Dagsljus och rätt belysning ger glada medarbetare

Brist på ljus gör oss trötta och hängiga, vilket gör att vi mår och presterar sämre. Planera därför kontoret så att det finns bra belysning och tillgång till dagsljus. Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, ger tips på hur du inreder för optimala ljusförhållanden.

Bra dags­ljus och rätt belys­ning är helt avgö­ran­de för hur gla­da vi är som med­ar­be­ta­re – och hur pro­duk­ti­va vi är.

Genom evo­lu­tio­nen har dags­lju­set varit med och for­mat oss som art. Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi som fors­kar kring lju­sets påver­kan på män­ni­skan, beskri­ver att lju­set är helt centralt för oss, inte bara för att vi ska kun­na se och arbe­ta, utan även för att det styr vår vaken­het och sömn. Vissa av oss har en lite snab­ba­re eller lång­sam­ma­re bio­lo­gisk kloc­ka, och dags­lju­set har en vik­tig upp­gift i att syn­kro­ni­se­ra våra dygns­ryt­mer.

Thorbjörn Laike, LTH, dagsljus, belysning, kontor, arbetsplats
Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi vid Lunds Tekniska Högskola

−När vi i dagens sam­häl­le till­bring­ar 80–90 pro­cent av all vår tid inom­hus får det kon­se­kven­ser av oli­ka slag. Redan ett par meter bort från fönst­ret för­svin­ner dags­lju­sef­fek­ten och vi mås­te kla­ra oss med elekt­risk belys­ning. För oss här i norr är det ju ock­så ont om dags­ljus under vin­ter­halv­å­ret. Mer än hälf­ten av oss upp­ger sig kän­na av vin­ter­trött­het, vil­ken helt enkelt beror på brist på ljus, säger Thorbjörn Laike.

−Eftersom vi mås­te för­li­ta oss på elekt­ris­ka ljus­käl­lor, är det vik­tigt att lju­set hål­ler hög kva­li­tet för att ge bra resul­tat, både rent prak­tiskt och när det gäl­ler de icke-visu­el­la effek­ter­na. Och det finns ju män­ni­skor som arbe­tar helt utan dags­ljus och då är belys­ning en cen­tral del av arbets­mil­jön.

Ont i nacken kan bero på dålig belysning

När det gäl­ler elekt­ris­ka ljus­käl­lor sker det hela tiden en utveck­ling, fram­för allt nya LED-ljus­käl­lor som mer kan efter­lik­na dags­lju­set och även sty­ras på ett bätt­re sätt. Dessutom är de ener­gi­snå­la, för det finns som vid all resur­san­vänd­ning även en håll­bar­hets­a­spekt. Cirka 20 pro­cent av all vår elekt­ris­ka ener­gi går till inom- och utom­hus­be­lys­ning.

− Med alla nya ljus­käl­lor och behov som kan stäl­las mot varand­ra är det inte all­tid så enkelt att veta vad som blir bäst.

För att ska­pa opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den med elekt­risk belys­ning bör du inte bara se till att det fal­ler ljus på bordsy­tan, utan även att det kom­mer ljus till nät­hin­nan för att vi ska kun­na kän­na oss pig­ga. Se ock­så över lju­sets rikt­ning så att man inte tving­as in i ogynn­sam­ma arbets­po­si­tio­ner för att fånga lju­set eller slip­pa bli blän­dad.

− Får man ont i rygg eller nac­ke kan det fak­tiskt bero på fel­ak­tig belys­ning. Självklart blir det svårt att byta ut alla arma­tu­rer men man kan tän­ka på att byta ljus­käl­lor och att rik­ta belys­ning­en på nya sätt.

