David Polfeldt: “Ledarskap är att förstå värdet av misstag”

Hur reagerar du när dina medarbetare misslyckas? Enligt David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive Entertainment, är misstag ett tecken på en sund företagskultur där människor vågar ta risker. Så här kan du uppmuntra mod och innovativt tänkande i din verksamhet, enligt Polfeldt.

I decem­ber 2017 utsågs David Polfeldt till Årets skåns­ka leda­re av 8till5 för sitt ledar­skap som satt både spel­bo­la­get Massive och sta­den Malmö på världs­kar­tan.

När han tog emot pri­set för­kla­ra­de han att Massives fram­gång till stor del hand­lar om att före­tagskul­tu­ren tillå­ter med­ar­be­tar­na att våga ta ris­ker. “Den per­son som kli­ver fram och vill skju­ta straf­fen gör all­tid rätt, även om man mis­sar”, sade han.

Enligt David Polfeldt hand­lar ledar­skap i mångt och myc­ket om just det: att sti­mu­le­ra ett tillå­tan­de och pre­stige­löst kli­mat bland med­ar­be­tar­na. När deras mod att våga ta ris­ker är stör­re än räds­lan att straf­fas för miss­lyc­kan­den, vet du att du är på rätt väg.

– Den modi­gas­te per­so­nen på en arbets­plats är den som begår miss­tag. Om det begås noll miss­tag i ditt före­tag är det inte ett tec­ken på att det går bra, utan att du inte vågat tes­ta era för­må­gor till max. Misstag är ett sym­tom på att män­ni­skor bör­jar vara modi­ga, säger han.

Så här gör du för att ska­pa en kul­tur där dina med­ar­be­ta­re stän­digt utma­nar sig själ­va, enligt David Polfeldt.

 

Låt ditt ledarskap utmana bekvämlighetszonen

– Vi Homo Sapiens är väl­digt räd­da om vår grupp­till­hö­rig­het, och så fun­ge­rar det på job­bet ock­så. För att dina med­ar­be­ta­re ska kän­na sig sti­mu­le­ra­de behö­ver du se till att de stän­digt utma­nar grän­ser­na för sin egen makt och kapa­ci­tet.

Det räc­ker inte att led­ning­en pra­tar om det här, för­kla­rar David Polfeldt – den mås­te före­gå med gott exem­pel genom att själv tes­ta, expe­ri­men­te­ra, göra fel och be om input.

Medarbetarna ska inte bara våga gå utan­för sin bekväm­lig­hets­zon, utan aktivt vil­ja göra det, för att de ser att de utveck­las som män­ni­skor.

Hur ska­par du då en grund för det? Genom att inte se feed­back som kri­tik, utan som en möj­lig­het att lära sig mer, menar David Polfeldt.

 

Konkurrera med din egen perfektionism

– På Massive bru­kar vi säga att det enda du bör kon­kur­re­ra med är din egen per­fek­tio­nism. Be dina kol­le­gor att tän­ka såhär: “Jag ska se till att jag tän­ker bätt­re i mor­gon än vad jag gör i dag.”

Det för­håll­nings­sät­tet attra­he­rar i sig driv­na män­ni­skor som ser på det de gör och tän­ker: nej, det här är inte till­räck­ligt bra än. Egentligen bör man ald­rig kun­na säga att något är fär­digt eller per­fekt, allt är i en stän­dig pro­cess, säger han.

– Positivt är att våra äga­re på Ubisoft har en stor tro på den kre­a­ti­va grup­pens kraft. Det gör att vi alla har goda möj­lig­he­ter att få tes­ta grän­ser­na regel­bun­det, och det tan­ge­rar inno­va­tion.

 

Belys värdet av olika åsikter och “filter”

Från sina år i konst­sko­la har David Polfeldt fått med sig något som influ­e­rar hans ent­re­pre­nör­skap och sätt att byg­ga före­tagskul­tur, näm­li­gen att män­ni­skor angri­per idéer på många oli­ka sätt och att det är något man mås­te ta vara på som leda­re.

”Människor har oli­ka fil­ter. Du får ald­rig avfär­da någons fil­ter, alla är vik­ti­ga.”
 – När vi ska avgö­ra om en idé är värd att genom­fö­ra eller ej märks det tyd­ligt att vi när­mar oss den på många oli­ka sätt. Vi har oli­ka “fil­ter”. Vissa behö­ver ratio­nell data, medan and­ra kom­mer med mju­ka­re argu­ment, för­kla­rar han.

– Idén kan låta som en saga. Poängen är att vi mås­te vara fle­ra som vågar kom­ma med test­frå­gor och utma­na sagan. Någon kanske frå­gar vad den kom­mer att ge för slut­re­sul­tat, medan jag vill göra en kal­ky­le­rad ris­ka­na­lys och frå­ga: Vad vet vi, och hur vet vi det? Genom att omge oss med män­ni­skor med annan bak­grund och and­ra “fil­ter” kan vi se fler per­spek­tiv. Du får ald­rig avfär­da någons fil­ter, för alla är vik­ti­ga.

 

Var ödmjuk – ingen kan leva på gamla meriter

Hur gör man då? Hur kan du se till att alla på arbets­plat­sen bidrar till en pre­stige­lös atmo­sfär som tillå­ter nyfi­ken­het och utveck­ling? Enligt David Polfeldt hand­lar det om att hela tiden upp­munt­ra frå­gor.

– Oavsett vad du tyc­ker att ditt CV bor­de ge dig rätt till så är du sam­ti­digt ing­en. I alla nya rela­tio­ner finns det en bevis­bör­da. Du får ing­et för­tro­en­de gra­tis utan mås­te bevi­sa dig var­je dag. Det gäl­ler alla. Genom att vara ödmjuk och se att du och alla and­ra befin­ner sig i kon­stant för­bätt­ring, ser du till att ing­en lutar sig till­ba­ka och vär­de­rar vis­sa insat­ser som mind­re vär­da än and­ra.

– Vad du än gör kan du stäl­la dig frå­gan: Är jag nöjd? Har jag upp­nått Nirvana nu? Nej, det finns all­tid något att för­bätt­ra, säger David Polfeldt.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.