“Världens affärsmöjligheter i Asien för svenska företag”

Marknader i Asien och Afrika visar lovande tillväxt, samtidigt som låg kreditvärdighet kan avskräcka svenska företag från handel. “Våga satsa i Asien genom att ta rygg på andra svenska företag”, råder Stefan Karlsson, chefsanalytiker på Exportkreditnämnden (EKN).

Svenska före­tag har värl­dens affärs­möj­lig­he­ter i Asien, menar Stefan Karlsson. När EKN sät­ter kre­dit­be­tyg på värl­dens län­der, på lik­nan­de sätt som ban­ker kre­dit­be­dö­mer pri­vat­per­so­ner, ser till­väx­ten i Asien star­ka­re ut än någon annanstans.

– Latinamerika har åkt lite fram och till­ba­ka i våra lan­da­na­ly­ser, främst på grund av att län­der­na är så bero­en­de av råva­ru­ex­port och pri­ser­na har vari­e­rat kraf­tigt. Men Asien kom­mer starkt. Indien och Kina befin­ner sig på en helt ny nivå i dag än för någ­ra år sedan – svens­ka före­tag mås­te fin­nas på plats där, säger Stefan Karlsson i sam­band med en drag­ning på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö.

Handel med län­der med läg­re kre­ditvär­dig­het och hög land­risk med­för all­tid ris­ker. Men i dag är pro­gno­sen så god i stör­re delen av Asien att svens­ka före­tag som vill sat­sa inter­na­tio­nellt helt enkelt mås­te våga, menar Stefan Karlsson.

Här är hans tips till dig som före­ta­ga­re med inter­na­tio­nel­la ambitioner.

 

Svenska företag fångar affärsmöjligheterna i Asien – med nätverk 

Först och främst: Är det något svens­ka före­tag kan bli bätt­re på så är det att fin­nas på plats där det hän­der, och inte för­li­ta sig enbart på mejl- och telefonkontakt.

Det räc­ker inte att läsa kon­junk­tur­rap­por­ter­na, goog­la runt och ringa eller mej­la, menar Stefan Karlsson. Handelsdelegationer och fysis­ka möten på plats är ett effek­tivt sätt att son­de­ra ter­räng­en för nye­ta­ble­ring och affärskontakter.

”Det här är gemen­samt för alla sto­ra svens­ka före­tag som lyc­kats i utlan­det.”
 – Gemensamt för alla sto­ra svens­ka före­tag som har lyc­kats i utlan­det är att de har befun­nit sig myc­ket på plats. De fles­ta avgö­ran­de kund­re­la­tio­ner upp­står när vi träf­fas ansik­te mot ansik­te, på en mäs­sa eller ett ming­el exem­pel­vis. Det är så det går till, myc­ket mer i utlan­det än hem­ma i Sverige. Det är ock­så vik­tigt att vara på plats för att få en käns­la för den loka­la kon­kur­ren­sen, säger Stefan Karlsson.

Det gäl­ler att arbe­ta upp nät­verk och fin­nas på plats långt innan din verk­sam­het gör det, för att få en käns­la för kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen och träf­fa poten­ti­el­la sam­ar­bets­part­ners – inte minst svens­ka sådana.

 

Samarbeta med andra svenska företag

Enligt Stefan Karlsson bör vi inled­nings­vis ta hjälp av svens­ka aktö­rer som redan är eta­ble­ra­de och har för­stått mark­na­den för att posi­tio­ne­ra oss i för­hål­lan­de till den loka­la konkurrensen.

– Odla nya kon­tak­ter och bli under­le­ve­ran­tör. Det är en trygg väg in på en ny mark­nad där and­ra aktö­rer redan har lärt sig hur de ska bemö­ta de loka­la före­ta­gen med lik­nan­de erbju­dan­den, även om du har stör­re visio­ner än så.

