Deras kontor sporrar vinnarmentaliteten

Hur funkar det att inreda kontoret efter företagets koncept och värdegrund? När det gäller arbetsmiljö inspireras Henrik Lehmann, grundare och VD för mjukvaruföretaget SportAdmin, av sitt tidigare liv som elitgymnast. Deras aktivitetsbaserade kontor sätter igång produktiviteten och ökar motivationen - ett vinnande koncept!

SportAdmin är en digi­tal lös­ning för idrotts­för­e­ning­ar, och hjäl­per både för­e­ning och för­äld­rar att enkelt hål­la reda på och han­te­ra alla akti­vi­te­ter. Företagets filo­so­fi vilar i respekt, pas­sion, kun­skap och idrotts­men­ta­li­tet. För led­ning­en är det en själv­klar­het att alla anställ­da ska må så bra som möj­ligt, eftersom det visar sig i pre­sta­tion och resultat. 

Så hur ska­par man ett arbets­kli­mat som främ­jar moti­va­tion och pro­duk­ti­vi­tet? Enligt Business Town går varu­mär­ket hand i hand med före­ta­gets filo­so­fi, och åter­speglas i kon­to­rets inred­ning. Kontoret blir en sym­bol för före­ta­gets visio­ner och stär­ker där­med varu­mär­kes­i­den­ti­te­ten. Rätt kon­tor ing­er för­tro­en­de hos både anställ­da och kun­der, och boos­tar sam­ti­digt effek­ti­vi­te­ten. Med en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats är kon­to­ret ock­så stän­dig i rörel­se, vil­ket inspi­re­rar till kre­a­tivt tänkande.

Läs mer om hur du vin­ner på att inre­da en akti­vi­tets­ba­se­rad arbetsplats

Nätverka med kollegor för nya infallsvinklar  

Att cir­ku­le­ra på arbets­plat­sen gör att vi lät­ta­re är soci­a­la och nät­ver­kar mer med våra kollegor. 

- På SportAdmin byter vi plats unge­fär en gång i måna­den för att inte fast­na med sam­ma per­so­ner. Det är annars lätt hänt att man helst umgås med de per­so­ner som finns runt plat­sen där man sit­ter. Här hos oss job­bar ett gäng fan­tas­tis­ka män­ni­skor med oli­ka bak­grund. De fles­ta av oss har en rela­tion till idrott på hög­re nivå, vil­ket märks i sät­tet att arbe­ta. Vi vill att alla ska få chans att lära kän­na alla – vi är trots allt ett team och när vi rekry­te­rar spe­lar per­son­ke­mi en stor roll, berät­tar Henrik. 

Möjligheten att för­flyt­ta sig mel­lan oli­ka plat­ser på kon­to­ret är ett vik­tigt ele­ment hos SportAdmin, och pas­sar bra in på ett före­tag med unga och driv­na män­ni­skor som gil­lar rörel­se och nya per­spek­tiv. Enligt Believeperform kan man med fram­gång använ­da idrotts­psy­ko­lo­gi på arbets­plat­sen – det vill säga att ska­pa moti­va­tion pre­cis som för en idrot­ta­re som täv­lar i sport. Det ger tyd­li­ga resul­tat och god sam­man­håll­ning bland med­ar­be­ta­re. Strävan efter tyd­li­ga mål med sun­da för­vänt­ning­ar och en liten gnut­ta press, för­bätt­rar atmo­sfä­ren och öpp­nar upp för kre­a­ti­va lösningar. 

Läs mer om hur du hit­tar med­ar­be­ta­re som mat­char din företagsfilosofi. 

Resultat på storskärm – för ökad motivation  

I SportAdmins lokal i cen­tra­la Malmö visas infor­ma­tion och för­sälj­nings­re­sul­tat på en stor­bilds­skärm, i syf­te att sti­mu­le­ra driv­kraf­ter och vil­jan att göra bätt­re ifrån sig. 

- Vi visar endast posi­ti­va resul­tat på skär­men, ald­rig nega­ti­va, vil­ket är ett högst med­ve­tet val. Precis som i idrott är det den posi­ti­va utveck­ling­en som trig­gar oss att pre­ste­ra bätt­re. När vi når våra mål så får de anställ­da åter­kopp­ling på det. Just nu har vi ett spe­ci­fikt resul­tatmål och moro­ten är fall­skärms­hopp­ning. Eftersom samt­li­ga här har idrotts­bak­grund är det­ta något som upp­skat­tas. Jag ser och kän­ner tyd­ligt när en anställd inte är på topp och det påver­kar alla i ett före­tag. Mår vi bra så mår före­ta­get bra så det­ta är högt pri­o­ri­te­rat, säger Henrik. 

Besökare hos SportAdmin kän­ner av den posi­ti­va före­tagskul­tu­ren och sam­man­håll­ning­en. Det blir en slags var­dags­rums­käns­la där stäm­ning­en bevi­sar att det­ta är en verk­sam­het som bryr sig om människor. 

- Vi har en annan regel här på kon­to­ret och det är att ing­en går runt med skor, anting­en är det strumpläs­ten eller toff­lor som gäl­ler. Förutom gäs­ter då, såklart, berät­tar Henrik och skrattar. 

Möten på max 30 minuter 

Ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor är ett sätt att ge anställ­da goda för­ut­sätt­ning­ar och nya intryck samt att stär­ka kre­a­ti­vi­te­ten, och stöd­jer goda resul­tat inte minst hos mål­in­rik­ta­de per­so­ner

- Utmärkande för oss är att vi är väl­digt pro­duk­ti­va i vårt sätt att arbe­ta. Visst har vi fot­bolls­spel, bas­ket­korg och ping­is­bord men det är ing­en lek­stu­ga för det. Vi alla job­bar hårt, och vårt akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor främ­jar effek­ti­vi­te­ten. Som sagt, mår de anställ­da bra så syns det tyd­ligt i arbe­te och resultat. 

Att ha tims­långa möten är något som Henrik inte tillåter.

- Våra möten är max 30 minu­ter, och jag före­språ­kar möten på 5–10 minu­ter. Det ska gå snabbt och vara effek­tivt och alla ska få ut något av det. Vi har hel­ler ald­rig mor­gon­mö­ten. Då är vi som mest effek­ti­va så var­för sit­ta i ett möte som ändå inte gyn­nar alla med­ar­be­ta­re utan sna­ra­re stjäl tid och gör oss tröt­ta? Vår pro­duk­ti­vi­tet gör att vi mår bra, den gör oss stol­ta och ger oss även möj­lig­het till roli­ga nöjen till­sam­mans mel­lan var­ven, avslu­tar Henrik. 

Fem tips för en lyckad företagskultur på kontoret 

  • Ha effek­ti­va möten på max 30 minuter. 
  • Byt arbets­plats på kon­to­ret, för­slagsvis en gång i månaden.
  • Trigga moti­va­tio­nen med resul­tat och belöning.
  • Inred kon­to­ret aktivitetsbaserat.
  • Se dina kol­le­gor, anställ­da och med­ar­be­ta­re – mår de bra så mår före­ta­get bra. 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.