Bli mer effektiv – 5 tips för att hantera energitjuvar

Hur effektiv är du på jobbet? Multitasking och ständiga mejlnotiser är säkra sätt att bli ineffektiv. Med små förändringar i vardagen kan du bli bättre på att hantera vanliga energitjuvar – och bli mer produktiv, menar livsstilscoachen Brian Berglund. Här är hans bästa tips.

Vad är egent­li­gen en ener­gitjuv? Med den frå­gan inled­de livsstilscoachen och orga­ni­sa­tions­ut­veck­la­ren Brian Berglund sitt före­drag Hantera ener­gitju­var och få en rika­re var­dag på World Trade Center. Är det soci­a­la medi­er? Medarbetare som stän­digt avbry­ter en? Eller pes­si­mis­ter som kla­gar och spri­der nega­tiv stämning?

Det kor­ta sva­ret lyder: ingetdera.

Att tala om ener­gitju­var är i själ­va ver­ket miss­vi­san­de, eftersom var och en har ansvar för vad han eller hon läg­ger sin ener­gi på – ing­en kan ”stjä­la” ener­gi från någon annan. Men visst finns det dis­trak­tions­mo­ment som poc­kar på upp­märk­sam­he­ten och tycks få oss att spil­la tid på fel saker. Problemet är att vi han­te­rar des­sa dis­trak­tions­mo­ment på fel sätt, och där­för fast­nar i dåli­ga vanor som gör oss ineffektiva.

– Rent fysi­o­lo­giskt går det inte att stjä­la ener­gi. Det är du som läc­ker! Men du kan använ­da din ener­gi myc­ket mer effek­tivt genom att bli med­ve­ten om dina så kal­la­de hand­lingscyk­ler. Sådana går vi män­ni­skor in och ut ur var­je dag, ofta på ett sätt som inte är opti­malt, och det slu­kar ener­gi, för­kla­rar Brian Berglund.

1. Mer effektiv på jobbet – börja med handlingscykeln

Med en hand­lingscy­kel menas det hän­del­se­för­lopp som äger rum från den stund du inser att du behö­ver ta tag i något, som att sor­te­ra högen med fak­tu­ror på skriv­bor­det, till det att du genom­fört det. Att få bukt med des­sa cyk­ler är ett bra sätt att bli mer pro­duk­tiv, både på job­bet och i privatlivet.

Vanligtvis star­tar en hand­lingscy­kel med en tan­ke om hur du vill att resul­ta­tet ska se ut: ett rent och ord­nat skriv­bord. I en god hand­lingscy­kel genom­för du hand­ling­en enligt plan och får ett resul­tat som lik­nar det du före­ställ­de dig i tan­ken. Du kän­ner dig nöjd, får bätt­re själv­för­tro­en­de och ny energi.

Men det är lätt att tap­pa bort sig på vägen. Genom att du fres­tas att pri­o­ri­te­ra något annat som känns mer loc­kan­de ham­nar du i en tan­ke­kon­flikt, som får psy­ko­so­ma­tis­ka effek­ter i form av stress.

Hjärnan kan inte skil­ja på verk­lig­het och fan­ta­si, så fan­ta­sin sät­ter sig i krop­pen. För att mins­ka stres­sen tar vi till en ’quick fix’, som att äta något onyt­tigt. Den kort­va­ri­ga belö­ning­en gör oss ännu mind­re sug­na på att gå in i hand­lingscy­keln, och blir då till en ener­gitjuv. Om du lär dig iden­ti­fi­e­ra ögon­blic­ket när du går ut ur cykeln i jakt på en quick fix kan du und­vi­ka det­ta, och i stäl­let full­föl­ja hand­ling­en och få ny energi.

för­kla­rar Brian Berglund.

2. Våga konfrontera din omgivning

Enligt Berglund går såväl hand­lingscyk­ler som ener­gitju­var att här­le­da till två livs­la­gar som omfat­tar oss alla: Det vi upp­märk­sam­mar får vi mer av, och det vi mot­ar­be­tar får vi mer av. Vi har käns­lan av att vi är offer för något som står utan­för vår makt, men allt står i vår makt. Det inne­bär att vi ofta själ­va är ytterst ansva­ri­ga för vårt ener­gi­tapp, och allt­så är våra egna störs­ta energitjuvar.

Var inte konflikträdd 

– I stäl­let för att vara ett pas­sivt offer för något i din omgiv­ning, frå­ga dig själv: Har du han­te­rat det som stör dig? Har du berät­tat hur du kän­ner för per­so­nen du irri­te­rar dig på?

