Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbets­plat­sen.

Kontorstrender 2020

Fem heta kontorstrender för 2020

Vilka sto­ra kon­tor­stren­der påver­kar just nu arki­tek­ter och fas­tig­hets­bo­lag? Synen på våra arbets­plat­ser för­änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap om hur kon­to­ret påver­kar vårt sätt att arbe­ta – vår pro­duk­ti­vi­tet, kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­för­må­ga. Vad säger kon­tor­stren­der­na om hur vi ser på och vill ha våra arbets­plat­ser 2020?

Läs hela artikeln →
färger på kontoret, Andreas Schönström

Vilka färger får dina medarbetare att må bäst på kontoret?

Idag inreds många kon­tor med tren­di­ga detal­jer och djär­va färg­val. Studier visar att fär­ger inte bara kan änd­ra vårt humör, utan ock­så har bety­dan­de effekt på vår pro­duk­ti­vi­tet på kon­to­ret. Här får du koll på hur fär­ger inver­kar på med­ar­be­tar­nas upp­le­vel­ser av arbets­mil­jön. Andreas Schönström på Johanson Design ger dig vär­de­ful­la råd.

Läs hela artikeln →
musik på kontoret

Musik på jobbet – hiss eller diss?

Musik kan enkelt få oss på gott humör och är en själv­klar del av var­da­gen för många, även på job­bet. Musik kan öka vår kre­a­ti­vi­tet, moti­va­tion och pro­duk­ti­vi­tet, men även stö­ra och ska­pa gnis­sel mel­lan kol­le­gor. Så vad säger regel­ver­ken och forsk­ning­en, och hur ska du ta vara på för­de­lar­na men und­vi­ka nack­de­lar­na? Här får du någ­ra hand­fas­ta tips för din egen arbets­plats.

Läs hela artikeln →
smarta kontor annika pålsson

Vad är det som är så smart med smarta kontor?

Det smar­ta kon­to­ret spa­rar inte bara ener­gi och resur­ser utan får även var­da­gen att fly­ta smi­di­ga­re, vil­ket är bra för både sam­häl­let och indi­vi­den. Men vad är egent­li­gen ett smart kon­tor, och hur kan du göra din egen arbets­plats smar­ta­re? Annika Pålsson, affärs­chef på Midroc Properties, visar dig vägen fram­åt.

Läs hela artikeln →

Nio tips för ett mer hållbart kontor

Vill du ock­så vara med och ska­pa mer håll­ba­ra och mil­jö­an­pas­sa­de kon­tor som ger för­de­lar både idag och för fram­ti­den, men und­rar hur du går från ord till hand­ling? Vilka åtgär­der, inci­ta­ment och lös­ning­ar behövs? Här får du kon­kre­ta tips inom nio vik­ti­ga områ­den – för att sät­ta igång direkt.

Läs hela artikeln →
Feng shui

Prestera på topp med Feng shui på skrivbordet – tre enkla tips

Påverkas du myc­ket av den fysis­ka mil­jön på job­bet? Enligt kine­sisk vis­hets­lä­ra kan du öka din posi­ti­va ener­gi genom att ord­na omgiv­ning­en enligt Feng shui. Här får du tre enk­la knep för ditt skriv­bord – så inred rätt och opti­me­ra din arbetska­pa­ci­tet.

Läs hela artikeln →
Ola Olsson

Växla upp affären på ett coworking-kontor

Allt fler upp­skat­tar den sti­mu­lans och flex­i­bi­li­tet som cowor­king-kon­to­ren ger, både för indi­vi­den och för affä­ren. För Ola Olsson har cowor­king-kon­to­ret på World Trade Center i Malmö tagit hans före­tag OHPO Konsult till en helt ny nivå. Här ger han dig sina sex favo­rit­för­de­lar.

Läs hela artikeln →

Öppna upp din egen superkraft med mindfulness

Tänk om du kun­de bli både skar­pa­re och mer avspänd på job­bet, och dess­utom få en mer sti­mu­le­ran­de arbets­dag. Helt enkelt opti­me­ra dig själv och få ut mer av livet. Det kan du – genom att med­ve­tet trä­na din för­må­ga till upp­märk­sam­het och avslapp­ning. Så här kom­mer du igång.

Läs hela artikeln →
David Brinnen World Trade Center

Låt omgivning och utsikt boosta dina affärer

Hur myc­ket påver­kas vi av omgiv­ning­en på job­bet? Kan kon­to­rets läge göra skill­nad? David Brinnen på Energy Machines har egen erfa­ren­het av att rätt arbets­mil­jö påver­kar pro­duk­ti­vi­te­ten, och att en gröns­kan­de utsikt lyf­ter kre­a­ti­vi­te­ten – och forsk­ning­en ger stöd för det­ta.

Läs hela artikeln →

Dra nytta av neuromarketing i säljmötet

Hur tol­kar dina poten­ti­el­la kun­der sig­na­ler­na från dig och ditt kon­tor när ni möts i ett säljmö­te? Så här kan du dra nyt­ta av det vi vet om den mänsk­li­ga hjär­nans reak­tio­ner på oli­ka typer av intryck – för att stänga fler affä­rer. Metoden kal­las neuro­mar­ke­ting.

Läs hela artikeln →
at elementum adipiscing risus Aliquam leo. velit, amet, dolor Curabitur

Pin It on Pinterest