Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbets­plat­sen.

Escandi kontor företag lokal WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Så inreder du kontoret för ökad produktivitet

Visste du att ett stå­bord i mötes­rum­met kan göra dina möten mer än dub­belt så effek­ti­va? Emma Schultz, vd på inred­nings­fö­re­ta­get Escandi, tip­sar om hur du inre­der kon­to­ret så att med­ar­be­ta­re och kun­der trivs – och foku­se­rar bätt­re.

Läs hela artikeln →
Qgroup WTC World Trade Center kontor arbetsplats hyra Malmö Lund Helsingborg

Qgroup attraherar talanger – med sitt kontor

Hur lyc­kas man rekry­te­ra och behål­la de vas­sas­te med­ar­be­tar­na? Enligt IT-före­ta­get Qgroup spe­lar kon­to­ret och arbets­mil­jön en stor roll för att loc­ka talang­er – och gene­re­ra till­växt och fler affä­rer. Vi häl­sa­de på i Qgroups loka­ler för att se vad det är som loc­kar.

Läs hela artikeln →
Danny Cranmer WTC Mindfulness

Mindfulness på 15 minuter – så gör du på jobbet

Mindfulness på job­bet? Vetenskapen visar att även kor­ta stun­der av åter­hämt­ning gör stor skill­nad för väl­be­fin­nan­det – så lite som 15 minu­ter kan öka pre­sta­tio­nen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer, som leder kor­ta ”Mindfulness Express”-pass, berät­tar hur du kom­mer igång.

Läs hela artikeln →
Stina G Dahan, hälsoutvecklare, mindfulness på jobbet, World Trade Center Malmö

Mindfulness på jobbet – så bevarar du lugnet efter semestern

När du yrva­ket ram­lar in på job­bet efter semestern kanske stres­sen gri­per tag i dig igen efter ledig­he­tens lugn. Genom att bli mer med­ve­ten om hur din hjär­na fun­ge­rar kan du han­te­ra var­da­gen på ett håll­bart och lång­sik­tigt sätt. Hälsoutvecklare och sjuk­gym­nast Stina G Dahan för­kla­rar hur du lär dig att använ­da mind­ful­ness på job­bet.

Läs hela artikeln →
WTC ABW kontor flexibilitet

Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt före­tag vux­it ur loka­ler­na? Eller skif­tar kon­tors­be­ho­ven från dag till dag? Ledordet för fram­ti­dens kon­tor är flex­i­bi­li­tet. Men hur ska du tän­ka för att ta klo­ka steg fram­åt? Rickard Cedervall, uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc, har gedi­gen erfa­ren­het av att hit­ta nya lös­ning­ar för kun­der som söker flex­i­bi­li­tet. Här delar han sin trendspa­ning och ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Ljudmiljö, kontor, arbetsplats, WTC, tillväxt

Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljud­mil­jö på ditt jobb? Sitter du på kon­to­ret nu? Stanna upp och lyss­na en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljud­mil­jö kan fak­tiskt för­bätt­ra din pre­sta­tion med hela 50 pro­cent. Carsten Svensson på Ecophon berät­tar hur du ska­par en bra grund för en god ljud­mil­jö.

Läs hela artikeln →
Brian Berglund, härskartekniker, utsatt för härskarteknik, WTC

Utsatt för härskartekniker? Så här gör du

Känner du ibland att någon tagit all din ener­gi? Du kan ha bli­vit utsatt för en härskar­tek­nik, och des­sa är vik­ti­ga att kän­na igen för att du ska för­stå var­för du rea­ge­rar som du gör. Coachen Brian Berglund för­kla­rar hur du kan bemö­ta härskar­tek­ni­ker.

Läs hela artikeln →
café, grönt, arbetsplats, grönska, WTC, företag

Grönt är skönt – fem tips för ett grönskande kontor

När vi män­ni­skor till­bring­ar så stor del av vår tid inom­hus, ofta på kon­to­ret, finns myc­ket att vin­na på att med­ve­tet föra in gröns­ka på arbets­plat­sen. Patrik Grahn är pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi och ger dig tips på hur du med enk­la medel kan ska­pa ett grö­na­re kon­tor.

Läs hela artikeln →
belysning, kontor, arbetsplats, WTC, dagsljus

Dagsljus och rätt belysning ger glada medarbetare

Brist på ljus gör oss tröt­ta och häng­i­ga, vil­ket gör att vi mår och pre­ste­rar säm­re. Planera där­för kon­to­ret så att det finns bra belys­ning och till­gång till dags­ljus. Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi, ger tips på hur du inre­der för opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den.

Läs hela artikeln →
kontor, arbetsplats, framtid, trender, arbetsmiljö, WTC

Fem nycklar till framtidens kontor

Hur ser ditt kon­tor ut i fram­ti­den? En del häv­dar att kon­to­ret hål­ler på att dö ut – nu när vi i teo­rin kan arbe­ta näs­tan var som helst. I den nya tan­ke­ek­o­no­min behö­ver vi dock fort­fa­ran­de träf­fas för att ska­pa och pro­du­ce­ra. Så här kan du anpas­sa din arbets­plats för utveck­ling­en.

Läs hela artikeln →