Den digitala affärsmodellen – Så lyckas Capio Go

Om du vill digitalisera din affärsmodell och börja utveckla digitala tjänster – var ska du börja? Towa Jexmark, vd för Capio Go, vet – företaget utsågs nyligen till Årets förnyare inom sjukvården för sin nya digitala vårdtjänst. Här delar Towa Jexmark med sig av sina insikter kring omställningen från traditionella till digitala arbetssätt.

Capio är ett av Europas ledan­de häl­so- och sjuk­vårds­fö­re­tag. Våren 2017 sjö­sat­tes ett pro­jekt för att utveck­la en digi­tal vård­tjänst, Capio Go, som ett kom­ple­ment till den befint­li­ga verk­sam­he­ten på fysis­ka vård­cen­tra­ler.

− Vi tog emot våra förs­ta pati­en­ter i maj 2017, säger Towa Jexmark som är vd för Capio Go.

Drygt ett år sena­re till­de­la­des Capio Go det pre­stige­fyll­da pri­set Guldskalpellen för Årets för­ny­a­re inom sjuk­vår­den.

Hur knäck­te Capio Go koden för en lyc­kad digi­tal affärsmo­dell, och vad kan du som före­tags­le­da­re eller ent­re­pre­nör lära av Capios resa?

 

Den digitala affärsmodellen – steg för steg

Tova Jexmark berät­tar att man bör­ja­de med att göra en gedi­gen omvärldsa­na­lys och pra­ta­de tidigt med oli­ka nyc­kel­in­tres­sen­ter, för att få en så nyan­se­rad bild av mark­na­den och beho­vet som möj­ligt.

Man till­sat­te en intern pro­jekt­grupp som bestod av per­so­ner med många oli­ka kom­pe­ten­ser – pro­jekt­led­ning, IT, stra­te­gi och verk­sam­het, i det­ta fall per­so­ner från vård­cen­tra­ler.

− Efter utvär­de­ring­ar tit­ta­de vi på vil­ka mål­bil­der, pro­ces­ser och tek­nis­ka lös­ning­ar som kun­de vara fram­kom­li­ga för oss, berät­tar Tova Jexmark.

− Så små­ning­om hit­ta­de vi en modell som vi trod­de på och gjor­de en pro­jekt­be­skriv­ning med poten­ti­al, kost­na­der och and­ra nöd­vän­di­ga para­met­rar. Sedan pre­sen­te­ra­de vi hela affärsca­set för led­ning­en.

 

Viktigt med nära kontakt med marknaden

Ledningen beslu­ta­de att köra sats­ning­en i ett sepa­rat bolag, för att pro­jekt­grup­pen skul­le kun­na foku­se­ra fullt ut på att ska­pa något helt nytt utan att bli för indrag­na i befint­li­ga pro­jekt med befint­li­ga arbets­sätt och meto­der.

− Sedan dess har vi arbe­tat inten­sivt och väl­digt nära våra vård­cen­tra­ler. Det är där kun­ska­pen om verk­sam­he­ten finns. Vi har haft refe­rens­grup­per och invol­ve­rat dem i utveck­ling­en av den tek­nis­ka platt­for­men, för­kla­rar Towa Jexmark.

 

Digitala projekt införlivas i affärsmodellen

Nu har Capio Go kom­mit en bra bit på vägen. Towa Jexmark ser att Capio har mog­nat och anam­mat de nya arbets­sät­ten.

− De pati­en­ter vi har haft så här långt har varit nöj­da. Nästa steg är att göra mer mark­nads­fö­ring, så att tjäns­ten når ut brett. Vi når stän­digt fler män­ni­skor via våra fysis­ka vård­cen­tra­ler, och för­sö­ker att få ut kun­skap om Capio Go till alla pati­en­ter som är lis­ta­de hos oss.

Inom Capio ser man en väx­an­de digi­ta­li­se­ring inom alla affärs­om­rå­den.

− Det finns många delar av våra tjäns­ter som kan digi­ta­li­se­ras för att öka kva­li­te­ten och effek­ti­vi­te­ten. Sjukvården har pre­cis bör­jat sin resa, och lik­som and­ra bran­scher kom­mer den att föl­ja med i utveck­ling­en, säger hon.