Konfronterat den som avbry­ter dig? I de fles­ta fal­len är sva­ret fak­tiskt nej, och då ska du bör­ja där. Fokusera på vins­ten – när du väl har han­te­rat situ­a­tio­nen kom­mer du att kän­na dig så myc­ket mer nöjd med dig själv.

3. Lös den underliggande konflikten

Energitjuvar mani­fe­ste­rar sig som ett kon­stant flö­de av nega­ti­va tan­kar som för­säm­rar arbets­fo­kus. En van­lig orsak till det­ta på en arbets­plats är upp­le­vel­sen av kol­le­gor som ald­rig tycks vil­ja slu­ta pra­ta, eller som gång på gång avbryter.

– Om du redan har tagit upp pro­ble­met, och tyd­ligt mar­ke­rat din stånd­punkt, bör du fun­de­ra på om det finns en under­lig­gan­de kon­flikt på arbets­plat­sen. Är det så att din kol­le­ga inte kän­ner sig sedd och där­för ber om upp­märk­sam­het? Kanske behö­ver du inle­da dagen med att låta honom eller hen­ne pra­ta av sig en stund. Du kan ock­så säga att du gär­na dis­ku­te­rar, men under en gemen­sam paus som ni bokar in tillsammans.

– Blir situ­a­tio­nen ändå inte bätt­re är det kanske dags att erkän­na att det inte fun­ge­rar mel­lan er, och att någon av er kan behö­va byta arbets­plats. Antingen låter du per­so­nen gå, eller så får du som chef eller före­tags­le­da­re fun­de­ra på om du verk­li­gen trivs där du är.

4. Var effektiv: Gör det nu!

I sitt jobb som coach och orga­ni­sa­tions­ut­veck­la­re ser Brian Berglund hur de värs­ta ener­gitju­var­na många gång­er är små pro­blem, som av oli­ka anled­ning­ar inte blir lös­ta. I läng­den för­vand­las de till job­bi­ga skav­sår som upp­levs som energitjuvar.

– När du mär­ker att du irri­te­rat dig fle­ra gång­er på sam­ma sak ska du ta tag i pro­ble­met direkt, och göra det ordent­ligt. Du kan till exem­pel stänga av dina kon­stan­ta med­de­lan­den om nya mejl i datorn och i stäl­let ha fas­ta tider under dagen då du kol­lar mej­len. Det tar någ­ra sekun­der, men spa­rar otro­ligt myc­ket ener­gi och frustration.

Om du tar tag i saker och ting men ändå kän­ner att du miss­lyc­kas eller under­pre­ste­rar har du tro­li­gen lagt rib­ban för högt för dig själv, menar Brian Berglund.

– Fundera på det ursprung­li­ga syf­tet till var­för du vill upp­nå något och sätt upp mind­re del­mål uti­från det, som du kan bör­ja job­ba mot redan i dag. Var sann mot dig själv. Ett otyd­ligt syf­te och för höga för­vänt­ning­ar leder till nega­ti­va tan­kar, en typisk energitjuv.

5. Multitaska inte – stå på dig

Varje dag utsätts du för en lång rad dis­trak­tions­mo­ment som kan få dig att tap­pa fokus. Lösningen för att få bätt­re fokus och flow i arbe­tet är att pri­o­ri­te­ra vil­ka som är vär­da att tas tag i här och nu, och vil­ka som kan vän­ta. En kol­le­ga som stör bru­kar kun­na vän­ta – men ibland kanske det är mer effek­tivt att lyssna.

Så hur vet du hur du ska prio­ti­e­ra? Enligt Brian Berglund beror det på hur stor för­änd­ring av till­va­ron ditt age­ran­de kom­mer att leda till. Ju stör­re för­änd­ring, desto vik­ti­ga­re att age­ra snabbt.

En ener­gitjuv är lika myc­ket en illu­sion som kon­cep­tet tid är. 

– En ener­gitjuv är lika myc­ket en illu­sion som kon­cep­tet tid är. Tiden känns oli­ka lång bero­en­de på hur myc­ket för­änd­ring du åstad­kom­mer. Om du skju­ter på saker, irri­te­rar dig i det tys­ta och läg­ger ansva­ret för stres­sen på någon eller något utan­för dig själv, då åstad­kom­mer du ing­en för­änd­ring. Var i stäl­let orsa­ken – och få posi­tiv förändring.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.