Det hjäl­per ock­så att få rea­lis­tis­ka affärs­per­spek­tiv, grun­da­de i loka­la vär­de­ring­ar och upp­fatt­ning­ar. Vi mås­te släp­pa det svens­ka per­spek­ti­vet och i stäl­let se den svens­ka expor­ten och det svens­ka erbju­dan­det med loka­la glas­ö­gon, menar han.

– Där vi ser oss som ett bud­ge­tal­ter­na­tiv kanske den svens­ka stan­dar­den står för otro­ligt hög kva­li­tet. Vad finns det för bild av svens­ka före­tag och svensk export, och hur upp­fat­tas det i för­hål­lan­de till and­ra export­län­der som till exem­pel USA?

USA och Kina är de sto­ra domi­nan­ter­na i världs­han­deln och Kina kom­mer defi­ni­tivt att stär­ka sin roll de kom­man­de tio åren, poäng­te­rar Stefan Karlsson.

– Ändå är det inte kon­kur­rens på lika vill­kor i Kina. Stålindustrin är exem­pel­vis stat­ligt sub­ven­tio­ne­rad men inte på ett trans­pa­rent sätt. Handel är dock en boost för eko­no­min, så jag tror att vi kan för­vän­ta oss mins­kad pro­tek­tio­nism där.

 

Räds inte risker – men försäkra dig 

En vik­tig anled­ning till att svens­ka före­tag vän­tar med export och eta­ble­ring på en utveck­lings­mark­nad kan, utö­ver det poli­tis­ka läget, vara den så kal­la­de trans­fe­re­rings­ris­ken – ris­ken att det inte går att föra ut peng­ar ur lan­det eller att den loka­la valu­tan för­lo­rar värde.

– Du kanske stäl­ler dig frå­gan: Är det helt säkert att kun­den all­tid kom­mer att kun­na beta­la för sig? Om sva­ret är nej, kom till oss på Exportkreditnämnden i stäl­let för att avstå från affä­ren. Vi, ban­ker och kre­dit­för­säk­rings­bo­lag är natur­li­ga part­ners att ha med sig. Säg inte nej till en affär på grund av en risk som du fak­tiskt kan för­säk­ra dig mot, under­stry­ker Stefan Karlsson.

Han råder ock­så till att utnytt­ja stö­det som finns att få av Business Sweden och and­ra kon­sul­ter som kan hjäl­pa till med mark­nads­un­der­sök­ning­ar och and­ra kart­lägg­ning­ar av lokal efter­frå­gan, samt de garan­ti­er EKN kan stäl­la ut.

– Mitt råd är att inte ryg­ga till­ba­ka för de svå­ra­re mark­na­der­na. Där finns det en stor poten­ti­al. Det finns för­stås betal­nings­ris­ker, men i de fles­ta län­der kan vi täc­ka export­trans­ak­tio­ner­na. Så länge du teck­nar dina kon­trakt och avtal i dol­lar och euro och får betalt i des­sa valu­tor ris­ke­rar du inte pro­ble­men med att exem­pel­vis den loka­la valu­tan rasar eller tar slut.

 

Asien har stark framtidsutsikt

För ett mind­re skånskt före­tag som blic­kar mot till­växt­mark­na­der­na i Asien är Stefan Karlssons råd:

  • Att resa dit och verk­li­gen nätverka
  • Ingå tidi­ga sam­ar­be­ten med eta­ble­ra­de svens­ka företag
  • Se till att ha svens­ka myn­dig­he­ters och export­kon­sul­ters stöd i ryg­gen för säk­ra­re avtal och transaktioner

Vi mås­te vara modi­ga och våga möta till­växt­mark­na­der­na på väg upp, menar han.

– Hög risk finns i län­der som Pakistan och Sri Lanka, medan Asien, inte minst Kina och Indien, är otro­ligt spän­nan­de mark­na­der som har en väl­digt stark till­växt fram­för sig de närms­ta sju, åtta åren. Svenska före­tag mås­te fin­nas där – även små­fö­re­ta­gen, säger Stefan Karlsson.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.