Algomin blomstrar på elva kvadrat

Algomin är marknadsledande i Sverige på gödselprodukter för gräsmattor, växter och andra odlingar. Vårmånaderna är företagets riktiga högsäsong.
– 90 procent av vår omsättning sker under mars, april och maj, säger Oscar Lagerberg, vd på Algomin.

På hans datorskärm syns annons­ma­te­ri­a­let för en av före­ta­gets pro­duk­ter: fly­tan­de, hel­or­ga­nisk näring för kruk­väx­ter inne och ute.

På skriv­bor­det står någ­ra pro­dukt­på­sar kvar efter en foto­gra­fe­ring. Resten av ytan är fylld av pär­mar.

Algomin hyr elva kvadrat­me­ter i WTCs Business Center i Malmö och det rum­met har bli­vit före­ta­gets nav.

Oscar Lagerberg beskri­ver orga­ni­sa­tio­nen genom att räk­na på fing­rar­na.

– Vi har tre säl­ja­re, desig­nern sit­ter i Falsterbo, hem­si­dan sköts från Madrid och ser­vern står i Göteborg. Vi har hand­ploc­kat våra kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re till bra pri­ser.

Den vik­ti­gas­te kom­pe­ten­sen finns i frans­ka Bretagne. Därifrån frak­tas alger­na, som är stom­men i Algomins göd­sel­pro­duk­ter, till Norrköping, där de blan­das med and­ra ingre­di­en­ser för att sedan för­pac­kas och dis­tri­bue­ras. Produkterna är KRAV-märk­ta och eko­lo­gis­ka och på det frans­ka före­ta­get fors­kar man för att fort­sät­ta utveck­ling­en av närings­ri­ka mil­jö­er för oli­ka sor­ters växt­lig­het.

– Algerna är hel­or­ga­nis­ka och man hit­tar dem ock­så i slick­ste­nar i koha­gar, i kalv­nä­ring och exklu­si­va hud­krä­mer, för­kla­rar Oscar Lagerberg.

2011 tog han och hans bror Eric över före­ta­get efter deras för­äld­rar. Oscar Lagerberg hade plug­gat indust­ri­ell eko­no­mi i Lund och gil­la­de den här regi­o­nen. Eftersom han mest av allt behö­ver en sitt­plats, en tele­fon och en dator för att kun­na job­ba så bör­ja­de han leta efter plats i ett kon­tors­ho­tell.

– Jag hit­ta­de World Trade Center på nätet. Här är ljust och fräscht och det finns arbetskol­le­gor som man kan fika ihop med. Lite läng­re ner i kor­ri­do­ren sit­ter till exem­pel Moccamaster, som ock­så säl­jer en pre­mi­um­va­ra med ett inar­be­tat varu­mär­ke, säger Oscar Lagerberg.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.