Behandling av personuppgifter och användning av cookies

Information om hur Midroc behandlar personuppgifter och använder cookies

När du besö­ker WTC Magasinets webb­plats använ­der webb­plat­sens tjäns­ter eller kom­mu­ni­ce­rar med oss via e‑post till­han­da­hål­ler du Midroc Europe AB vis­sa per­son­upp­gif­ter. Sådana upp­gif­ter kan sam­las in i sam­band med att du uttryc­ker intres­se för våra pro­duk­ter och tjäns­ter, eller med hjälp av coo­ki­es som inhäm­tar upp­gif­ter om ditt bete­en­de och din använd­ning av vår webb­plats.

Denna infor­ma­tions­text beskri­ver hur och var­för Midroc behand­lar dina per­son­upp­gif­ter som insam­las genom din använd­ning av webb­plat­sen eller när du kom­mu­ni­ce­rar med oss via e‑post, vil­ka rät­tig­he­ter du har samt vil­ka coo­ki­es som används och var­för. Med per­son­upp­gif­ter avses all infor­ma­tion som direkt eller indi­rekt kan kopp­las till en fysisk per­son, exem­pel­vis namn, per­son­num­mer men även IP-adress m.m.

Denna all­män­na infor­ma­tions­text kan kom­ma att kom­plet­te­ras av spe­ci­fik infor­ma­tion om viss insam­ling eller behand­ling av per­son­upp­gif­ter. Vi kan ock­så kom­ma att be om ditt sam­tyc­ke för viss behand­ling. Om spe­ci­fik infor­ma­tion läm­nas eller om sam­tyc­ke efter­frå­gas gäl­ler det­ta i tillägg till, och med före­trä­de fram­för, den­na all­män­na infor­ma­tions­text.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Midroc Europe AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för all behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter som insam­las via vår webb­plats, våra tjäns­ter eller kam­pan­jer, se kon­takt­upp­gif­ter längst ner på sidan. När det kom­mer till e‑post är det respek­ti­ve Midroc-bolag som ni kom­mu­ni­ce­rat med som är per­son­upp­gifts­an­sva­rig. Vilket det­ta bolag är fram­går av respek­ti­ve Privacy notice som adde­rats till er mail kor­re­spon­dens. Kontaktuppgifterna längst ned på sidan gäl­ler dock lik­väl oav­sett vil­ket Midroc bolag som är per­son­upp­gifts­an­sva­rig i det aktu­el­la fal­let.

Att ett bolag inom Midroc grup­pen är per­son­upp­gifts­an­sva­rigt inne­bär att bola­get bestäm­mer över ända­mål (d.v.s. var­för upp­gif­ter­na ska behand­las) och medel (d.v.s. hur upp­gif­ter­na ska behand­las) för de per­son­upp­gifts­be­hand­ling­ar som vi utför och ansva­rar för att säker­stäl­la att behand­ling sker i enlig­het med tillämp­lig data­skydds­lag­stift­ning.

Midroc använ­der Google Tag Manager och Google Analytics för de ända­mål som anges nedan. Uppgifter som sam­las in via Google Tag Manager och Google Analytics, inklu­si­ve upp­gif­ter om din IP-adress, behand­las dock även av Google. Midroc ansva­rar enbart för de behand­ling­ar Midroc utför och är såle­des inte per­son­upp­gifts­an­sva­rig för de behand­ling­ar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använ­der coo­ki­es och behand­lar insam­lad data och hur du kan kon­trol­le­ra infor­ma­tio­nen som sänds till Google här: https://​poli​ci​es​.goog​le​.com/​p​r​i​v​a​c​y​/​p​a​r​t​n​e​r​s​?​h​l​=sv

