Gör du medvetna val i jobbet?

Vilken betydelse har de val du gör i jobbet varje dag? Kan medvetna val faktiskt påverka framtiden? Stellan Nordahl har under tio år arbetat fram en modell som kan användas för att göra mer medvetna val både i arbetslivet och på fritiden – så här kan du använda den.

Varje val vi gör inne­bär någon­ting, både direkt och på sikt. Genom att se vil­ka val­möj­lig­he­ter vi har och sedan vär­de­ra effek­ter­na av des­sa val, kan vi göra med­vet­na val som för­änd­rar både män­ni­skor och orga­ni­sa­tio­ner i den rikt­ning vi öns­kar.

Det menar Stellan Nordahl, offi­cer, civi­le­ko­nom och civilin­gen­jör som i dag arbe­tar med att utveck­la män­ni­skor och orga­ni­sa­tio­ner genom sin modell Medvetna Val.

– Ett väl­digt enkelt exem­pel i var­da­gen är de grö­na och röda knap­par som man ibland upp­ma­nas att tryc­ka på i mat­af­fä­ren, för att visa om man är nöjd med besö­ket eller inte. Jag bör­ja­de tryc­ka på knap­pen som visar en grön smi­ley redan när jag gick in i affä­ren och märk­te att min akti­va atti­tyd gjor­de att jag verk­li­gen fick ett posi­tivt bemö­tan­de, var­je gång. Genom att stäl­la mig inför ett aktivt val hade de gett mig möj­lig­he­ten att väl­ja en bra upp­le­vel­se, säger Stellan Nordahl.

Så här gör du mer med­vet­na val – och fat­tar bätt­re beslut som ger dig posi­tiv ener­gi.

 

Från offerkofta till möjlighetsmantel – med medvetna val

Stellan Nordahl har till­sam­mans med ett antal kol­le­gor utar­be­tat en modell som hjäl­per oss att se vil­ka val­möj­lig­he­ter vi har, och vil­ka tan­ke­flö­den som leder till oli­ka val.

Hur går det egent­li­gen till när vi tän­ker oss fram till ett beslut?

Modellen hand­lar ock­så om vil­ka resur­ser som behövs för att kun­na göra des­sa för­del­ak­ti­ga val, iden­ti­fi­e­ra vad som drä­ne­rar kraft och hit­ta sätt att fyl­la på med ny ener­gi.

– Det hand­lar om att ta sig ur en offer­men­ta­li­tet och vida­re till en påver­kans­möj­lig­het. Att ska­pa en med­ve­ten­het kring vad som krävs för att aktivt kun­na påver­ka situ­a­tio­ner, istäl­let för att vara ett offer för omstän­dig­he­ter­na, säger Stellan Nordahl.

– Den öka­de med­ve­ten­he­ten lig­ger sedan till grund för att väl­ja för­håll­nings­sätt och göra pro­ak­ti­va val, som fak­tiskt kan för­flyt­ta det som känns omöj­ligt till någon­ting som är möj­ligt, säger Stellan Nordahl.

 

Möjligheten att välja är kraften att förändra

Ett för­håll­nings­sätt hand­lar om hur vi väl­jer att se på oss själ­va, varand­ra och omvärl­den.

– Genom att väl­ja för­håll­nings­sätt för­änd­rar vi inte bara hur vi upp­fat­tar saker och ting, utan det för­änd­rar ock­så sak­för­hål­lan­de­na i sig. Ibland kal­las det ledar­skap, med­ar­be­tar­skap och kom­mu­ni­ka­tion, ibland per­son­lig utveck­ling, och ibland väver man ihop det­ta med begrepp som kre­a­ti­vi­tet, bemö­tan­de och vär­de­grund.

– Vårt för­håll­nings­sätt får genom­slag i våra rela­tio­ner och i vår kom­mu­ni­ka­tion, i ledar­skap och själv­le­dar­skap, i bemö­tan­de och kre­a­ti­vi­tet, i livs­fi­lo­so­fi och atti­tyd, i häl­sa och väl­be­fin­nan­de, säger Stellan Nordahl.

 

Modellen är en karta för medvetna val

Stellan Nordahls modell för med­vet­na val cir­ku­le­rar kring ett antal nyc­kel­be­grepp, såsom empa­ti och sym­pa­ti, för att kate­go­ri­se­ra oli­ka för­håll­nings­sätt vi kan ha till våra val.

Även orden pro­ak­ti­vi­tet och reak­ti­vi­tet är bära­re av oli­ka atti­ty­der som starkt påver­kar våra val. Det är ock­så stor skill­nad på att del­ta och att vara del­ak­tig, vil­ket ock­så ska­par oli­ka typer av utrym­me för våra val.

Vi ten­de­rar att pend­la mel­lan oli­ka extre­mer eller mot­po­ler för hur vi ser på våra val, och vil­ka alter­na­tiv vi har. Ibland har vi en pro­ak­tiv inställ­ning till en situ­a­tion, ibland en reak­tiv. Enbart genom att bli med­vet­na om vil­ket för­håll­nings­sätt vi bru­kar väl­ja i en given stund, kan vi påver­ka hur vi bätt­re rea­ge­rar i en lik­nan­de situ­a­tion i fram­ti­den.

 

Ta det stegvis – och var en god förebild

Genom åren har Stellan Nordahl inspi­re­rat många män­ni­skor, grup­per och orga­ni­sa­tio­ner att bli mer med­vet­na i sina val, där­ibland Björn Söderström, Head of Talent Management på World Values Initiative.

– Det som lyser star­kast är insik­ten att man fak­tiskt kan väl­ja sin inställ­ning i livet. Här spe­lar för­vis­so per­son­lig­het och upp­växt stor roll, men man kan all­tid göra val inom sitt eget utrym­me. Jag för­sö­ker att foku­se­ra på upp­muntran, men där kan det ibland fin­nas en kon­flikt. För en per­son som befin­ner sig i det reak­ti­va rum­met, där man ser sig som ett offer, kan det vara pro­vo­ce­ran­de när någon kom­mer och före­slår att man ska tän­ka posi­tivt. Här får man lära sig att lyss­na och balan­se­ra, och ta det hela steg­vis för att kom­ma fram­åt, säger Björn Söderström.

– Att vara en god före­bild är ock­så ett bra sätt att upp­munt­ra till mer med­vet­na val. I vår verk­sam­het job­bar vi myc­ket med att ska­pa utrym­me för den här typen av med­ve­tan­de­ut­veck­ling.

 

Möt inte framtiden – skapa den

Stellan Nordahls över­gri­pan­de bud­skap är att vi till­sam­mans väl­jer den fram­tid och den värld vi vill ha. Det all­ra förs­ta ste­get är att inse att vi fak­tiskt har ett val, i stort och smått, i oli­ka situ­a­tio­ner, var­je dag.

Och att det vi ger näring – det kom­mer att växa.

Genom att väl­ja en stör­re öppen­het och god­het i mor­gon än vad vi gjor­de igår, kan vi för­änd­ra både nuet och det som hän­der fram­åt längs vägen – det vill säga vi kan för­änd­ra värl­den, menar han.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.