Ahrens 6 tips till dig som vill växa snabbt

Snabbväxande företag kommer sällan ur stora koncerner. De startar med några personer som är värderingsdrivna och har passion. De vågar fokusera, är flexibla och duktiga på att finna kundens svordomar. Thomas Ahrens är expert på snabb tillväxt och avslöjar här framgångsfaktorerna hos lyckade snabbväxande företag.

Thomas Ahrens har fors­kat på snabb­väx­an­de före­tag sedan 80-talet. Hans stra­te­gi­er har använts av många före­tags­le­da­re, han utbil­dar sty­rel­ser, inve­ste­rar i star­tups och har skri­vit tio böc­ker på ämnet. I den senas­te, ”Den pas­sio­ne­ra­de dik­ta­torn”, avslö­jar han fle­ra gemen­sam­ma egen­ska­per som utmär­ker de ent­re­pre­nö­rer som lyc­kats. Här ger Thomas Ahrens dig sex oum­bär­li­ga tips om du vill växa snabbt – ett är att star­ta med en pas­sio­ne­rad diktator.

Tips 1

Ha en passionerad ledare

De accep­te­rar inte att för­lo­ra, de kom­mer ofta från en bro­kig upp­växt, de är envi­sa och fram­för allt har de ett utmär­kan­de driv. Thomas Ahrens menar att en avgö­ran­de fak­tor som skil­jer de före­tag som lyc­kas, från de som inte gör det, är att en av nyc­kel­per­so­ner­na är en ”pas­sio­ne­rad diktator”.

– Det mås­te fin­nas en per­son i det team på två till fyra per­so­ner som är med från star­ten som går genom eld och vat­ten. Den pas­sio­ne­ra­de dik­ta­torn är en leda­re som brin­ner för något, som smit­tar så att folk vill vara med på resan. De är inte dik­ta­to­rer för att de pekar med hela han­den, utan i kraft av sin övertygelse.

Thomas Ahrens har inter­vju­at grun­dar­na till 18 fram­gångs­ri­ka snabb­väx­an­de före­tag, exem­pel­vis Stadium, Axis, Crunchfish och Verisure, som vux­it sta­bilt över 20 års tid, och fann den pas­sio­ne­ra­de dik­ta­torn som gemen­sam näm­na­re i stort sett alla led­ning­ar. En ent­re­pre­nör med star­ka vär­de­ring­ar som vågar göra tvärtom och som job­bar otro­ligt hårt.

– Jag träf­far många star­tups där alla job­bar del­tid med pro­jek­tet. Då frå­gar jag, vem job­bar 150 %? Ni kan ha fan­tas­tisk tek­nik, en fan­tas­tisk idé och det kan fun­ge­ra i den förs­ta fasen, men har ni inte jäv­lar anam­ma kom­mer det inte fun­ge­ra. Om du inte har den per­so­nen i led­ning­en från bör­jan ska du kanske kas­ta pre­stigen över bord och ta in en pas­sio­ne­rad dik­ta­tor som äga­re eller VD?

Tips 2

Lyssna efter svordomar

Om du har sva­ret på något kun­der­na verk­li­gen vill ha, då har du hit­tat en svor­dom. Något som kun­der­na retar sig på, som and­ra eta­ble­ra­de och sto­ra före­tag inte lyc­kats knäc­ka och kanske till och med varit med och ska­pat. Snabbväxande före­tag är bra på att lyss­na på svor­do­mar och se vad kon­kur­ren­ter­na är sämst på. I svor­do­men finns en affärsidé som byg­ger på en använ­darin­sikt. Att kun­na omvand­la den till en ny tjänst som kun­den är vil­lig att beta­la för är det som gör ett före­tag fram­gångs­rikt. Dyr musik var en svor­dom som gav Spotify, och krång­lig betal­ning på nätet gav Klarna. Nästa svor­dom som Thomas Ahrens vill att någon löser är ser­vicen vid näthandel.

– Om du hand­lar på nätet kan du sedan få veta att du måsta vara hem­ma i fyra tim­mar för att ta emot leve­ran­sen av det du köpt. Då för­lo­rar du arbets­tid och peng­ar. Än så länge har ing­en löst det. Det är en klock­ren och kul svor­dom som jag tyc­ker att någon ska sät­ta tän­der­na i.

Thomas Ahrens menar att det inte är stor­fö­re­ta­gen du behö­ver oroa dig över, eftersom de är lång­sam­ma och sit­ter fast i byrå­kra­ti. De kom­mer se vad du gör, men de kom­mer inte age­ra, för det tar för lång tid.

– Var inte rädd för de sto­ra före­ta­gen. Plocka god­bi­tar­na ur dem och väx i skug­gan. Så små­ning­om upp­täc­ker de vad som hänt, och då är det för­sent. Det är and­ra mind­re och snab­ba ent­re­pre­nö­rer du ska oroa dig för.

