Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt företag vuxit ur lokalerna? Eller skiftar kontorsbehoven från dag till dag? Ledordet för framtidens kontor är flexibilitet. Men hur ska du tänka för att ta kloka steg framåt? Rickard Cedervall, uthyrningsansvarig på Midroc, har gedigen erfarenhet av att hitta nya lösningar för kunder som söker flexibilitet. Här delar han sin trendspaning och ger sina bästa tips.

De fles­ta av oss säger fort­fa­ran­de att vi går till job­bet när vi går till kon­to­ret på mor­go­nen, men det kanske är på väg att för­änd­ras. Bill Gates sägs ha myn­tat begrep­pet ”arbe­te är något du gör, inte en plats du går till” och det­ta syn­sätt har fått allt mer fäs­te. Särskilt yng­re gene­ra­tio­ner arbe­tar gär­na på kafé­er och and­ra mötes­plat­ser, medan and­ra före­drar väl­pla­ne­ra­de kon­tor som utfor­mats för spe­ci­fi­ka behov.

− Idag finns mäng­der av oli­ka typer av kon­tors­mil­jö­er att väl­ja mel­lan, både tra­di­tio­nel­la och mer moder­na. En tyd­lig trend vi ser är att allt fler väl­jer ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor, med zoner som desig­nats för oli­ka akti­vi­te­ter och där man byter mil­jö bero­en­de på vad man behö­ver göra under dagen. Detta lig­ger mer i lin­je med hur yng­re per­so­ner vill arbe­ta och kom­mer där­för san­no­likt att bre­da ut sig allt mer, säger Rickard Cedervall, som är uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc.

Rickard Cedervall Midroc WTC kontorslösningar ABW

Kontoret kan öka medarbetares prestation

På det akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­to­ret kan du sit­ta och job­ba hög­fo­ku­se­rat utan att bli störd eller sam­la ditt team i en sof­fa och slänga upp benen på bor­det. Där finns ock­så mötes­rum, tele­fon­rum, soci­a­la ytor och alla and­ra utrym­men man behö­ver under arbets­da­gen. Den sto­ra för­änd­ring­en är att med­ar­be­tar­na i prin­cip inte har en egen, fast arbets­plats.

− Det finns nog en loc­kel­se för många arbets­gi­va­re här. När man anstäl­ler nya med­ar­be­ta­re så behö­ver man inte hål­la på och fixa arbets­plat­ser till dem utan mest se till att de fly­ter in i verk­sam­he­ten på ett bra sätt. Men det­ta är inte alls kär­nan i akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser. Syftet är att kon­to­ret ska med­ver­ka till att var­je med­ar­be­ta­res eller arbets­grupps pre­sta­tion blir så bra det bara är möj­ligt, genom att ska­pa rätt för­ut­sätt­ning­ar i den fysis­ka mil­jön. Många upp­skat­tar ock­så att kun­na nät­ver­ka i den ener­gi och dyna­mik som ska­pas när folk rör sig mel­lan oli­ka sti­mu­le­ran­de ytor i loka­ler­na.

Konceptet var aktu­ellt redan på 70-talet, men då gjor­de tek­no­lo­gis­ka begräns­ning­ar och makt­hi­e­rar­ki­er på arbets­plat­sen att det var svårt att imple­men­te­ra ett rakt ige­nom flex­i­belt arbets­sätt. Idag är det annorlun­da och allt fler ser sto­ra för­de­lar med akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor.

− Kunskapen är fort­fa­ran­de rela­tivt låg. Resultatet häng­er myc­ket på hur det genom­förs, och man bör ta hjälp av exper­ter. Om man inte byggt upp mil­jön rätt, kom­mer den inte att använ­das rätt. Den mås­te upp­munt­ra till rörel­se och vari­a­tion, kanske med oli­ka stäm­ning­ar, fär­gin­tryck och tex­tu­rer. Det är ock­så oer­hört vik­tigt att få alla med­ar­be­ta­re med på tåget, vil­ket stäl­ler krav på ett modernt, klokt och insikts­fullt ledar­skap.

Digitaliseringen har förändrat hur vi jobbar

De all­ra störs­ta för­änd­ring­ar­na på våra arbets­plat­ser rör sät­tet vi arbe­tar, främst bero­en­de på tek­nisk utveck­ling och digi­ta­li­se­ring. Här lig­ger vi i Sverige långt fram­me. Svenska före­tag är redan bland de mest mobi­la i värl­den, tack var väl utbyggd mobil infra­struk­tur, fas­ta bred­band och fiber samt hög it-mog­nad hos befolk­ning­en. Detta ger ock­så för­de­lar när det gäl­ler vår fysis­ka häl­sa.

