”Digitaliseringen påverkar varje affärsmodell”

Ingen bransch kan undgå digitaliseringen. För att få ett försprång gäller det att redan nu ställa sig de avgörande frågorna om sin affärsmodell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på teknik- och kommunikationsföretaget HiQ, att du ska tänka.

Det talas myc­ket om digi­ta­li­se­ring­en, arti­fi­ci­ell intel­li­gens och robo­tar – en ny indust­ri­ell revo­lu­tion som kan kom­ma att inne­bä­ra att många yrkes­rol­ler för­svin­ner, och att åtskil­li­ga bran­scher för­änd­ras i grunden.

Men stäm­mer det verk­li­gen? Är pro­fe­ti­an om digi­ta­li­se­ring­en och robot­sam­häl­let inte bara en hype, en ny ver­sion av 90-talets IT-bubbla?

Nej, menar Peter Sognefur, sälj­chef på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ – digi­ta­li­se­ring­en är något som angår alla, och som du på all­var mås­te inte­gre­ra i din affärsmodell.

– Det som för­an­led­de IT-kra­schen var de ore­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar­na på vad som skul­le hän­da. Den vik­ti­gas­te skill­na­den är att digi­ta­li­se­ring­en i dag inte gör våra liv mer kom­plexa, utan under­lät­tar för oss. Alla kan för­stå vär­det av det, vil­ket gör att vårt mänsk­li­ga bete­en­de för­änd­ras, säger han.

Låt digitaliseringen underlätta för dina kunder

– Ett exem­pel på det är han­te­ring­en av kon­tan­ter. Tillsammans med Bankgirot har vi utveck­lat lös­ning­en för Swish, ägt av Getswish, som i dag har över fem mil­jo­ner använ­da­re. På bara någ­ra år har vi gått från att se kon­tan­ter som något själv­klart, till att vara på väg mot ett av värl­dens förs­ta kon­tant­lö­sa samhällen.

Enligt Peter Sognefur kom­mer digi­ta­li­se­ring­en att påver­ka alla före­tag i grun­den, även före­tag i bran­scher som tra­di­tio­nellt sett inte är sär­skilt teknikstyrda.

Därför mås­te du redan nu tit­ta på vad som hål­ler på att hän­da, hur din bransch för­änd­ras, hur kon­kur­ren­ter­na kom­mer att göra för att dra nyt­ta av det – och hur du kan anpas­sa din affärsmo­dell för att lig­ga i fram­kant. Då kan du bätt­re ta vara på digi­ta­li­se­ring­ens möj­lig­he­ter att under­lät­ta för dina kunder.

Frågan du bör ställa dig om digitaliseringen

För att sät­ta fing­ret på hur du mås­te tän­ka kring utveck­ling­en av ditt före­tag bör du enligt Rikard Paulsson, digi­tal stra­teg på HiQ, stäl­la dig själv någ­ra nyckelfrågor.

– Jag bru­kar säga så här: Ta död på dig själv innan någon annan gör det. Förändra ditt före­tag innan dina kon­kur­ren­ter tving­ar dig till att göra det. Den kanske vik­ti­gas­te frå­gan du bör stäl­la dig är: Vad skul­le vara all­ra job­bi­gast för oss som våra kon­kur­ren­ter skul­le kun­na erbju­da just nu? Svaret på den frå­gan säger något om vad du bör göra för att få ett försprång.

På HiQ talar man om tre typer av företag:

  1. De som får saker att hända
  2. De som ser på när saker hän­der och
  3. De som i efter­hand und­rar vad som hände

– Många till­hör den sista kate­go­rin. Våga vara den förs­ta sor­tens före­tag som får saker att hän­da genom att lösa kun­dens pro­blem med ny digi­tal tek­nik, design och kom­mu­ni­ka­tion. Det kom­mer att löna sig – om du för­enklar var­da­gen för dina kun­der blir de lojala.

Så hur kan affärsmo­del­len utveck­las med digitaliseringen?

Alla företag kommer att bli tjänsteföretag

Enligt Peter Sognefur hand­lar det för de fles­ta om att bör­ja använ­da ny tek­nik, ny mjuk­va­ra och nya ”digi­fy­sis­ka” pro­duk­ter, allt­så digi­ta­la möj­lig­he­ter och verk­tyg men i den fysis­ka värl­den. Många gång­er leder det till att före­tag pake­te­rar om sitt erbju­dan­de så att de inte läng­re säl­jer en pro­dukt, utan en tjänst.

Ett före­tag som nyli­gen har gjort det är Husqvarna, som säl­jer utom­hus­pro­duk­ter och träd­gårds­red­skap som häck­sax­ar, motor­så­gar och grästrimmrar.

– Husqvarna viss­te att många kun­der endast använ­der träd­gårds­red­skap vid ett fåtal till­fäl­len per år. I stäl­let för att enbart säl­ja sina pro­duk­ter i butik har de utveck­lat något som kal­las Battery Box – en upp­kopp­lad, obe­man­nad verk­tygs­bod som pla­ce­ras ut i områ­den där vem som helst kan låna verk­tyg över en dag, berät­tar Peter Sognefur.

”De tit­ta­de på and­ra bran­scher som just nu genom­går en snabb digi­ta­li­se­ring, och fun­de­ra­de på hur de kun­de dra nyt­ta av dem.”

Affärsidén är enkel: Via en app kan kun­den hyra ett red­skap för 350 kro­nor per dag. Kunden bokar red­ska­pet i för­väg och häm­tar ut det ur ett ladd­nings­skåp i verk­tygs­bo­den med hjälp av sitt Bank-ID, där hon även får till­gång till manualer.

– På så vis har Husqvarna gett sig in i del­nings­e­ko­no­min och ska­pat en tjänst av en pro­dukt. Vad de gjor­de var att de tit­ta­de på and­ra bran­scher som just nu genom­går en snabb digi­ta­li­se­ring, och fun­de­ra­de på hur de kun­de dra nyt­ta av den nya tek­no­lo­gin i sin egen affärsmo­dell. Husqvarna upp­fann inte Bank-ID-appen, men de har inte­gre­rat den i sin tjänst och kan rida på vågen, säger Peter Sognefur.

Så anpassar du din affärsmodell för digitaliseringen

För dig som före­ta­ga­re eller före­tags­le­da­re kom­mer digi­ta­li­se­ring­en inne­bä­ra att dina kun­ders för­vänt­ning­ar på ditt erbju­dan­de för­änd­ras, menar Peter Sognefur.

Din pro­dukt eller tjänst kan hål­la hög kva­li­tet, men om den inte är till­räck­ligt snabb och enkel kom­mer de att över­ge dig för en konkurrent.

– Det finns i dag en myc­ket stör­re för­vän­tan hos kun­der­na på att det du säl­jer ska under­lät­ta deras liv på fle­ra plan. Även om din pro­dukt eller tjänst inte digi­ta­li­se­ras i sig kom­mer sam­man­hang­et som kun­den använ­der den i att göra det. Det mås­te du ta hän­syn till i din affärsmo­dell, säger Peter Sognefur.

– Titta på de bran­scher där den tek­no­lo­gis­ka utveck­ling­en går som snab­bast. Fundera sedan på hur du skul­le kun­na använ­da fram­ste­gen där­i­från i ditt före­tag, säger Peter Sognefur.

– Kom ihåg att digi­ta­li­se­ring­en inte är bransch­spe­ci­fik. Den kom­mer att påver­ka alla före­tags affärsmo­dell – även din.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.