 

 

Så lyckas du med en digital affärsmodell – tips från Towa Jexmark

 

Testa ett digitalt projekt separat

Om ditt förs­ta digi­ta­la pro­jekt är en nystart inom din befint­li­ga orga­ni­sa­tion finns goda skäl att genom­fö­ra det i ett sepa­rat bolag.

− För att lyc­kas är det vik­tigt att en grupp kan ha fullt fokus på det nya pro­jek­tet. Annars är det lätt att oli­ka intres­sen kroc­kar – man har ju även den dag­li­ga drif­ten att han­te­ra. Det är dock vär­de­fullt att arbe­ta nära den befint­li­ga verk­sam­he­ten, och att kun­na invol­ve­ra rätt kom­pe­ten­ser längs vägen.

 

Öppna upp för nya arbetssätt

Towa Jexmark poäng­te­rar att det är vik­tigt att inte bara digi­ta­li­se­ra befint­li­ga arbets­sätt, utan anam­ma nya arbets­sätt som bätt­re drar nyt­ta av digi­ta­la platt­for­mar och verk­tyg och tving­ar verk­sam­he­ten att utveck­las.

Det är ju själ­va verk­sam­he­ten som ska digi­ta­li­se­ras – IT är bara ett verk­tyg för att få det att fun­ge­ra. Många går i fäl­lan att tro att digi­ta­li­se­ring är sam­ma sak som att bara infö­ra ny IT och digi­ta­la verk­tyg.

− Den fäl­lan är det väl­digt lätt att gå i, och då mis­sar du sto­ra delar av de möj­lig­he­ter som en digi­ta­li­se­ring inne­bär. Så lyft blic­ken och bör­ja med ett blankt pap­per! Fundera över vad du egent­li­gen vill med digi­ta­li­se­ring­en. Vad ska ni upp­nå? Var även öppen för att pro­va nya meto­der och arbets­sätt för att upp­nå det.

 

Involvera rätt ambassadörer

En för­änd­rings­pro­cess är all­tid en utma­ning – och vis­sa per­so­ner har lät­ta­re för att se den som mer rolig och spän­nan­de än and­ra.

− Identifiera och invol­ve­ra des­sa tidigt. Leta efter per­so­ner som visar genu­in nyfi­ken­het och posi­tiv atti­tyd till pro­jek­tet. De blir en vik­tig kraft i själ­va pro­ces­sen, och fun­ge­rar även som ambas­sa­dö­rer ut mot res­ten av orga­ni­sa­tio­nen. Andra blir nyfik­na och får upp intres­set för vad som hän­der, vil­ket leder till att för­änd­ring­en upp­levs kom­ma mer ini­från än upp­i­från.

 

Var generös med interninformation

Hur myc­ket du än tror att du kom­mu­ni­ce­rar kring pro­jek­tet, finns det all­tid en risk att du i efter­hand upp­le­ver att du bor­de ha bju­dit in till dia­log ännu mer, menar Towa Jexmark.

− I back­spe­geln kan jag kon­sta­te­ra att vi kun­de ha kom­mu­ni­ce­rat ännu mer internt, med en ännu tyd­li­ga­re mål­bild för det vi vil­le åstad­kom­ma. Då hade vi för­mod­li­gen kun­nat få med fler med­ar­be­ta­re på tåget snab­ba­re och kun­nat göra en snab­ba­re för­änd­rings­re­sa.

 

Var öppen för att förändra det som inte fungerar

Ett pro­jekt är en lär­pro­cess, och en för­ut­sätt­ning för att kun­na lyc­kas att man är beredd att omvär­de­ra anta­gan­den man gjort i bör­jan.

− Vi är hela tiden bered­da på att juste­ra grund­pla­nen, ifall vi får sig­na­ler om att någon­ting hål­ler på att gå snett. Men myc­ket av pla­nen har visat sig hål­la än så länge, exem­pel­vis avse­en­de vil­ka KPI:er vi vill föl­ja, så där har vi kun­nat köra vida­re. Men man mås­te hela tiden vara ödmjuk inför verk­lig­he­ten, och anpas­sa nya beslut efter den kun­skap som gene­re­ras efter hand, säger Towa Jexmark.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.