Motsvarande gäl­ler för Midrocs använd­ning av Facebook Pixel och LinkedIn Pixel där Facebook och LinkedIn kan behand­la dina per­son­upp­gif­ter för sina egna ända­mål. I des­sa fall är Facebook och LinkedIn per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ga för sina respek­ti­ve behand­ling­ar som de bestäm­mer över. Läs gär­na Facebooks integri­tets­po­li­cy, https://​www​.face​book​.com/​a​b​o​u​t​/​p​r​i​v​a​cy/, och LinkedIns sek­re­tes­spo­li­cy, https://​www​.lin​ke​din​.com/​l​e​g​a​l​/​p​r​i​v​a​c​y​-​p​o​l​icy, och and­ra tillämp­li­ga vill­kor och poli­cy­er.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Dina upp­gif­ter, såsom upp­gif­ter om namn och kon­takt­upp­gif­ter, sam­las in när du använ­der våra tjäns­ter på webb­plat­sen och till­han­da­hål­ler oss upp­gif­ter, exem­pel­vis när du gör en intres­se­an­mä­lan om våra pro­jekt, pro­duk­ter eller tjäns­ter eller när du kom­mu­ni­ce­rar med oss via e‑post. För att kun­na göra en intres­se­an­mä­lan eller kom­mu­ni­ce­ra med oss via e‑post är det obli­ga­to­riskt att till­han­da­hål­la oss vis­sa upp­gif­ter. Intresseanmälan och annan insam­ling av upp­gif­ter kan även göras via Midrocs sam­ar­bets­part­ners webb­plat­ser, där­ibland LinkedIn och Facebook, vil­ket inne­bär att sam­ar­bets­part­nern i sin tur över­sän­der upp­gif­ter­na till Midroc.

Midroc kan även kom­ma att sam­la in per­son­upp­gif­ter på våra webb­plat­ser, såsom upp­gift om IP-adress och användarbeteende/​mönster när du använ­der webb­plat­sen (t.ex. vil­ka sidor du besö­ker och hur du skrol­lar och navi­ge­rar på webb­plat­sen). Sådana upp­gif­ter sam­las in med hjälp av coo­ki­es eller annan lik­nan­de tek­no­lo­gi. Läs när­ma­re om coo­ki­es och vil­ka upp­gif­ter vi sam­lar in genom coo­ki­es läng­re ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter för föl­jan­de ända­mål:

 • för att säker­stäl­la en effek­tiv och säker använd­ning av webb­plat­sen och optimera/​förbättra använ­darupp­le­vel­sen av webb­plat­sen;
 • för att ana­ly­se­ra sta­tistik och användarbeteenden/​mönster på webb­plat­sen;
 • för att kun­na till­han­da­hål­la indi­vi­du­a­li­se­ra­de tjäns­ter och inne­håll som är anpas­sa­de efter de upp­gif­ter vi har om dig;
 • för att kun­na erbju­da dig rik­tad mark­nads­fö­ring, inbe­gri­pet annon­ser, erbju­dan­den och rekom­men­da­tio­ner som är anpas­sa­de efter de upp­gif­ter vi har om dig;
 • kon­tak­ta och kom­mu­ni­ce­ra med dig om du kon­tak­tar oss via vår webb­plats, via e‑post eller via vår sam­ar­bets­part­ners webb­plat­ser; och
 • för att vida­re­ut­veck­la och för­bätt­ra webb­plat­sen och göra anpass­ning­ar efter använ­dar­nas öns­ke­mål.

Behandlingarna enligt punk­ter­na ovan utförs då de är nöd­vän­di­ga för Midrocs berät­ti­ga­de intres­sen som nämnts ovan, där­ibland Midrocs berät­ti­ga­de intres­se för direkt­mark­nads­fö­ring samt för vida­re­ut­veck­ling av webb­plat­sen. Om inte annat anges är den rätts­li­ga grun­den för des­sa behand­ling­ar såle­des intres­se­av­väg­ning.

Överföring av personuppgifter

För de ända­mål som anges ovan över­för Midroc i vis­sa fall dina per­son­upp­gif­ter till under­le­ve­ran­tö­rer eller sam­ar­bets­part­ners inom eller utan­för EU/EES-områ­det. Sådana under­le­ve­ran­tö­rer eller sam­ar­bets­part­ners anli­tas exem­pel­vis för att utfö­ra tek­nis­ka tjäns­ter för webb­plat­sen eller för mark­nads­fö­ring. Midroc vid­tar all­tid lämp­li­ga åtgär­der, såsom att ingå s.k. per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal, för att skyd­da dina per­son­upp­gif­ter med hjälp av lämp­li­ga tek­nis­ka och orga­ni­sa­to­ris­ka skydds­åt­gär­der.
Om Midroc över­för dina upp­gif­ter utan­för EU/EES-områ­det, görs sådan över­fö­ring nor­malt med stöd av EU-kom­mis­sio­nens s.k. stan­dar­dav­talsklau­su­ler i enlig­het med arti­kel 46 i EU:s all­män­na data­skydds­för­ord­ning. Du kan läsa mera om stan­dar­dav­talsklau­su­ler­na på https://​ec​.euro​pa​.eu/​i​n​f​o​/​l​a​w​/​l​a​w​-​t​o​p​i​c​/​d​a​t​a​-​p​r​o​t​e​c​t​i​o​n​/​d​a​t​a​-​t​r​a​n​s​f​e​r​s​-​o​u​t​s​i​d​e​-​e​u​/​m​o​d​e​l​-​c​o​n​t​r​a​c​t​s​-​t​r​a​n​s​f​e​r​-​p​e​r​s​o​n​a​l​-​d​a​t​a​-​t​h​i​r​d​-​c​o​u​n​t​r​i​e​s​_en.

