Så vinner du med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Allt fler får upp ögonen för aktivitetsbaserade arbetsplatser, ABW, där varje utrymme skräddarsys för olika typer av arbetsuppgifter och arbetssätt. Aktivitetsbaserade arbetsplatser kan ge stora vinster i form av effektivitet, ökad trivsel, lägre lokalkostnader och bättre resultat.

Trenden att anpas­sa före­ta­gets loka­ler helt och hål­let till de oli­ka akti­vi­te­ter som med­ar­be­tar­na behö­ver utfö­ra hål­ler i sig, och för­de­lar­na med såda­na arbets­plat­ser är många, visar en stu­die från Chalmers.

Det gäl­ler såväl sto­ra, mul­ti­na­tio­nel­la kon­cer­ner som till exem­pel Volvo som mer loka­la före­tag som valt att sit­ta aktivitetsbaserat.

Konceptet var aktu­ellt redan på 70-talet, men då gjor­de tek­no­lo­gis­ka begräns­ning­ar och makt­hi­e­rar­ki­er på arbets­plat­sen att det var svårt att imple­men­te­ra ett rakt ige­nom flex­i­belt arbets­sätt. I dag ser det annorlun­da ut, och många bely­ser sto­ra för­de­lar med ABW.

Så här kan du som är nyfi­ken på akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser ska­pa bätt­re arbets­mil­jö genom anpas­sa­de utrym­men för med­ar­be­tar­nas dag­li­ga arbetsuppgifter.

Sänkta kostnader och ökat resultat med ABW

På en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats finns utö­ver van­li­ga arbets­plat­ser även tys­ta utrym­men för kon­cen­tre­rat arbe­te, avskil­da sitt­grup­per för mind­re möten, stå­bord för snab­ba möten och inspi­re­ran­de mötes­rum för kre­a­tiv brainstorming.

ABW, aktivitetsbaserad arbetsplats, WTC, World Trade Center, Malmö, kontor, arbetsmiljö
Aktivitetsbaserad arbets­plats på World Trade Center.

Genom att utfor­ma oli­ka delar av kon­to­ret för oli­ka arbets­upp­gif­ter får med­ar­be­tar­na all­tid bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar att genom­fö­ra sitt jobb. Det gäl­ler både fokus, kva­li­tet, resul­tat, arbets­till­freds­stäl­lel­se och häl­sa. På sikt leder det både till sänk­ta kost­na­der och ökat resultat.

 

Rätt arbetsmiljö för fokus och koncentration

På tra­di­tio­nellt utfor­ma­de arbets­plat­ser står ofta ett antal arbets­plat­ser tom­ma var­je dag, vil­ket kan få kon­to­ret att upp­le­vas öde.

När alla med­ar­be­ta­re är på plats kan det tvärtom tid­vis vara svårt att få lugn och ro. Det resul­te­rar i att någ­ra väl­jer att job­ba hem­ma i stället.

En del kon­tor sak­nar soci­a­la mötes­plat­ser som fyl­ler beho­vet av pla­ne­rat och opla­ne­rat sam­ar­be­te, samt för avslapp­nad samvaro.

Ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor där­e­mot är ofta upp­de­lat i oli­ka zoner – till exem­pel en aktiv zon, en mel­lan­zon och en lugn zon. När med­ar­be­ta­ren under dagen byter arbets­upp­gif­ter ska hen ock­så ha möj­lig­het att byta till en mil­jö som pas­sar just det aktu­el­la behovet.

Olika mil­jö­er tar hän­syn till om arbe­tet som utförs exem­pel­vis krä­ver hög kon­cent­ra­tions­ni­vå och där­med en ostörd mil­jö, eller om en mind­re grupp behö­ver arbe­ta tillsammans.

 

Aktivitetsbaserad arbetsplats en strategisk ledningsfråga

Hur fun­ge­rar det då, rent prak­tiskt, att över­gå från en mer tra­di­tio­nellt pla­ne­rad arbets­plats där alla har eget skriv­bord – till en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­mil­jö, där alla för­flyt­tar sig mel­lan oli­ka delar i dyna­mis­ka flö­den under dagen?

