Bli expert på att nätverka – fem smarta tips

Varje person du möter i arbetslivet är en dörr till ytterligare nätverk och affärskontakter. Hur kan du bli ännu bättre på att nätverka effektivt i affärssammanhang, och knyta kontakter som leder till faktiska samarbeten? Här är fem tips.

1. Definiera vad du vill uppnå – innan du går dit

I stäl­let för att när­va­ra vid en träff eller ett event för att “där kan fin­nas vär­de­ful­la kon­tak­ter”, bör du redan på för­hand defi­ni­e­ra vil­ka affärs­kon­tak­ter du vill träf­fa och var­för. Det bäs­ta är om du kan få till­gång till namn­lis­tan på del­ta­gar­na för att sål­la ut des­sa indi­vi­der redan från bör­jan, men det räc­ker ock­så långt att ha defi­ni­e­rat vil­ken posi­tion, bransch eller före­tags­stor­lek kon­tak­ten bör repre­sen­te­ra, samt vil­ken typ av affär du på sikt vill lan­da i.

Detta hjäl­per dig att und­vi­ka att spil­la tid på kall­prat med kon­tak­ter som är mind­re relevanta.

Enligt Stephanie Speisman, för­fat­ta­re till boken 99 tips för lyc­kat affärs­nät­ver­kan­de, gör sådan pla­ne­ring ock­så att du enkla­re väl­jer rätt nätverkstillfällen.

 

2. Prata mindre och lyssna mer

Nätverkande hand­lar om att på kort tid läg­ga grun­den för nya rela­tio­ner. Det gör du inte genom att köra en snabb pit­ch och säl­ja in dig själv, utan genom att vara genu­int nyfi­ken och intres­se­rad av den and­ra per­so­nen – och lyss­na mer än du pra­tar.

Enligt Björn Häger, för­fat­ta­re till boken Intervjuteknik, finns det en oslag­bar frå­ga som får män­ni­skor att öpp­na upp och våga pra­ta om sig själ­va med främ­ling­ar. Frågan är Hur då?, som du i prin­cip kan stäl­la var­je gång per­so­nen du talar med blir tyst.

Följdfrågor som just Hur då? visar att du är intres­se­rad, och knuf­far med näs­tan magisk auto­ma­tik kon­ver­sa­tio­nen vidare.

 

3. Ställ öppna frågor

Ett annat beprö­vat knep för att få kon­ver­sa­tio­ner att flö­da när man inte rik­tigt kän­ner varand­ra, är att stäl­la många öpp­na frå­gor.

Det vill säga att aktivt tän­ka på att und­vi­ka stäng­da frå­gor som den and­ra per­so­nen lätt kan sva­ra ja eller nej på, och i stäl­let stäl­la öpp­na frå­gor som:

  • Varför då?
  • Så intres­sant – kan du utveck­la det lite mer?
  • Kan du ge något exem­pel på det?
  • Hur menar du då?
  • Varför tror du att det är så?

Med såda­na frå­gor kom­mer du snab­ba­re när­ma­re inpå den du vill nät­ver­ka med.

 

4. Nätverka smartare – stick ut!

Hur bru­kar del­ta­gar­na i affärs­sam­man­hang och vid nät­verk­sträf­far se ut? Ofta har vi lik­nan­de kläd­sel och bete­en­de, vil­ket gör det svå­ra­re för alla att iden­ti­fi­e­ra vil­ka vi är och vad vi repre­sen­te­rar. Det menar Patrik Nordkvist, säl­j­ex­pert på Försäljningschefen.

Hans tips är där­för att du ska stic­ka ut ur mäng­den, anting­en genom din kläd­sel eller genom att berät­ta min­nesvär­da anek­do­ter om dig själv.

Du behö­ver inte ha blom­mi­ga byx­or på dig – det kan räc­ka med en annorlun­da detalj som att rita något på din namn­bric­ka eller ha en färg­glad scarf eller fluga.

Ett annat sätt att stic­ka ut är att våga stäl­la frå­gor vid semi­na­ri­er och drag­ning­ar. Genom att vara en aktiv publik­del­ta­ga­re blir det enkla­re för and­ra att läg­ga mär­ke till dig. Det ökar ock­så chan­sen att and­ra inle­der ett sam­tal med dig, eftersom de kan ta dina frå­gor som utgångs­punkt när de kom­mer fram till dig efteråt: “Hej, bra frå­ga du ställ­de där om…”.

 

5. Var konkret och använd dig av exempel

För att effek­tivt för­med­la vad du job­bar med, vad du kan erbju­da och vil­ket vär­de du kan ska­pa åt dina nya kon­tak­ter, bör du und­vi­ka att tala i säl­ji­ga, sve­pan­de ordalag.

Berätta istäl­let vad du gör genom att använ­da dig av refe­ren­ser, histo­ri­er och kundca­se. När du exemp­li­fi­e­rar ditt arbe­te blir du mer tro­vär­dig, och and­ra kan tyd­li­ga­re se fram­för sig hur det skul­le vara att job­ba med dig och ditt företag.

Enligt kog­ni­tions­fors­ka­ren och psy­ko­lo­gen Jerome Bruner är san­no­lik­he­ten att and­ra ska min­nas vad du säger 22 gång­er stör­re när du för­med­lar det som en berät­tel­se eller ett case, än som fakta.

Så tänk ut ett par repre­sen­ta­ti­va fram­gångsca­se som du kan ha med dig i rockärmen.

 

Sist men inte minst: Var ärlig och genu­in när du nät­ver­kar! Kom ihåg att alla som befin­ner sig i ett nät­verks­sam­man­hang är i sam­ma situ­a­tion som du. Se det som att ni hjäl­per varand­ra att ska­pa nya affä­rer och kom­ma vida­re i job­bet – att det är ett forum för givan­de och tagande.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.