På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbets­plat­sen.

ABW-kontor som för medarbetare i olika företag samman.

Få cafékänslan på jobbet – varje dag

I dag väl­jer många att ta med sig datorn och job­ba utan­för kon­to­ret då och då, till exem­pel på ett café. Det ger vari­a­tion från den van­li­ga kon­tors­mil­jön och kan göra oss mer kre­a­ti­va. Men på en så kal­lad akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats, Activity Based Workplace (ABW), går det att få café­käns­lan var­je dag – utan att behö­va läm­na kon­to­ret. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
Danny Cranmer mindfulness jobbet stress tips WTC Malmö Lund Helsingborg

Mer mindful på jobbet – fem goda vanor att börja med

Vill du mins­ka stres­sen och bli mer mind­ful på job­bet? Då finns det fle­ra bra stun­der att ta vara på under arbets­da­gen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer tip­sar här om fem enk­la, goda vanor du kan infö­ra på job­bet för att bli mer mind­ful.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företagslokal Malmö Lund Helsingborg

Så marknadsför kontoret dig

När det fysis­ka kon­to­ret inte läng­re är en för­ut­sätt­ning för att arbe­ta, blir kon­to­ret för många före­tag i stäl­let ett sätt att byg­ga före­tagskul­tur och varu­mär­ke. Vad säger ditt kon­tor om din verk­sam­het? Ser du hur ditt kon­tor kan påver­ka din för­sälj­ning posi­tivt? Här är fyra sätt att se till att arbets­plat­sen säl­jer ditt erbju­dan­de.

Läs hela artikeln →
Escandi kontor företag lokal WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Så inreder du kontoret för ökad produktivitet

Visste du att ett stå­bord i mötes­rum­met kan göra dina möten mer än dub­belt så effek­ti­va? Emma Schultz, vd på inred­nings­fö­re­ta­get Escandi, tip­sar om hur du inre­der kon­to­ret så att med­ar­be­ta­re och kun­der trivs – och foku­se­rar bätt­re.

Läs hela artikeln →
Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

Qgroup attraherar talanger – med sitt kontor

Hur lyc­kas man rekry­te­ra och behål­la de vas­sas­te med­ar­be­tar­na? Enligt IT-före­ta­get Qgroup spe­lar kon­to­ret och arbets­mil­jön en stor roll för att loc­ka talang­er – och gene­re­ra till­växt och fler affä­rer. Vi häl­sa­de på i Qgroups loka­ler för att se vad det är som loc­kar.

Läs hela artikeln →
Danny Cranmer WTC Mindfulness

Mindfulness på 15 minuter – så gör du på jobbet

Mindfulness på job­bet? Vetenskapen visar att även kor­ta stun­der av åter­hämt­ning gör stor skill­nad för väl­be­fin­nan­det – så lite som 15 minu­ter kan öka pre­sta­tio­nen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer, som leder kor­ta ”Mindfulness Express”-pass, berät­tar hur du kom­mer igång.

Läs hela artikeln →
Stina G Dahan, hälsoutvecklare, mindfulness på jobbet, World Trade Center Malmö

Mindfulness på jobbet – så bevarar du lugnet efter semestern

När du yrva­ket ram­lar in på job­bet efter semestern kanske stres­sen gri­per tag i dig igen efter ledig­he­tens lugn. Genom att bli mer med­ve­ten om hur din hjär­na fun­ge­rar kan du han­te­ra var­da­gen på ett håll­bart och lång­sik­tigt sätt. Hälsoutvecklare och sjuk­gym­nast Stina G Dahan för­kla­rar hur du lär dig att använ­da mind­ful­ness på job­bet.

Läs hela artikeln →
WTC ABW kontor flexibilitet

Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt före­tag vux­it ur loka­ler­na? Eller skif­tar kon­tors­be­ho­ven från dag till dag? Ledordet för fram­ti­dens kon­tor är flex­i­bi­li­tet. Men hur ska du tän­ka för att ta klo­ka steg fram­åt? Rickard Cedervall, uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc, har gedi­gen erfa­ren­het av att hit­ta nya lös­ning­ar för kun­der som söker flex­i­bi­li­tet. Här delar han sin trendspa­ning och ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Ljudmiljö, kontor, arbetsplats, WTC, tillväxt

Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljud­mil­jö på ditt jobb? Sitter du på kon­to­ret nu? Stanna upp och lyss­na en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljud­mil­jö kan fak­tiskt för­bätt­ra din pre­sta­tion med hela 50 pro­cent. Carsten Svensson på Ecophon berät­tar hur du ska­par en bra grund för en god ljud­mil­jö.

Läs hela artikeln →
Brian Berglund, härskartekniker, utsatt för härskarteknik, WTC

Utsatt för härskartekniker? Så här gör du

Känner du ibland att någon tagit all din ener­gi? Du kan ha bli­vit utsatt för en härskar­tek­nik, och des­sa är vik­ti­ga att kän­na igen för att du ska för­stå var­för du rea­ge­rar som du gör. Coachen Brian Berglund för­kla­rar hur du kan bemö­ta härskar­tek­ni­ker.

Läs hela artikeln →
id, sed venenatis, ut tempus Nullam velit, libero fringilla non ut ipsum

Pin It on Pinterest