Affärsnätverk – din viktigaste investering?

Tillhör du dem som mest går på mingel och nätverksträffar när du råkar ha tid över? Att nätverka kan vara en mer kostnadseffektiv investering i din marknadsföring och försäljning än du tror. Genom att ta ett aktivt grepp om ditt nätverkande skapar du förutsättningar för fler affärer – så här fungerar det.

När det kör ihop sig med pla­ne­ring­en på job­bet kan det vara loc­kan­de att stry­ka sådant ur kalen­dern som inte känns helt nöd­vän­digt. Många gång­er är det då nät­verk­sträf­far, ming­el och and­ra soci­a­la till­ställ­ning­ar som pri­o­ri­te­ras bort.

Men är det verk­li­gen rätt pri­o­ri­te­ring att göra? Hur vik­tigt är egent­li­gen ditt affärs­nät­verk, och vad ger det till­ba­ka i jäm­fö­rel­se med annat försäljningsarbete?

Att nät­ver­ka är kanske värl­dens mest effek­ti­va, men minst med­ve­tet använ­da, mark­nads­fö­rings­tek­nik. Nästan alla vet hur vik­tigt det är att ska­pa goda rela­tio­ner och få refe­ren­ser genom kon­tak­ter. Få har dock ett arbets­sätt som pri­o­ri­te­rar och utveck­lar det­ta effektivt.

Genom att se nät­ver­kan­de som en stra­te­gisk del av ditt sälj- och mark­nads­fö­rings­ar­be­te kan du ska­pa fler, lön­sam­ma affärs­re­la­tio­ner – så här kan du tänka.

 

Forskning: Nätverkande är avgörande vid expansion

I ditt kon­takt­nät finns en lång rad poten­ti­el­la kun­der och per­so­ner som kan bli dina ambas­sa­dö­rer genom att rekom­men­de­ra dig till and­ra. Tar du vara på den­na möj­lig­het skaf­far du dig en stor konkurrensfördel.

Studier vid både Linköpings uni­ver­si­tet och Mittuniversitetet fast­slår att affärs­nät­verk är helt avgö­ran­de för fram­gång på nya mark­na­der. Det gäl­ler inte minst vid expan­sion, för att nå nya kun­der och för att se nya affärsmöjligheter.

Ju mer ett före­tag för­li­tar sig på nät­verk och kon­tak­ter, desto bätt­re fram­gång vid till exem­pel inter­na­tio­na­li­se­ring, visar forskning.

”Tänk på att fort­sät­ta nät­ver­ka, för det är det­sam­ma som att fort­sät­ta växa.” – Richard Branson
Forskaren Mojtaba Hosseini menar att det­ta är ett ent­re­pre­nö­ri­ellt sätt att tän­ka som före­tags­le­da­re – att kallt räk­na med sitt affärs­nät­verk för lyc­kad expan­sion och tillväxt.

– Att kom­bi­ne­ra ent­re­pre­nör­skap med ett gedi­get affärs­nät­verk ger det bäs­ta resul­ta­tet för små och medel­sto­ra före­tags inter­na­tio­na­li­se­ring, tip­sar han på Institutet för ent­re­pre­nör­skaps- och småföretagsforskning.

Du bör där­för ta med ditt affärs­nät­verk i din till­växtstra­te­gi, och ha en aktiv plan för att del­ta i rele­van­ta event med rele­van­ta del­ta­ga­re. Du bör ock­så ha ett tyd­ligt mål med vad du vill få med dig hem där­i­från – och vad du själv kan bidra med till vem.

Läs mer här om hur du nät­ver­kar smar­ta­re och mer effek­tivt i fem steg.

 

Dra nytta av dina digitala nätverk

Om du inte vill eller hin­ner del­ta fysiskt i oli­ka nät­verks­sam­man­hang, eller vill kom­plet­te­ra dina fysis­ka träf­far, är digi­ta­la nät­verk utmärk­ta forum för affärs­re­la­tio­ner. LinkedIn är till exem­pel ska­pat i syf­te att möj­lig­gö­ra affärs­nät­ver­kan­de online.

Rapporten Svenskarna och inter­net 2018 visar att 30 pro­cent av alla svens­kar använ­der LinkedIn.

Dra nyt­ta av ditt nät­verk på LinkedIn genom att:

  • Efterlysa rele­van­ta kon­tak­ter för dina pla­ner och behov
  • Be and­ra att inty­ga dina kom­pe­ten­ser och intro­du­ce­ra dig för gemen­sam­ma kontakter
  • Besöka intres­san­ta per­so­ners pro­fi­ler så att de ser att du besökt dem – och sedan besö­ker dig
  • Gå med i intres­se­grup­per för din yrkes­roll och berät­ta vad du behö­ver och kan bidra med

Sociala medi­er-exper­ten Linda Björk menar att just grup­per­na på LinkedIn är väl­digt använd­ba­ra i nät­verks­syf­te. Grupperna fun­ge­rar unge­fär som mötes­plat­ser där du ska­par rela­tio­ner och påmin­ner en hel del om mingelträffar.

Där kan du nå utan­för ditt befint­li­ga nät­verk, tip­sar hon på Finansliv​.se:

– Om tum­re­geln är att du bara läg­ger till per­so­ner som du har träf­fat kom­mer din räck­vidd att bli väl­digt begrän­sad. Ett tips är sät­ta upp kri­te­ri­er för vil­ken grupp män­ni­skor du vill nå ut till fram­ö­ver. Då blir det dess­utom lät­ta­re att tac­ka ja eller nej till nya kon­takt­för­fråg­ning­ar. Ett bra rikt­mär­ke är att du har minst 500–600 kon­tak­ter, säger hon.

Läs mer här om hur du ska­par affä­rer genom LinkedIn.

 

3 tips för medvetet affärsnätverkande

 

  1. Nätverka tidigt och ofta

Vänta inte på ”rätt till­fäl­le” att nät­ver­ka. Gå på oli­ka bransch­träf­far, träf­fa närings­livs­or­ga­ni­sa­tio­ner och utvär­de­ra sedan i vil­ka sam­man­hang du ser störst möj­lig­he­ter. Gör ett klokt urval och ge des­sa nät­verk en ärlig chans.

 

  1. Var inte rädd för att kny­ta kon­takt med dina konkurrenter

Dina kon­kur­ren­ter lever i sam­ma värld som du och har sam­ma utma­ning­ar. Våga upp­munt­ra och ta del av dina kon­kur­ren­ters fram­gång­ar – och låt dem moti­ve­ra dig. Sund kon­kur­rens har ofta en spor­ran­de effekt.

 

  1. Delta i rätt grup­per på LinkedIn

Det finns mäng­der av grup­per av oli­ka slag på LinkedIn. Det gäl­ler att hit­ta ett fåtal grup­per som är rele­van­ta för din egen verk­sam­het och del­ta aktivt i des­sa. Utvärdera regel­bun­det vad de ger. Ger de ing­et, gå vida­re till näs­ta grupp.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.