Bonas resa från butik till global aktör

Att styra upp interna processer och våga satsa stort i svåra tider har varit två av de viktigaste nycklarna till Bonas framgång. Vi bad vd Kerstin Lindell berätta mer om företagets utmaningar och vägval genom åren, och hur man lyckats fatta kloka beslut längs hela vägen.

Det svens­ka golv­fö­re­ta­get Bonas resa bör­ja­de i en liten butik i cen­tra­la Malmö. Där sål­des både kaf­fe och bon­vax, som används för under­håll av obe­hand­la­de trä­golv, till trog­na kun­der. Efter en tid bör­ja­de man till­ver­ka eget bon­vax, och före­ta­get Bona såg dagens ljus år 1919.

Företaget expan­de­ra­de från Skandinavien till Tyskland på 50-talet, och under 70-talet var Bona pion­jä­rer inom vat­ten­ba­se­ra­de lac­ker. Under 80-talet sat­sa­de man på USA-mark­na­den, som idag står för två tred­je­de­lar av före­ta­gets omsätt­ning på 2,2 mil­jar­der kro­nor. Under 00-talet var det dags för Asien samt Centralamerika. Idag leve­re­rar Bona system och pro­duk­ter för instal­la­tion, under­håll och reno­ve­ring av trä­golv över näs­tan hela värl­den. Och även om före­ta­get näs­ta år fyl­ler 100 år befin­ner det sig just nu i en stark till­växt­fas.

− Idag har vi 570 anställ­da, 17 dot­ter­bo­lag, fem fabri­ker, cir­ka 70 dis­tri­bu­tö­rer och finns på snart 100 mark­na­der. Hela 98 % av för­sälj­ning­en sker utan­för Sverige. Vi är väl­digt stol­ta över vad vi lyc­kats åstad­kom­ma, och sär­skilt roligt är det att vi fak­tiskt har dubb­lat vår omsätt­ning på 11 år, säger Kerstin Lindell.

Arbetade systematiskt för att stärka företaget

Men resan har inte varit spikrak, och i back­spe­geln kan Kerstin Lindell se vil­ka peri­o­der och hän­del­ser som varit avgö­ran­de för att kun­na nå dagens framgångar.

− Jag kom in som vd 2007 och då visa­de före­ta­get röda siff­ror. Vi kav­la­de upp ärmar­na och job­ba­de väl­digt sys­te­ma­tiskt med att få ord­ning på våra inter­na system och pro­ces­ser, för att nå effek­ti­vi­tet och sät­ta fokus på rätt saker.

Under 2007 och 2008 fick man ord­ning på verk­sam­he­ten och kon­troll över kost­na­der­na, vil­ket gjor­de att före­ta­get kun­de sat­sa rejält på både inno­va­tion, håll­bar­het och varumärke.

− När det sedan blev glo­bal låg­kon­junk­tur var vi väl rus­ta­de för att ta mark­nads­an­de­lar utan att det kos­ta­de oss allt för myc­ket. När vi bör­ja­de fasa ut lös­nings­me­dels­ba­se­ra­de pro­duk­ter och styr­de varu­mär­ket mot håll­bar­het kun­de vi ock­så posi­tio­ne­ra oss bätt­re pris­mäs­sigt. Vi sat­sa­de ock­så på nya kundseg­ment genom att utveck­la pro­duk­ter för efter­mark­na­den och få in dem hos sto­ra åter­för­säl­ja­re i främst USA. Denna sats­ning har fal­lit myc­ket väl ut, och vi job­bar nu med mot­sva­ran­de sats­ning i Europa.

Familjeägt företag öppnar upp för långsiktighet

Bona är fort­fa­ran­de famil­jeägt och inte note­rat på bör­sen, vil­ket är gans­ka ovan­ligt för den här typen av före­tag. Kerstin Lindell har bara upp­levt det­ta som en för­del, och dess­utom en för­ut­sätt­ning för att nå före­ta­gets star­ka till­växt. Viktiga fak­to­rer har varit snab­ba besluts­pro­ces­ser, stor sam­syn internt och att kun­na läg­ga tid på rätt saker.

− Styrkan är fram­för allt att slip­pa kvar­tals­stres­sen och kun­na sat­sa lång­sik­tigt även i dåli­ga tider. Det finns ett annat mod i den här typen av före­tag, och sam­ti­digt stor kun­skap inom vår nisch och ett genu­int intres­se för verk­sam­he­ten. Vi mär­ker ock­så att det­ta ska­par en kul­tur i hela före­ta­get. Många med­ar­be­ta­re stan­nar länge och är väl­digt loja­la. Jag tror att man gil­lar affärsmo­del­len och kan stäl­la upp på hur före­tag drivs. Det finns en tyd­lig stolt­het som bara kan ska­pas ini­från med­ar­be­tar­na själva.

Företagsledningen är regel­bun­det ute och träf­far samt­li­ga med­ar­be­ta­re, och genom­för works­hops kring mål, vision, stra­te­gi­er och framgångsfaktorer.

