Arbetsplatsen

Råd och tips om loka­ler, kon­tor och arbetsplatsen.

Ledarskapscoache, Maria Polhage, effektiva möten, effektivare möten, företag

Så får du till riktigt effektiva möten – fem tips

Hur får du effek­ti­va möten? Möten är en själv­klar del av vår var­dag, och alla vin­ner på att de är struk­tu­re­ra­de och foku­se­ra­de för att nå bra resul­tat. Ändå är det inte all­tid så. Ledarskapscoachen Maria Polhage dig fem kon­kre­ta tips för rik­tigt effek­ti­va möten.

Läs hela artikeln →
ABW, aktivitetsbaserad arbetsplats, WTC, World Trade Center, Malmö, kontor, arbetsmiljö

Så vinner du med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Allt fler får upp ögo­nen för akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser, ABW, där var­je utrym­me skräd­dar­sys för oli­ka typer av arbets­upp­gif­ter och arbets­sätt. Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser kan ge sto­ra vins­ter i form av effek­ti­vi­tet, ökad triv­sel, läg­re lokal­kost­na­der och bätt­re resultat.

Läs hela artikeln →
Susanne Jarlskog, ergonom, inreda kontoret, ergonomi, hållning, arbetsmiljö

Så bör du inreda kontoret för att må bättre

Många av oss har ont i krop­pen på job­bet utan att reflek­te­ra över var­för. Så här kan du inre­da kon­to­ret för att ska­pa en bätt­re atmo­sfär, enligt ergo­no­mis­pe­ci­a­lis­ten Susanne Jarlskog.

Läs hela artikeln →
David Brinner, Energy Machines, WTC Malmö, World Trade Center, kontor, lokaler, arbetsplats, tillväxt

Så väljer du kontor för tillväxt

Vad ska du tän­ka på när ditt före­tag väx­er och behö­ver nytt kon­tor? “Vi leta­de efter en kostym som var­ken blev för stor eller för liten för vår resa”, säger David Brinnen på Energy Machines. Här är hans bäs­ta tips för dig som letar, eller snart kom­mer att behö­va leta, nytt kontor.

Läs hela artikeln →
Scott Ferguson, World Trade Center Associations, WTCA

”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) glo­ba­la led­ning från New York besö­ker Skåne fasci­ne­ras de av WTCs arbets­plat­ser i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här job­bar man med del­nings­e­ko­no­mi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Läs hela artikeln →
Mats Billberg Johansson, producent, film, Gaming The Real World, datorspel, stadsplanering, WTC Malmö, World Trade Center

Framtidens Skåne kan designas med datorspel

Designas Malmös näs­ta trend­kvar­ter av unga Minecraft-spe­la­re? Inte omöj­ligt, menar Mats Billberg Johansson, pro­du­cent bakom fil­men Gaming The Real World. Nu dis­ku­te­rar man oli­ka stads­de­lar i Malmö med Stadsbyggnadskontoret.

Läs hela artikeln →
Niklas Åklundh, WTC Malmö, World Trade Center, delningsekonomin, sharing economy, framtidens kontor, arbetsplats, arbetsmiljö, ABW

Så formar delningsekonomin framtidens arbetsplatser

Delningsekonomin, the sha­ring eco­nomy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den stäl­ler ock­så nya krav på våra kon­tor. För att ska­pa till­växt och triv­sel behö­ver mor­gon­da­gens arbets­plat­ser digi­ta­li­se­ras och desig­nas för nät­ver­kan­de, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Läs hela artikeln →

Aktivitetsbaserad acceleration

Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser talas det om i allt hög­re grad. Förkortningen ABW, från eng­els­kans ”Activity Based Working” är en ofta använd term.

Läs hela artikeln →

Skippa ”mellanmjölkskontoren”

Vi är alla oli­ka. Vi har oli­ka posi­tio­ner och ansvars­om­rå­den och där­med oli­ka behov av arbets­plats. Hur kom­mer det sig då att kon­tor än idag utfor­mas på sam­ma sätt som man ”all­tid har gjort”?

Läs hela artikeln →