Aktivitetsbaserad acceleration

Aktivitetsbaserade arbetsplatser talas det om i allt högre grad. Förkortningen ABW, från engelskans ”Activity Based Working” är en ofta använd term.

Grunden i ABW-kon­cep­tet är ett flex­i­belt kon­tor där med­ar­be­tar­na rör sig mel­lan oli­ka ytor, opti­me­ra­de för oli­ka akti­vi­te­ter. Man sti­mu­le­rar rörel­se, vari­a­tion, kre­a­ti­vi­tet och möten mel­lan med­ar­be­ta­re plus att man har ett effek­ti­va­re utnytt­jan­de av giv­na kon­tor­sy­tor. Det tra­di­tio­nel­la kon­to­rets kon­cept är byggt på att samt­li­ga med­ar­be­ta­re är på plats hela tiden. I verk­lig­he­ten är många på tjäns­te­re­sor, på semes­ter, har tele­fon­mö­ten eller kon­fe­ren­ser under en given arbetsdag.

Inte bara inredning

Att ska­pa en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­mil­jö hand­lar inte bara om att änd­ra lite i inred­ning­en och plan­lös­ning­en utan inne­bär i själ­va ver­ket en omställ­nings­pro­cess på det psy­ko­lo­gis­ka pla­net. Det krä­ver hela orga­ni­sa­tio­nens del­ak­tig­het och för­stå­el­se för att kun­na genom­fö­ras med full utväx­ling på insat­sen. Mycket byg­ger på att bry­ta invan­da möns­ter och struk­tu­rer och att inse för­de­lar­na med att kun­na arbe­ta fri­a­re och ögon­blicks­ba­se­rat sna­ra­re än att vara bun­den till en fast arbetsstation.

På en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats rör med­ar­be­tar­na på sig betyd­ligt mer än i en tra­di­tio­nell kon­tors­mil­jö, vil­ket främ­jar häl­sa och arbets­mil­jö. En stor del av ohäl­sa inom admi­nist­ra­ti­va yrken är rela­te­ra­de till ensi­di­ga sta­tis­ka arbets­ställ­ning­ar vid ett och sam­ma skriv­bord. Långvarigt stil­la­sit­tan­de inne­bär att ryg­gen tar stryk. Det påver­kar även blod­cir­ku­la­tio­nen, and­ning­en och kaloriförbränningen.

World Trade Center Malmö Business Accelerator

Våren 2015 blev World Trade Centers kon­tor en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats. På World Trade Center Skeppsgatan invig­des den nya arbets­mil­jön redan i mit­ten av april inför en nyfi­ken publik.

Det offi­ci­el­la nam­net på kon­tor­sy­tor­na är World Trade Center Malmö Business Accelerator och målet är att pro­mo­ta till­växt och export och hyres­gäs­ter­na har att väl­ja mel­lan kon­trakt med oli­ka nivå­er och omfatt­ning på service.

– Det akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­sät­tet lig­ger helt rätt i tiden. Det är kost­nads­ef­fek­tivt och man får en hel före­tags­mil­jö till pri­set av en arbets­plats. Genom vårt Business Accelerator-pro­gram får du även till­gång till pro­fes­sio­nell coaching, ledar­skaps­ut­veck­lan­de utbild­ning­ar och men­tor­skap. Niklas Åklundh, General Manager på World Trade Center Malmö

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.