− De som arbe­tar på ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor rör på sig mer under sin arbets­dag och använ­der fler arbets­ställ­ning­ar än per­so­ner i tra­di­tio­nel­la kon­tors­mil­jö­er. Större infly­tan­de över närmil­jön ger även bätt­re arbets­ro, vil­ket ökar både enskil­da med­ar­be­ta­res och arbets­grup­pers pro­duk­ti­vi­tet.

Rätt kontor attraherar unga talanger

En ökad sats­ning på mer flex­ib­la arbets­mil­jö­er ger ock­så and­ra för­de­lar för före­ta­get, bland annat en stör­re möj­lig­het att rekry­te­ra yng­re med­ar­be­ta­re. Dessa vär­de­sät­ter i hög­re grad kre­a­ti­vi­tet, flex­i­bi­li­tet och själv­stän­dig­het. Åtta av tio under 30 år anser att möj­lig­he­ten till flex­i­belt arbe­te är avgö­ran­de för valet av arbets­gi­va­re. En annan aspekt är den så kal­la­de gig-eko­no­min, där tra­di­tio­nel­la anställ­nings­for­mer ersätts av tids­be­grän­sa­de upp­drag som genom­förs av egen­fö­re­ta­ga­re.

− Arbetskraften blir mer rör­lig och då mås­te även kon­to­ret hänga med i sväng­ar­na. Genom hyres­gäs­ter som for­mu­le­rar tyd­li­ga krav och fas­tig­hets­ä­ga­re som stän­digt utveck­lar sitt erbju­dan­de kan vi se till att våra kon­tor ger oss ökad kon­kur­rens­kraft och där­med bätt­re till­växt.

Fem frågor att ställa när det är dags att växla upp kontorskostymen

När det är dags att flyt­ta till ett stör­re kon­tor, eller kanske ett mind­re under en peri­od, är det vik­tigt att stäl­la någ­ra cen­tra­la frå­gor och låta sva­ren visa vägen fram till en ny lös­ning.

  • Vilket läge pas­sar er bäst?

För vis­sa före­tag känns det rätt med nya, fina kon­tor i utkan­ten av stan medan and­ra före­drar äld­re loka­ler mitt i city. Det kan hand­la om fak­to­rer som image, par­ke­ring, kost­nad och annat. En vik­tig frå­ga är ock­så vil­ken typ av med­ar­be­ta­re ni behö­ver attra­he­ra för att nå era affärs­mål, och väga in deras pre­fe­ren­ser i valet av nytt kon­tor.

  • Behöver ni ett repre­sen­ta­tivt kon­tor?

Om du regel­bun­det får besök av kun­der eller sam­ar­bets­part­ners kan det vara vik­tigt att kon­to­ret hål­ler en viss nivå avse­en­de exte­ri­ör, his­sar, recep­tion och and­ra besöks­ut­rym­men. Kom ihåg att kon­to­ret är en del av före­ta­gets varu­mär­ke.

  • Hur vill ni job­ba?

Gör en kart­lägg­ning över vil­ka akti­vi­te­ter som genom­förs på kon­to­ret och hur med­ar­be­tar­na bäst kan inte­ra­ge­ra med varand­ra. Den som är myc­ket ute på fäl­tet kanske inte behö­ver en fast plats. Och behö­ver ni verk­li­gen eget kök? Kan ni hyra in er någon­stans de få gång­er per år ni behö­ver rik­tigt sto­ra utrym­men?

  • Vill ni pas­sa på att göra en verk­sam­hets­för­änd­ring?

En flytt kan ge utmärkt drag­hjälp i pro­ces­sen att genom­fö­ra för­änd­ring­ar. Behöver ledar­ska­pet för­änd­ras – kanske från att vara sty­ran­de till att vara mer stöd­jan­de? Vill ni upp­munt­ra ett stör­re själv­le­dar­skap hos med­ar­be­tar­na? Hur kan det­ta sti­mu­le­ras med hjälp av kon­to­rets utform­ning?

  • Hur ser ni på fram­ti­den?

En vik­tig fak­tor att väga in är själv­klart era pla­ner för fram­ti­den. Ibland är det dock svårt att veta vad som ska hän­da på lång sikt och då kan det vara klokt att väl­ja en lös­ning med stor flex­i­bi­li­tet. På många stör­re orter finns exem­pel­vis kon­tors­ho­tell, där man kan ska­la upp och ner efter behov.

 

FAKTA: Midroc dri­ver World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg. Som hyres­gäst hos World Trade Center kan du väl­ja mel­lan oli­ka typer av kon­tors­mil­jö­er, och även arbe­ta till­fäl­ligt eller hål­la möten på 30 and­ra anslut­na orter i Europa.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.