Det är för­stås en vik­tig för­änd­ring som bör dri­vas som en stra­te­gisk led­nings­frå­ga. Den krä­ver ett med­ve­tet och mål­in­rik­tat för­änd­rings­ar­be­te som mås­te för­ank­ras hos alla nyc­kel­per­so­ner och samt­li­ga medarbetare.

ABW är inte ett inred­nings­kon­cept, utan en ny arbets­form. Genom att inte han­te­ra det som ett lokal­pro­jekt utan som ett utveck­lings­pro­jekt kan du ta till­va­ra hela poten­ti­a­len i förändringen.

Vad kan du då se för resultat?

 

ABW ger mer positiv stämning mellan team

En väl genom­förd över­gång till en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats leder till att med­ar­be­tar­na upp­le­ver smi­di­ga­re sam­ar­be­ten, vil­ket ger ökad sam­ver­kan och kun­skaps­ö­ver­fö­ring, stör­re utrym­me för kre­a­ti­vi­tet, stör­re möj­lig­het att foku­se­ra på spe­ci­fi­ka moment i arbets­flö­det samt en öpp­na­re stäm­ning mel­lan oli­ka team.

Alla des­sa fak­to­rer hjäl­per till att ska­pa ett bätt­re resul­tat, såväl kva­li­tets- och arbets­mil­jö­mäs­sigt som finansiellt.

Det stäl­ler dock nya krav på din orga­ni­sa­tion och på dig som leda­re. Du behö­ver våga släp­pa kon­trol­len över tid och plats, utan att släp­pa kon­trol­len över ditt ledarskap.

 

Aktivitetsbaserat kräver ny typ av ledarskap

I en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­mil­jö blir verk­sam­hets­stöd och mål­styr­ning vik­ti­ga­re. Du behö­ver hjäl­pa med­ar­be­tar­na att pri­o­ri­te­ra och struk­tu­re­ra, och stöt­ta till ett ökat självledarskap.

ABW har visat sig vara bäst läm­pat för per­so­ner som är duk­ti­ga på att leda sig själ­va, så för med­ar­be­tar­na är utma­ning­en att utveck­la ett ökat själv­le­dar­skap.

När det sker upp­le­ver med­ar­be­tar­na stör­re arbets­till­freds­stäl­lel­se och en bätt­re för­må­ga att leve­re­ra, vil­ket åter­speglas i ökad triv­sel – och stör­re eko­no­misk vinst.

 

5 tips på vägen – för dig som är nyfiken på ABW:

  1. Genomför en grund­lig ana­lys av vil­ka arbets­upp­gif­ter som fak­tiskt behö­ver genom­fö­ras på din arbets­plats, till­sam­mans med che­fer och med­ar­be­ta­re. Den nya mil­jön ska pla­ne­ras efter dessa.
  2. Identifiera tyd­li­ga mål med för­änd­ring­en och kom­mu­ni­ce­ra målen till alla i orga­ni­sa­tio­nen. Om med­ar­be­tar­na inte för­står vad som för­vän­tas av dem och var­för blir för­änd­ring­en onö­digt svår att genomföra.
  3. Försök ock­så att tyd­ligt kom­mu­ni­ce­ra hur det nya kon­to­ret kom­mer att fun­ge­ra i var­da­gen, för att und­vi­ka oro och nega­ti­va reak­tio­ner grun­da­de på missförstånd.
  4. Utbilda alla med­ar­be­ta­re i effek­ti­va­re arbets­sätt med hjälp av digi­ta­la hjälp­me­del, till exem­pel för att struk­tu­re­ra tid och resur­ser enskilt och gemen­samt. Sådan utbild­ning visar sig ofta vara myc­ket väl inve­ste­rad tid.
  5. Genomför regel­bund­na upp­följ­ning­ar med öppen dia­log kring stort och smått. Var öppen för juste­ring­ar av ursprungspla­nen, för att hit­ta rikt­lin­jer som pas­sar just er organisation.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.