Om inte annat sär­skilt angi­vits får mot­ta­ga­re av per­son­upp­gif­ter endast behand­lar dina per­son­upp­gif­ter för att utfö­ra upp­drag åt Midroc och inte för sina egna ända­mål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Midroc spa­rar inte dina per­son­upp­gif­ter under läng­re tid än vad som är nöd­vän­digt för att upp­fyl­la de ända­mål som anges ovan eller vad som krävs enligt lag. Därefter rade­rar vi dina upp­gif­ter eller avi­den­ti­fi­e­rar des­sa på sådant sätt att de inte läng­re går att kopp­la till dig.

Som huvud­re­gel spa­rar vi dina per­son­upp­gif­ter som sam­las in när du gör en intres­se­an­mä­lan om våra pro­jekt, pro­duk­ter eller tjäns­ter under den tid som det aktu­el­la pro­jek­tet, pro­duk­ten eller tjäns­ten erbjuds av Midroc. När du kom­mu­ni­ce­rar med oss via e‑post spa­rar vi som huvud­re­gel dina per­son­upp­gif­ter under den tid du har n pågåen­de rela­tion med oss samt två år där­ef­ter.

Om du har tagit bort din intres­se­an­mä­lan kan Midroc kom­ma att använ­da vis­sa per­son­upp­gif­ter för ända­må­let att åter­för­vär­va dig som intres­sent hos Midroc, under tolv (12) måna­der från ditt bort­ta­gan­de.

Midroc kan vida­re spa­ra dina per­son­upp­gif­ter under en läng­re tid för att fast­stäl­la, göra gäl­lan­de eller för­sva­ra oss mot rätts­ligt anspråk, eller om vi har rätts­lig skyl­dig­het att göra det. Exempelvis spa­rar vi alla upp­gif­ter som avser räken­skaps­in­for­ma­tion enligt bok­fö­rings­la­gen (1999:1078), vil­ket med­för en lag­rings­tid om sju (7) år.

Se lag­rings­ti­der för oli­ka coo­ki­es som lag­ras på din enhet under ”Sammanställning av coo­ki­es och lag­rings­ti­der” nedan.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har föl­jan­de rät­tig­he­ter enligt tillämp­lig data­skydds­lag­stift­ning:

 • Du har rätt att få infor­ma­tion om huruvi­da Midroc behand­lar dina per­son­upp­gif­ter och i så fall få till­gång till såda­na per­son­upp­gif­ter (s.k. regis­terut­drag) med ytter­li­ga­re infor­ma­tion om behand­ling­en.
 • Om du anser att dina per­son­upp­gif­ter är fel­ak­ti­ga eller ofull­stän­di­ga har du rätt att begä­ra att upp­gif­ter­na rät­tas.
 • Under vis­sa omstän­dig­he­ter kan du begä­ra att dina per­son­upp­gif­ter rade­ras eller begrän­sas.
 • När behand­ling utförs med stöd av intres­se­av­väg­ning, har du rätt att invän­da mot sådan behand­ling. Om invänd­ning görs mot behand­ling för direkt­mark­nads­fö­ring ska per­son­upp­gif­ter­na inte läng­re behand­las för det­ta ända­mål.
 • På begä­ran har du även rätt, under vis­sa för­ut­sätt­ning­ar, att få ut och ta med dig vis­sa av dina per­son­upp­gif­ter till annan per­son­upp­gifts­an­sva­rig, s.k. data­por­ta­bi­li­tet.
 • Om du anser att Midroc behand­lat dina per­son­upp­gif­ter fel­ak­tigt eller i strid mot tillämp­lig data­skydds­lag­stift­ning, har du rätt att inge kla­go­mål till Datainspektionen, se https://​www​.data​in​spek​tio​nen​.se/.