Mer kunskap om belysning ger bättre lösningar

Elektriskt ljus har revo­lu­tio­ne­rat våra livs­be­ting­el­ser genom att vi nu kan arbe­ta och stu­de­ra när som helst på dyg­net. I takt med att den elekt­ris­ka belys­ning­en vann mark tap­pa­de man dock till viss del bort kun­ska­pen om hur man för in dags­lju­set i en bygg­nad. Nu bör­jar den kun­ska­pen lyf­tas upp igen. Man har insett hur oer­hört vik­tigt dags­lju­set är för oss, bland annat genom att det regle­rar mela­to­nin­pro­duk­tio­nen och stäl­ler vår inre kloc­ka. Rapporten Human Spaces visar att till­gång till dags­ljus och grö­na väx­ter på arbets­plat­sen ökar pro­duk­ti­vi­te­ten med åtta pro­cent och väl­be­fin­nan­det med 13 pro­cent.

−Självklart kan man kom­ma en bra bit med hjälp av rik­tigt bra belys­ning inom­hus, men dags­ljus är svårsla­get när det gäl­ler att få oss pig­ga och gla­da. Att kom­ma ut en sväng mitt på dagen och gär­na sit­ta inom ett par meter från ett föns­ter ger oss bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att må bra och kun­na pre­ste­ra på job­bet.

Nu star­tas ock­så ett stort forsk­nings­pro­jekt där man inte­gre­ra dags­ljus och elekt­risk belys­ning för att stu­de­ra effek­ter­na och utveck­la kun­skap som kan använ­das i stör­re ska­la på arbets­plat­ser runt om i sam­häl­let.

−Det är vik­tigt att ta reda på mer så att vi har väl under­byggd kun­skap att stå på. Vi vill se hur man bäst sam­man­för beho­ven av att inte bara se bra utan att ock­så må bra av belys­ning­en, och sam­ti­digt väva in ener­gi­a­spek­ten. Först när vi har en hel­hets­bild och kan beläg­ga effek­ter kan vi bör­ja påver­ka regel­verk och lik­nan­de. Det är ock­så myc­ket intres­sant att tit­ta när­ma­re på nya mate­ri­al som exem­pel­vis smar­ta glas­ty­per som släp­per ige­nom ljus men behål­ler vär­men inne. Det utveck­las ock­så allt fler belys­nings­sy­stem som sik­tar mot att efter­lik­na dags­ljus, säger Thorbjörn Laike.

Störande flimmer kan uppstå vid dimring

En detalj som Thorbjörn Laike tip­sar om är att se upp med flim­ran­de ljus­käl­lor.

− Förr om åren var det van­ligt att lys­rör flim­ra­de, men nya tek­nis­ka lös­ning­ar har näs­tan helt eli­mi­ne­rat det pro­ble­met. Det kan dock före­kom­ma och bör då åtgär­das eftersom stu­di­er visat att vis­sa män­ni­skor påver­kas nega­tivt. De nya­re dio­der­na flim­rar inte i sig själv, men vis­sa typer använ­der flim­mer för att sän­ka lju­sin­ten­si­te­ten vid dim­ring.

Du kan enkelt kol­la det­ta själv genom att hål­la upp din mobil­ka­me­ra mot ljus­käl­lan. Om det upp­står ett ran­digt möns­ter på skär­men så flim­rar ljus­käl­lan, och bör bytas ut.

− Om du verk­li­gen vill vara säker på att ha bra belys­ning kan det vara en god idé att ta hjälp av en ljus­de­sig­ner, som kan kom­ma med både funk­tio­nel­la och spän­nan­de lös­ning­ar för oli­ka typer av utrym­men, säger Thorbjörn Laike.

Några enkla tips för bättre belysning och mer dagsljus på kontoret:

  • Möblera så att så många som möj­ligt sit­ter inom ett par meter från ett föns­ter
  • Se över ljus­käl­lor­na och byt till mer effek­ti­va vari­an­ter. Prata med en kun­nig elekt­ri­ker för att få goda råd.
  • Försök att rik­ta belys­ning­en på oli­ka sätt och se om det gör skill­nad vad gäl­ler stö­ran­de bländ­ning och reflex­er.
  • Kolla så att inte lys­rör eller dim­mad belys­ning flim­rar genom att rik­ta din mobil­ka­me­ra och se om ett ran­digt möns­ter upp­står
  • Och mest effekt­fullt av allt – kom ut en sväng på minst 20 minu­ter mitt på dagen

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.