Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbets­plat­sen.

WTC ABW kontor flexibilitet

Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt före­tag vux­it ur loka­ler­na? Eller skif­tar kon­tors­be­ho­ven från dag till dag? Ledordet för fram­ti­dens kon­tor är flex­i­bi­li­tet. Men hur ska du tän­ka för att ta klo­ka steg fram­åt? Rickard Cedervall, uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc, har gedi­gen erfa­ren­het av att hit­ta nya lös­ning­ar för kun­der som söker flex­i­bi­li­tet. Här delar han sin trendspa­ning och ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Ljudmiljö, kontor, arbetsplats, WTC, tillväxt

Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljud­mil­jö på ditt jobb? Sitter du på kon­to­ret nu? Stanna upp och lyss­na en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljud­mil­jö kan fak­tiskt för­bätt­ra din pre­sta­tion med hela 50 pro­cent. Carsten Svensson på Ecophon berät­tar hur du ska­par en bra grund för en god ljud­mil­jö.

Läs hela artikeln →
Brian Berglund, härskartekniker, utsatt för härskarteknik, WTC

Utsatt för härskartekniker? Så här gör du

Känner du ibland att någon tagit all din ener­gi? Du kan ha bli­vit utsatt för en härskar­tek­nik, och des­sa är vik­ti­ga att kän­na igen för att du ska för­stå var­för du rea­ge­rar som du gör. Coachen Brian Berglund för­kla­rar hur du kan bemö­ta härskar­tek­ni­ker.

Läs hela artikeln →
café, grönt, arbetsplats, grönska, WTC, företag

Grönt är skönt – fem tips för ett grönskande kontor

När vi män­ni­skor till­bring­ar så stor del av vår tid inom­hus, ofta på kon­to­ret, finns myc­ket att vin­na på att med­ve­tet föra in gröns­ka på arbets­plat­sen. Patrik Grahn är pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi och ger dig tips på hur du med enk­la medel kan ska­pa ett grö­na­re kon­tor.

Läs hela artikeln →
belysning, kontor, arbetsplats, WTC, dagsljus

Dagsljus och rätt belysning ger glada medarbetare

Brist på ljus gör oss tröt­ta och häng­i­ga, vil­ket gör att vi mår och pre­ste­rar säm­re. Planera där­för kon­to­ret så att det finns bra belys­ning och till­gång till dags­ljus. Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi, ger tips på hur du inre­der för opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den.

Läs hela artikeln →
kontor, arbetsplats, framtid, trender, arbetsmiljö, WTC

Fem nycklar till framtidens kontor

Hur ser ditt kon­tor ut i fram­ti­den? En del häv­dar att kon­to­ret hål­ler på att dö ut – nu när vi i teo­rin kan arbe­ta näs­tan var som helst. I den nya tan­ke­ek­o­no­min behö­ver vi dock fort­fa­ran­de träf­fas för att ska­pa och pro­du­ce­ra. Så här kan du anpas­sa din arbets­plats för utveck­ling­en.

Läs hela artikeln →
Ledarskapscoache, Maria Polhage, effektiva möten, effektivare möten, företag

Så får du till riktigt effektiva möten – fem tips

Hur får du effek­ti­va möten? Möten är en själv­klar del av vår var­dag, och alla vin­ner på att de är struk­tu­re­ra­de och foku­se­ra­de för att nå bra resul­tat. Ändå är det inte all­tid så. Ledarskapscoachen Maria Polhage dig fem kon­kre­ta tips för rik­tigt effek­ti­va möten.

Läs hela artikeln →
ABW, aktivitetsbaserad arbetsplats, WTC, World Trade Center, Malmö, kontor, arbetsmiljö

Så vinner du med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Allt fler får upp ögo­nen för akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser, ABW, där var­je utrym­me skräd­dar­sys för oli­ka typer av arbets­upp­gif­ter och arbets­sätt. Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser kan ge sto­ra vins­ter i form av effek­ti­vi­tet, ökad triv­sel, läg­re lokal­kost­na­der och bätt­re resul­tat.

Läs hela artikeln →
Susanne Jarlskog, ergonom, inreda kontoret, ergonomi, hållning, arbetsmiljö

Så bör du inreda kontoret för att må bättre

Många av oss har ont i krop­pen på job­bet utan att reflek­te­ra över var­för. Så här kan du inre­da kon­to­ret för att ska­pa en bätt­re atmo­sfär, enligt ergo­no­mis­pe­ci­a­lis­ten Susanne Jarlskog.

Läs hela artikeln →
David Brinner, Energy Machines, WTC Malmö, World Trade Center, kontor, lokaler, arbetsplats, tillväxt

Så väljer du kontor för tillväxt

Vad ska du tän­ka på när ditt före­tag väx­er och behö­ver nytt kon­tor? “Vi leta­de efter en kostym som var­ken blev för stor eller för liten för vår resa”, säger David Brinnen på Energy Machines. Här är hans bäs­ta tips för dig som letar, eller snart kom­mer att behö­va leta, nytt kon­tor.

Läs hela artikeln →
Nullam dapibus porta. Donec sed in dolor. leo ante. commodo

Pin It on Pinterest