Om du vill utö­va dina rät­tig­he­ter i för­hål­lan­de till Midroc enligt ovan ska du stäl­la en egen­hän­digt under­teck­nad begä­ran till oss enligt kon­takt­upp­gif­ter­na som anges längst ner på sidan.

Om cookies

Nedan beskrivs vil­ka coo­ki­es vi använ­der på vår webb­plats och var­för, samt hur du som besö­ka­re på vår webb­plats kan und­vi­ka des­sa coo­ki­es. I den­na poli­cy används begrep­pet ”coo­ki­es” som ett sam­lings­namn för web beacons, pix­el­tag­gar och and­ra iden­ti­fi­e­ra­re och/​eller spår­nings­tek­ni­ker.

Vad är cookies?

Cookies är små text­fi­ler som lag­ras på din enhet, såsom dator, surf­plat­ta eller mobil­te­le­fon, när du besö­ker Midrocs webb­plats och gör det möj­ligt för Midroc att kän­na igen din webb­lä­sa­re när du besö­ker vår webb­plats. Cookien inne­hål­ler infor­ma­tion om din webb­lä­sa­re, exem­pel­vis webb­läsar­typ och skär­mupp­lös­ning, och din akti­vi­tet på Midrocs webb­plats, bland annat när och vil­ket inne­håll du har sett och klic­kat på och vil­ken webb­plats du har besökt innan besö­ket på vår webb­plats.

För att kun­na använ­da webb­plat­sen och alla dess funk­tio­ner utan stör­ning­ar krävs att du god­kän­ner vis­sa coo­ki­es. När du besö­ker vår webb­plats ombeds du där­för att sam­tyc­ka till använ­dan­det av coo­ki­es. Du har all­tid möj­lig­het att begrän­sa vår använd­ning av coo­ki­es och/​eller rade­ra coo­ki­es. Detta kan dock påver­ka webb­plat­sen och dess funk­tio­na­li­tet. Se när­ma­re om hur du begrän­sar och rade­rar coo­ki­es läng­re ner.

Vilka cookies använder vi och varför?

Midroc använ­der coo­ki­es för ett antal oli­ka ända­mål, där­ibland för att få infor­ma­tion om hur webb­plat­sen används och kun­na för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen på webb­plat­sen och för inter­na sta­tistikän­da­mål, exem­pel­vis för att räk­na anta­let uni­ka webb­plats­be­sö­ka­re. Därutöver kan Midroc, med hjälp av coo­ki­es, kän­na igen din enhet när du besö­ker webb­plat­sen igen, lag­ra infor­ma­tion om dina akti­vi­te­ter och pre­fe­ren­ser på webb­plat­sen och erbju­da dig rik­ta­de annon­ser som är anpas­sa­de efter dina intres­sen så myc­ket som möj­ligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga coo­ki­es

Vissa coo­ki­es är nöd­vän­di­ga för att du ska kun­na använ­da vår webb­plats och alla dess funk­tio­ner, exem­pel­vis för att vi ska kun­na iden­ti­fi­e­ra begä­ran från sam­ma webb­lä­sa­re under en begrän­sad ses­sions­tid.

Funktionscookies

Funktionscookies inne­hål­ler en unik ID och hjäl­per webb­plat­sen att lag­ra använ­darin­ställ­ning­ar, såsom upp­gif­ter om [språk, regi­on och and­ra pre­fe­ren­ser], för att kun­na för­se dig med indi­vi­du­a­li­se­ra­de och anpas­sa­de tjäns­ter och inne­håll.

Prestandacookies

Dessa coo­ki­es används för att ana­ly­se­ra webb­plat­sens pre­stan­da och iden­ti­fi­e­ra och åtgär­da even­tu­el­la pro­blem så snart Midroc upp­täc­ker dem.

Marknadsföringscookies

Vi använ­der mark­nads­fö­ringscoo­ki­es för att lag­ra infor­ma­tion om använ­da­rens akti­vi­tet på vår webb­plats, där­ibland vil­ka sidor använ­da­ren har besökt och vil­ka län­kar den har klic­kat på men även hur använ­da­ren rör sig mel­lan oli­ka webb­plat­ser. Dessa upp­gif­ter använ­der Midroc för att kun­na erbju­da rik­tad och anpas­sad mark­nads­fö­ring som vi tror är rele­van­ta och av intres­se för dig. Med hjälp av mark­nads­fö­ringscoo­ki­es kan Midroc även visa annon­ser när använ­da­ren besö­ker and­ra webb­plat­ser. Slutligen används des­sa coo­ki­es för att sam­ma annon­ser inte ska visas för dig allt­för många gång­er och för att mäta effek­ti­vi­te­ten av våra mark­nads­fö­rings­kam­pan­jer.

