Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbetsplatsen.

Sandra von Lüders: det här ska du tänka på vid förhyrning

Fungerar det att hyra nybygg­da kon­tor oav­sett kon­junk­tur? Och hur gör man i tider där man bara kan träf­fas digi­talt? Sandra von Lüders är uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc och delar med sig av sina bäs­ta tips.
– Våga ta hjälp av varand­ra, ta för­änd­ring­ens utma­ning­ar på all­var – och mis­sa inte sko­gen för alla träd.

Läs hela artikeln →
Isabelle Wendelin hälsofrämjande arbetsplats

Skapa en arbetsplats som främjar hälsa

Träning ger många för­de­lar för både kropp och själ, och den bäs­ta trä­ning­en är den som blir av. Att göra det enkelt för dina med­ar­be­ta­re att trä­na är där­med en god inve­ste­ring. Isabelle Wendelin på World Trade Center berät­tar om alla goda effek­ter ett bra trä­nings­ut­bud på arbets­plat­sen kan ha – och ger dig sina bäs­ta tips för ditt eget kontor.

Läs hela artikeln →
jobba ostört på kontor

Så får du jobba ostört på kontoret

Vi behö­ver i genom­snitt job­ba ostört cir­ka 60 pro­cent av vår arbets­dag, men stän­di­ga avbrott och prat­gla­da kol­le­gor begrän­sar möj­lig­he­ter­na. Varför är det vik­tigt att både du och dina med­ar­be­ta­re får job­ba utan att bli stör­da, och hur kan du hit­ta lös­ning­ar som fun­ge­rar? Här får du enk­la tips du kan använ­da direkt.

Läs hela artikeln →
Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder

Ett kon­tor som främ­jar en god arbets­mil­jö ger rätt för­ut­sätt­ning för att få nöj­da med­ar­be­ta­re – och gla­da med­ar­be­ta­re ger nöj­da kun­der och max­i­me­rar affärs­re­sul­ta­tet. Här får du goda råd för hur du ska­par en kon­tors­mil­jö där med­ar­be­tar­na utveck­las och din orga­ni­sa­tion växer!

Läs hela artikeln →
Kontorstrender 2020

Fem heta kontorstrender för 2020

Vilka sto­ra kon­tor­stren­der påver­kar just nu arki­tek­ter och fas­tig­hets­bo­lag? Synen på våra arbets­plat­ser för­änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap om hur kon­to­ret påver­kar vårt sätt att arbe­ta – vår pro­duk­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­för­må­ga. Vad säger kon­tor­stren­der­na om hur vi ser på och vill ha våra arbets­plat­ser 2020? 

Läs hela artikeln →
färger på kontoret, Andreas Schönström

Vilka färger får dina medarbetare att må bäst på kontoret?

Idag inreds många kon­tor med tren­di­ga detal­jer och djär­va färg­val. Studier visar att fär­ger inte bara kan änd­ra vårt humör, utan ock­så har bety­dan­de effekt på vår pro­duk­ti­vi­tet på kon­to­ret. Här får du koll på hur fär­ger inver­kar på med­ar­be­tar­nas upp­le­vel­ser av arbets­mil­jön. Andreas Schönström på Johanson Design ger dig vär­de­ful­la råd.

Läs hela artikeln →
musik på kontoret

Musik på jobbet – hiss eller diss?

Musik kan enkelt få oss på gott humör och är en själv­klar del av var­da­gen för många, även på job­bet. Musik kan öka vår kre­a­ti­vi­tet, moti­va­tion och pro­duk­ti­vi­tet, men även stö­ra och ska­pa gnis­sel mel­lan kol­le­gor. Så vad säger regel­ver­ken och forsk­ning­en, och hur ska du ta vara på för­de­lar­na men und­vi­ka nack­de­lar­na? Här får du någ­ra hand­fas­ta tips för din egen arbetsplats.

Läs hela artikeln →
smarta kontor annika pålsson

Vad är det som är så smart med smarta kontor?

Det smar­ta kon­to­ret spa­rar inte bara ener­gi och resur­ser utan får även var­da­gen att fly­ta smi­di­ga­re, vil­ket är bra för både sam­häl­let och indi­vi­den. Men vad är egent­li­gen ett smart kon­tor, och hur kan du göra din egen arbets­plats smar­ta­re? Annika Pålsson, affärs­chef på Midroc Properties, visar dig vägen framåt.

Läs hela artikeln →

Nio tips för ett mer hållbart kontor

Vill du ock­så vara med och ska­pa mer håll­ba­ra och mil­jö­an­pas­sa­de kon­tor som ger för­de­lar både idag och för fram­ti­den, men und­rar hur du går från ord till hand­ling? Vilka åtgär­der, inci­ta­ment och lös­ning­ar behövs? Här får du kon­kre­ta tips inom nio vik­ti­ga områ­den – för att sät­ta igång direkt. 

Läs hela artikeln →
Feng shui

Prestera på topp med Feng shui på skrivbordet – tre enkla tips

Påverkas du myc­ket av den fysis­ka mil­jön på job­bet? Enligt kine­sisk vis­hets­lä­ra kan du öka din posi­ti­va ener­gi genom att ord­na omgiv­ning­en enligt Feng shui. Här får du tre enk­la knep för ditt skriv­bord – så inred rätt och opti­me­ra din arbetskapacitet.

Läs hela artikeln →