Därför är Employer Branding viktigt

Uttrycket Employer Branding används allt oftare av företag och organisationer. Vad är det och varför är det viktigt? Marie Sandman på Nora Talent Sourcing förklarar vikten av att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke.

Vad är Employer Branding?

– Employer Branding – arbets­gi­var­va­ru­mär­ke – hand­lar om att byg­ga och under­hål­la sina rela­tio­ner till vik­ti­ga mål­grup­per. Det hand­lar om att ska­pa enga­ge­mang kring sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke för att öka sin attrak­tions­kraft på arbets­mark­na­den och där­med attra­he­ra och behål­la rätt med­ar­be­ta­re. I Sverige har många en för­ut­fat­tad mening om att Employer Branding hand­lar om att attra­he­ra stu­den­ter och arbe­ta uti­från hur före­ta­get skall kun­na mark­nads­fö­ra sig på oli­ka stu­den­te­vent. Men stu­den­ter är bara en av fle­ra mål­grup­per före­ta­gen har.

Hur stort är det i Sverige i dag och har man kom­mit läng­re inter­na­tio­nellt?

– Många sto­ra glo­ba­la före­tag och före­tag med star­ka varu­mär­ken har arbe­tat med att utfor­ma fun­ge­ran­de Employer Brands under många år och arbe­tar brett med det. I Sverige i dag har fler och fler små och medel­sto­ra före­tag insett vik­ten av att pro­fi­le­ra sin uni­ci­tet som arbets­gi­va­re. Vad är det som gör oss uni­ka? Vilket bud­skap vill vi för­med­la om oss jäm­fört med de före­tag som kon­kur­re­rar om sam­ma per­so­ner?

Vilka är de mest uppen­ba­ra för­de­lar­na i fram­ti­den, bland de före­tag som arbe­tar aktivt med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke?

– Att arbe­ta aktivt med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke spa­rar tid och peng­ar sam­ti­digt som det ökar chan­sen att attra­he­ra och rekry­te­ra rätt med­ar­be­ta­re. Konkurrensen om kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re ökar och blir allt­mer bran­schö­ver­skri­dan­de och inter­na­tio­nell. Det blir svå­ra­re och svå­ra­re att hit­ta rätt kom­pe­tens då många slåss om de med rätt erfa­ren­het, utbild­ning och per­son­lig­het. Att rekry­te­ra fel med­ar­be­ta­re är väl­digt kost­samt och kan bidra till att före­ta­get får dåligt ryk­te.

Vilken typ av före­tag är mest betjän­ta av att arbe­ta med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke?

– För före­tag inom ser­vice, kon­sult­verk­sam­het, det vill säga tjäns­te­fö­re­tag, är det­ta extra vik­tigt. Företagen inve­ste­rar i mark­nads­fö­ring och i att bear­be­ta och hit­ta nya kun­der, men har man som kon­sult­fö­re­tag inte rätt med­ar­be­ta­re har man ing­et att säl­ja och då hjäl­per det inte hur bra man än är på att mark­nads­fö­ra sig. Man tjä­nar ändå inga peng­ar.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.