Dags för förändring? Byt inte jobb – byt kontor!

En kontorsflytt ger en positiv förändring, i form av nya intryck som ger energi och fräscha infallsvinklar. Ännu fler fördelar får du om du väljer moderna lokaler som är utformade för att stödja både prestation och hälsa. I ett coworking-kontor kan du dessutom dra fördel av ett varierat nätverk, vilket ger ännu bättre förutsättningar för din affär.

Så här under ledi­ga dagar finns det ibland tid för reflek­tion, och lite stör­re frå­gor kan få luft under ving­ar­na. Kanske kän­ner du ett behov av för­änd­ring, men har svårt att sät­ta fing­ret på vad du vill för­änd­ra. Ofta snur­rar tan­kar­na då kring att byta jobb, men är det verk­li­gen det som är lösningen?

Kanske vill vi mest ha något nytt runt omkring oss – en annan omgiv­ning som ger ny ener­gi och nya möj­lig­he­ter. Då är ett nytt kon­tor ett utmärkt näs­ta steg. Idag finns det mäng­der av flex­ib­la lös­ning­ar där du och dina med­ar­be­ta­re kan få pre­cis de för­de­lar ni öns­kar. När ni verk­li­gen trivs på kon­to­ret har ni möj­lig­het att lyf­ta verk­sam­he­ten till nya höj­der, och en kon­tors­flytt kan där­med vara en myc­ket god investering.

Utgå från just era specifika önskemål

Morgondagens digi­ta­la arbets­liv kom­mer att fär­gas av ny tek­nik, men ock­så av mel­lan­mänsk­li­ga behov och kol­lek­tiv före­tagskul­tur. Kontoret kom­mer där­för fort­sät­ta att vara navet i verk­sam­he­ten, även om vi nume­ra har möj­lig­het att ibland job­ba på oli­ka plat­ser. Vi till­bring­ar fort­fa­ran­de en stor del av vår vak­na tid på job­bet, vil­ket gör att kon­to­ret har stor påver­kan på vår livs­kva­li­tet. Det är där­för vik­tigt att fun­de­ra ige­nom vad som är vik­tigt för just dig och dina kollegor.

Är det ett centralt läge? Är det att slip­pa byta kon­tor om ni väx­er och blir fler? Är det att kun­na väl­ja mel­lan oli­ka typer av utrym­men bero­en­de på arbets­upp­gift? Eller kanske att fas­tig­he­ten har en bra infra­struk­tur för smar­ta system och stöd­jer håll­ba­ra val? Genom att sät­ta ihop en krav­spe­ci­fi­ka­tion för ditt nya kon­tor, är du en bra bit på väg mot att hit­ta rätt lös­ning för just era behov och önskemål.

Dynamiska miljöer ökar din kreativitet

Många upp­skat­tar oli­ka typer av dela­de kon­tors­lös­ning­ar, anting­en med egna kon­tor­sy­tor i sam­ma fas­tig­het som and­ra eller i oli­ka for­mer av cowor­king-lös­ning­ar. Förutom för­de­lar­na att kun­na dela på sådant som recep­tion, kök och mötes­rum, får du många nya ”kol­le­gor” inom vitt skil­da typer av verk­sam­he­ter. Detta är vär­de­fullt eftersom det ofta är i sam­tal med and­ra som vi får nya per­spek­tiv och inspel till nya idéer.

Läs om hur SportAdmins kon­tor spor­rar vinnarmentaliteten

Även när det gäl­ler mer tra­di­tio­nel­la kon­tors­lös­ning­ar går utveck­ling­en mot att erbju­da stör­re flex­i­bi­li­tet. Ett exem­pel är cof­fice-tren­den, som inne­bär att man lyf­ter in kafé­lik­nan­de mil­jö­er där man kan sit­ta och job­ba när det pas­sar eller ha infor­mel­la möten. Allt fler inser vik­ten av att ska­pa kon­tor där män­ni­skor kan föl­ja sin egen rytm och få de all­ra bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att pre­ste­ra. Det bör­jar ock­så bli allt van­li­ga­re att man använ­der kon­to­ret även utan­för kon­tors­tid, för att mötas lite mer avslapp­nat, ägna sig åt hob­bys eller kanske anord­na en liten fest.

Fem starka fördelar med nytt kontor

  • Du har chan­sen att väl­ja ett rik­tigt bra läge, vil­ket ska­par ett mer­vär­de för både dina kun­der och dina med­ar­be­ta­re. Inte minst i rekry­te­rings­sam­man­hang är det­ta ett stort plus för de fles­ta. Dessutom stär­ker det ditt varumärke.
  • Du kan se till att ditt nya kon­tor är bra för häl­sa och väl­må­en­de, genom att erbju­da ett gott inom­hus­kli­mat vad gäl­ler luft, ljus och säk­ra mate­ri­al­val. Du kan ock­så väl­ja en fas­tig­het som är byggd för håll­bar­het, med infra­struk­tu­rer som stöd­jer smar­ta system och håll­ba­ra val.
  • Du kan flyt­ta in i ett kon­tor som är helt anpas­sat för att ge dig max­i­mal flex­i­bi­li­tet. På exem­pel­vis ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor väl­jer du utrym­me efter arbets­upp­gif­ter­na, och får där­med all­tid opti­ma­la för­ut­sätt­ning­ar att prestera.
  • Med en delad kon­tors­lös­ning får du ett nät­verk med nya män­ni­skor runt omkring dig. Förutom trev­lig soci­al sam­va­ro kan dina nya ”kol­le­gor” ock­så hjäl­pa dig med upp­gif­ter som krä­ver annan kom­pe­tens samt ge dig nya affärsidéer.
  • Genom att väl­ja ett kon­tor som ger dig själv och dina kol­le­gor de all­ra bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att vara både pro­duk­ti­va och inno­va­ti­va, för­bätt­rar ni ert resul­tat. Sammantaget kan ett nytt kon­tor ge dig för­de­lar som leder till bätt­re affä­rer.

Här får du tre tips på hur du ska­par en häl­so­främ­jan­de arbetsplats

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.