Skip to content

Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för dig som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

jobba ostört på kontor

Så får du jobba ostört på kontoret

Vi behö­ver i genom­snitt job­ba ostört cir­ka 60 pro­cent av vår arbets­dag, men stän­di­ga avbrott och prat­gla­da kol­le­gor begrän­sar möj­lig­he­ter­na. Varför är det vik­tigt att både du och dina med­ar­be­ta­re får job­ba utan att bli stör­da, och hur kan du hit­ta lös­ning­ar som fun­ge­rar? Här får du enk­la tips du kan använ­da direkt.

Läs hela artikeln →
Jonas Holmberg

Så leder du för att maxa dina medarbetares självledarskap

För att få ut det mesta möj­li­ga av ditt team är det vik­tigt att ta vara på alla dina med­ar­be­ta­res kom­pe­ten­ser och driv­kraf­ter, och ge rum för eget ansvar. Hur kan du som leda­re ska­pa goda för­ut­sätt­ning­ar för deras själv­le­dar­skap? Jonas Holmberg, fas­tig­hets­chef på Midroc, delar med sig av sina insik­ter.

Läs hela artikeln →
Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder

Ett kon­tor som främ­jar en god arbets­mil­jö ger rätt för­ut­sätt­ning för att få nöj­da med­ar­be­ta­re – och gla­da med­ar­be­ta­re ger nöj­da kun­der och max­i­me­rar affärs­re­sul­ta­tet. Här får du goda råd för hur du ska­par en kon­tors­mil­jö där med­ar­be­tar­na utveck­las och din orga­ni­sa­tion väx­er!

Läs hela artikeln →
Kontorstrender 2020

Fem heta kontorstrender för 2020

Vilka sto­ra kon­tor­stren­der påver­kar just nu arki­tek­ter och fas­tig­hets­bo­lag? Synen på våra arbets­plat­ser för­änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap om hur kon­to­ret påver­kar vårt sätt att arbe­ta – vår pro­duk­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­för­må­ga. Vad säger kon­tor­stren­der­na om hur vi ser på och vill ha våra arbets­plat­ser 2020?

Läs hela artikeln →
Anneth Dyberg sju goda vanor

Sju goda vanor för självledarskap med framgång

Vill du job­ba för att bli den all­ra bäs­ta ver­sio­nen av dig själv? Ledarskapskonceptet ”De sju goda vanor­na” ger leda­re över hela värl­den verk­tyg för att leda både sig själ­va och sina med­ar­be­ta­re mot fram­gång och ett håll­bart arbets­liv. Anneth Dyberg på Yves Rocher delar med sig av sina erfa­ren­he­ter och insik­ter.

Läs hela artikeln →
Johan Sandahl Resultify

Flest klick vinner – eller?

Den digi­ta­la utveck­ling­en har gett oss ett helt nytt mark­nads­fö­rings­land­skap och det är lätt att springa vil­se bland alla möj­lig­he­ter. Vad ger mest – att jaga snab­ba klick eller att byg­ga upp för­sälj­ning­en lång­sik­tigt? Många fak­to­rer mås­tes vägas sam­man när du ska för­de­la din bud­get. Johan Sandahl, råd­gi­va­re på Resultify, berät­tar hur du får bäst resul­tat av din digi­ta­la mark­nads­fö­ring.

Läs hela artikeln →
färger på kontoret, Andreas Schönström

Vilka färger får dina medarbetare att må bäst på kontoret?

Idag inreds många kon­tor med tren­di­ga detal­jer och djär­va färg­val. Studier visar att fär­ger inte bara kan änd­ra vårt humör, utan ock­så har bety­dan­de effekt på vår pro­duk­ti­vi­tet på kon­to­ret. Här får du koll på hur fär­ger inver­kar på med­ar­be­tar­nas upp­le­vel­ser av arbets­mil­jön. Andreas Schönström på Johanson Design ger dig vär­de­ful­la råd.

Läs hela artikeln →

Deras kontor sporrar vinnarmentaliteten

Hur fun­kar det att inre­da kon­to­ret efter före­ta­gets kon­cept och vär­de­grund? När det gäl­ler arbets­mil­jö inspi­re­ras Henrik Lehmann, grun­da­re och VD för mjuk­va­ru­fö­re­ta­get SportAdmin, av sitt tidi­ga­re liv som elit­gym­nast. Deras akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor sät­ter igång pro­duk­ti­vi­te­ten och ökar moti­va­tio­nen – ett vin­nan­de kon­cept!

Läs hela artikeln →
kontor arbetsmiljö

Dags för förändring? Byt inte jobb – byt kontor!

En kon­tors­flytt ger en posi­tiv för­änd­ring, i form av nya intryck som ger ener­gi och frä­scha infalls­vinklar. Ännu fler för­de­lar får du om du väl­jer moder­na loka­ler som är utfor­ma­de för att stöd­ja både pre­sta­tion och häl­sa. I ett cowor­king-kon­tor kan du dess­utom dra för­del av ett vari­e­rat nät­verk, vil­ket ger ännu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för din affär.

Läs hela artikeln →
musik på kontoret

Musik på jobbet – hiss eller diss?

Musik kan enkelt få oss på gott humör och är en själv­klar del av var­da­gen för många, även på job­bet. Musik kan öka vår kre­a­ti­vi­tet, moti­va­tion och pro­duk­ti­vi­tet, men även stö­ra och ska­pa gnis­sel mel­lan kol­le­gor. Så vad säger regel­ver­ken och forsk­ning­en, och hur ska du ta vara på för­de­lar­na men und­vi­ka nack­de­lar­na? Här får du någ­ra hand­fas­ta tips för din egen arbets­plats.

Läs hela artikeln →
risus. massa venenatis, Phasellus id, quis sit sed Nullam leo.

Pin It on Pinterest