Tips 3

Ha mod att ta betalt

För att växa mås­te du ha god lön­sam­het i före­ta­get eller kun­na se att du kom­mer att få hög lön­sam­het. Att växa snabbt kos­tar peng­ar, inte minst i personalkostnader.

– Ska du växa fort mås­te bas­pro­duk­ten vara väl­digt lön­sam. HemoCue hade en brut­to­mar­gi­nal på 92 %. Alla behö­ver inte ha den mar­gi­na­len men du mås­te ha bra lön­sam­het i bot­ten för att finan­si­e­ra anställ­ning­ar och miss­lyc­kan­den. Många glöm­mer bort det, att du mås­te tjä­na oan­stän­digt med pengar.

Enligt Thomas Ahrens finns det främst två sätt att tjä­na de peng­ar som krävs för att växa snabbt. Hög volym eller att våga ta betalt. Det sist­nämn­da är något han ser som en avgö­ran­de fak­tor och något som han tyc­ker svens­ka före­tag bör bli bätt­re på.

– Om du ska springa mara­ton och vin­na; sätt i föt­ter­na ofta­re och ta läng­re steg. Det låter ju väl­digt enkelt och det är sam­ma sak med lön­sam­het. De som lyc­kas tar bra betalt. Man ska kol­la på vad som är kun­dens alter­na­tiv­kost­nad och läg­ga sig där. I Sverige tit­tar vi ofta på de egna kost­na­der­na, men strun­ta i det och bry dig istäl­let om vad kun­den är beredd att beta­la. Om pro­duk­ten grun­dar sig i något kun­den verk­li­gen vill ha, då kom­mer de att betala.

Tips 4

Se till att hela företaget säljer

Att säl­ja är centralt i hela före­ta­get och Thomas menar att det är vik­tigt att för­stå att hela före­ta­get säl­jer. ”En fak­tu­ra säl­jer om den är enkel, annars kan det leda till anti­sälj, och kund­tjänst kan både bidra till sälj eller antisälj”.

– Otroligt många star­tar före­tag utan att inse att man mås­te äls­ka att säl­ja. Säljaren på före­ta­get är bara är en liten del av säl­jet. Det är fak­tiskt hela före­ta­get som säljer.

Tips 5

Riskminimera och börja om

En intres­sant och över­ras­kan­de egen­skap hos de ent­re­pre­nö­rer som Thomas Ahrens inter­vju­a­de var att de är ”para­noi­da”. Något som gör att de ock­så är bra på att riskminimera.

– De ent­re­pre­nö­rer som lyc­kas har all­tid en plan B vil­ket gör att de över­le­ver allt. De är duk­ti­ga på att risk­mi­ni­me­ra. De går in i väg­gen, ett mono­pol löses upp och de får kon­kur­ren­ter och ändå kla­rar de det. Det är den para­noi­da tan­ken som står bakom det, att de all­tid har en jävel bakom örat.

Tips 6

Hitta ditt fokus

En fram­gångs­fak­tor hos snabb­väx­an­de före­tag är att de vågar foku­se­ra. De tar bort det som är irre­le­vant och inve­ste­rar där de ser affärsmöjligheter.

– Ofta skju­ter man med hagel­bös­sa i bör­jan. När man ser att alla kani­ner tril­lar ner på en plats, då sat­sar man bara där. Det är ofta här det blir pro­ble­ma­tiskt för före­tag; att slu­ta med det de bör­ja­de med, det som de trod­de de skul­le göra, säga nej till kun­der, ta bort pro­duk­ter och bestäm­ma sig för att bara syss­la med en sak.

– QlikTech är ett roligt exem­pel. I bör­jan hade de säkert 30 pro­duk­ter, sedan bestäm­de de att de skul­le sat­sa på QlikView. Det tog bort alla and­ra pro­duk­ter och QlikView är fort­fa­ran­de den pro­dukt som är basen i före­ta­get. De väx­er 100 % om året.

Den pas­sio­ne­ra­de dik­ta­torn accep­te­rar inte att för­lo­ra och drivs ofta av revansch. Säger någon att de inte kan, då ska de bevi­sa mot­sat­sen, som att använ­da lila skjor­ta istäl­let för svart.

– När jag star­ta­de mitt före­tag avråd­de reklam­by­rån mig helt från att använ­da lila som färg. Då tänk­te jag att jag abso­lut ska ha lila. Om reklam­by­rån säger så till alla, då tän­ker jag tvärtom. Det gäl­ler att vara annorlun­da och stic­ka ut. Det and­ra tyc­ker är vär­de­löst, det är det du ska sat­sa på, säger Thomas Ahrens.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.