Tredjepartscookies

Vi använ­der även coo­ki­es från tred­je part på webb­plat­sen, vil­ka kan sam­la in infor­ma­tion om besö­ka­re på webb­plat­sen. Midroc ansva­rar endast för upp­gif­ter som Midroc mot­tar från den aktu­el­la tred­je par­ten. Om och i den mån tred­je­partscoo­ki­es sam­lar in infor­ma­tion som används för and­ra ända­mål ansva­rar den aktu­el­la tred­je par­ten för sådan behand­ling (se respek­ti­ve tred­je parts integri­tets­po­li­cy som län­kats till ovan, och coo­kie­po­li­cy för när­ma­re infor­ma­tion).

Vi använ­der oss av Google Tag Manager och Google Analytics för att bl.a. få en upp­fatt­ning om hur våra besö­ka­re navi­ge­rar på webb­plat­sen, vil­ka delar av webb­plat­sen som är mest besök­ta, hur lång tid våra använ­da­re till­bring­ar på oli­ka sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan där­i­ge­nom få sta­tistik och en över­blick över hur använd­ning­en av vår webb­plats ser ut. Sådan infor­ma­tion under­lät­tar för oss att utveck­la och för­bätt­ra vår webb­plats, öka funk­tio­na­li­te­ten på webb­plat­sen och erbju­da bätt­re använ­darupp­le­vel­se för våra besö­ka­re. Därutöver använ­der vi infor­ma­tio­nen för web­ba­na­lys­mät­ning­ar och mar­kands­fö­rings­mät­ning­ar.

Vi har även instal­le­rat Facebook Pixel på vår webb­plats som hjäl­per oss att mäta, opti­me­ra och byg­ga en publik för våra mark­nads­fö­rings­kam­pan­jer. Facebook Pixel möj­lig­gör för oss att erbju­da anpas­sad och rik­tad mark­nads­fö­ring till oli­ka mål­grup­per.
Slutligen använ­der vi även oss av LinkedIn Insight Tag, för att spå­ra vis­ning­ar och omvand­lings­fre­kven­sen av våra annon­ser, och LinkedIn Insight Tag, för att få infor­ma­tion om och bätt­re för­stå våra webb­plats­be­sö­ka­re som kom­mer via annon­ser på LinkedIn och på så vis för­bätt­ra vår mark­nads­fö­ring.

Sammanställning av cookies och lagringstider

Vi använ­der dels s.k. ses­sions­coo­ki­es som är tem­po­rä­ra och tas bort när du stäng­er din webb­lä­sa­re, dels per­ma­nen­ta coo­ki­es, som lag­ras på din enhet under en läng­re angi­ven peri­od eller till dess att du själv väl­jer att ta bort dem. Hur länge oli­ka coo­ki­es lag­ras på din enhet fram­går av tabel­len nedan.

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan rade­ra alla coo­ki­es från din enhet och kan stäl­la in din webbläsare/​ändra dina inställ­ning­ar så att du auto­ma­tiskt nekar coo­ki­es eller infor­me­ras om att en webb­si­da använ­der coo­ki­es. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort coo­ki­es här

För att få full till­gång till Midrocs pro­duk­ter och tjäns­ter via web­ben krävs det att du accep­te­rar coo­ki­es. Om du väl­jer att rade­ra eller begrän­sa använd­ning­en av coo­ki­es, kom­mer vis­sa funk­tio­ner på vår webb­plats inte att fun­ge­ra och du kom­mer såle­des inte kun­na dra nyt­ta av hela webb­plat­sen. Du kom­mer där­ut­ö­ver behö­va att manu­ellt stäl­la in dina pre­fe­ren­ser, såsom språk, var­je gång du besö­ker vår webb­plats.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Har du frå­gor om behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter eller om coo­ki­es, eller om du vill utö­va dina rät­tig­he­ter som har angetts ovan du väl­kom­men att kon­tak­ta oss.

Midroc Europe AB, org. nr. 556622–8838
Box 3002, 169 03 Solna.
E‑post: privacy@​midroc.​se