− Vi för­sö­ker att aktivt ska­pa och ta vara på kul­tu­ren genom att vara trans­pa­ren­ta, inklu­de­ra alla med­ar­be­ta­re och ska­pa en posi­tiv dia­log internt.

Ett Superföretag som uppmärksammas

Bona har ock­så fått myc­ket upp­märk­sam­het inom svenskt närings­liv. I år blev före­ta­get ”Årets Malmöföretag” på Malmö Näringslivsgala och för and­ra året i rad fick Bona utmär­kel­sen ”Superföretag” av Veckans Affärer.

− Detta är väl­digt roligt eftersom vi fun­nits så länge och ver­kar i en mogen bransch. Dessutom är vi ett famil­jeägt före­tag och inte pub­li­ka, och där­för är det extra kul att få den här typen av uppmärksamhet.

En framtid full av nya möjligheter

En av Bonas sto­ra till­växt­möj­lig­he­ter är att utvid­ga sitt erbju­dan­de till and­ra typer av pre­mi­um­golv. Trägolv står för endast 4–5 % av världs­mark­na­den för golv. Cirka 2,5 % utgörs av vat­ten­ba­se­ra­de pro­duk­ter och där har Bona redan en hög marknadsandel.

− Vi har gedi­gen kun­skap inom trä­golv som bas, och eftersom vi redan har ett starkt varu­mär­ke, pro­ces­ser, fabri­ker och sälj­ka­na­ler finns det myc­ket vi kan kapi­ta­li­se­ra på. Exempelvis så tit­tar vi på ett system för ”resi­li­ent flo­ors”, där bland annat sport­golv är en stor mark­nad där man verk­li­gen upp­skat­tar vår höga kvalitet.

En annan till­växt­möj­lig­het lig­ger inom håll­bar­het där en hår­da­re mil­jö­lag­stift­ning inne­bär en stor för­del eftersom före­ta­get lig­ger myc­ket långt fram­me i jäm­fö­rel­se med övri­ga aktö­rer på världs­mark­na­den. En tred­je till­växt­möj­lig­het är före­ta­gets fokus på system­tänk och hel­hets­lös­ning­ar.

− Vi tar ett hel­hets­grepp om instal­la­tion, reno­ve­ring, under­håll och utbild­ning för hant­ver­ka­re. Med en Bona-cer­ti­fi­e­ring blir de lis­ta­de på vår hem­si­da och får där­med kun­der genom oss. På så vis ger vi hant­ver­kar­na ett mer­vär­de och kny­ter dem till oss. Vi har sett fle­ra små hant­ver­kar­fö­re­tag växa sig stör­re, så det blir en bra affärsmo­dell för både dem och oss.

Bona vill fort­sät­ta att växa steg­vis och ser bland annat Asien som en mark­nad med stor potential.

− Vi sat­sar myc­ket på Asien, som fun­ge­rar på ett lite annat sätt än våra mark­na­der i väst. Där är det exem­pel­vis onli­ne som gäl­ler direkt, och det är myc­ket spän­nan­de att behö­va tän­ka annorlun­da och för­sö­ka ta vara på alla nya möj­lig­he­ter det­ta innebär.

Bonas tre största framgångsfaktorer, enligt Kerstin Lindell:

  • Unik kemikun­skap inom vat­ten­ba­se­ra­de lacker

Vi han­te­rar alla ste­gen i vär­de­ked­jan inhouse, vil­ket gör att vi har full kon­troll över kva­li­tet och innovation.

  • Vi sat­sa­de när ing­en annan gjor­de det

Vi var tvung­na att hit­ta nya affä­rer kring 2009 och hade både tur och rätt taj­ming i de beslut vi tog. Vi fasa­de ut lös­nings­me­dels­ba­se­ra­de pro­duk­ter och styr­de varu­mär­ket mot håll­bar­het, och vi sat­sa­de även stort på efter­mark­na­den. Vi drog till oss myc­ket upp­märk­sam­het eftersom alla and­ra satt och höll andan, och fick myc­ket utväx­ling för peng­ar­na. Detta är en av de sto­ra för­de­lar­na med att vara famil­jeäg­da – att man vågar sat­sa långsiktigt.

  • Stort fokus på håll­bar­het och innovation

Det sto­ra var för­stås att vi fasa­de ut lös­nings­me­dels­ba­se­ra­de pro­duk­ter och bör­ja­de gå över till vat­ten­ba­se­ra­de lac­ker och lim­mer. Marknaden upp­skat­tar den säker­het som våra pro­duk­ter erbju­der. Det lig­ger ock­så i tiden att kun­na möj­lig­gö­ra ett läng­re liv för ett trä­golv istäl­let för att riva ut och läg­ga nytt. Hela vår affärsmo­dell är upp­byggd på håll­bar­het och inno­va­ti­va hel­hets­lös­ning­ar. Ett exem­pel är vårt nya central­la­ger i Tyskland där vi sat­sat på sol­pa­ne­ler, ladd­sta­tio­ner för elbi­lar och elcyklar samt grönt tak för växtlighet.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.