Din guide till social selling

Visste du att LinkedIn och andra sociala nätverk kan fungera som effektiva försäljningsverktyg för ditt företag? Använda på rätt sätt kan de både skapa förtroende hos potentiella kunder och korta införsäljningsprocessen. Johan Åberg på Nivide är expert inom social selling och delar här med sig av sina bästa tips.

Sociala medi­er har bli­vit en natur­lig del av vår var­dag. Enligt rap­por­ten Svenskarna och inter­net 2016 använ­der 70 pro­cent av inter­ne­tan­vän­dar­na soci­a­la medi­er. Närmre tre av fem, 58 pro­cent, använ­der soci­a­la medi­er dag­li­gen. En siff­ra som har mer än för­dubb­lats under 2010-talet.

I takt med att använ­dan­det av soci­a­la nät­verk ökar har soci­al sel­ling ock­så bli­vit allt popu­lä­ra­re. Enkelt uttryckt hand­lar soci­al sel­ling om att före­tag kom­plet­te­rar sitt sälj­ar­be­te med en aktiv när­va­ro i soci­a­la medier.

Internationellt finns fle­ra exem­pel som visar att soci­al sel­ling kan ge väl­digt posi­ti­va resul­tat. Det kanske mest omta­la­de exemp­let är datorjät­ten IBM som i bör­jan på 2010-talet inled­de sin sats­ning på soci­al sel­ling. Resultatet? Försäljningen fyr­dubb­la­des under förs­ta kvar­ta­let jäm­fört med året innan.

Skapa insikter och utveckla dina kontakter

Hur ska ditt före­tag då gå till väga för att lyc­kas med soci­al selling?

unnamed
Johan Åberg, VD på Nivide och expert på soci­al selling

Johan Åberg är VD och kon­sult på Nivide och spe­ci­a­li­se­rad på att hjäl­pa före­tag arbe­ta mer digi­talt inom mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Han är även en fli­tigt anli­tad före­lä­sa­re inom LinkedIn, digi­ta­la stra­te­gi­er och just soci­al selling.

Åberg menar att rätt använt kan soci­al sel­ling öka försäljningssiffrorna.

– Affärerna görs inte i inkor­gar­na på LinkedIn eller Facebook, affä­rer gör ni när ni väl träf­fas. Men soci­al sel­ling ger före­tag fler för­ut­sätt­ning­ar för att dri­va affä­rer och kan fun­ge­ra som ett bra kom­ple­ment till det mer tra­di­tio­nel­la säljarbetet. 

Social sel­ling hand­lar allt­så inte om att leta upp poten­ti­el­la kun­der på LinkedIn eller Facebook och skic­ka ut mass­vis av för­fråg­ning­ar. För att bli fram­gångs­rik krävs ett mer indi­rekt till­vä­ga­gångs­sätt. Det gäl­ler att ska­pa insik­ter kring affärs­möj­lig­he­ter hos poten­ti­el­la kun­der och att utveck­la sina kon­tak­ter, menar Johan Åberg.

– Det är ett verk­tyg för att eta­ble­ra ett för­tro­en­de innan ni träf­far kun­den. I slutän­dan hand­lar det om att vi gör affä­rer med and­ra män­ni­skor, vi kan där­för kom­mu­ni­ce­ra uti­från vår per­son­li­ga pro­fil på exem­pel­vis LinkedIn för att byg­ga en rela­tion innan det förs­ta sam­ta­let, vil­ket kor­tar ner säljprocessen.

Tumregel: Var relevant och intressant

Säljprocessen kor­tas ner om kun­den redan kän­ner till er innan den förs­ta direk­ta kon­tak­ten. Den sto­ra utma­ning­en lig­ger där­för i att byg­ga en rela­tion genom att få poten­ti­el­la kun­der intres­se­ra­de av just ert innehåll.

Hur gör man då det?

Enligt Johan Åberg är det fram­förallt två saker man ska tän­ka på: att vara rele­vant och att vara intres­sant för kunderna.

– Ni mås­te tit­ta på vad kun­der­na har för utma­ning­ar och pro­blem i sin var­dag och anpas­sa er kom­mu­ni­ka­tion uti­från det. Istället för att bara pra­ta om er själ­va mås­te ni pra­ta om det som kun­der­na bryr sig om och då kom­mer de bli berör­da på ett helt annat sätt, säger han.

Det kan hand­la om att dela med er av kon­kre­ta tips, råd eller sta­tistik – att helt enkelt bju­da på er kompetens.

Om den poten­ti­el­la kun­den arbe­tar med kon­fe­ren­ser kanske det är läge att dela någon­ting på temat ”Fyra tips för en lyc­kad kon­fe­rens”, menar Johan Åberg.

– Genom att arbe­ta på det sät­tet kan ni ska­pa ett vär­de och för­bli top-of-mind hos era poten­ti­el­la kun­der. Det visar ock­så att ni är upp­da­te­ra­de på ert expert­om­rå­de och för­står er på kun­dens marknad.

Ett av de van­li­gas­te miss­ta­gen före­tag gör i soci­a­la medi­er är att pra­ta all­de­les för myc­ket om sig själ­va, menar Johan Åberg.

– Vi som män­ni­skor har en ten­dens att pra­ta om oss själ­va och vårt före­tag. Det är svårt att inte göra det, men jag anser att man inte enbart ska göra det. Om man pra­tar om det som berör ens kun­der så kom­mer man upp­le­vas som mer rele­vant och då stic­ker man ut på ett annat sätt.

Lägg tid på att skapa en proffsig profil

Den som vill bli fram­gångs­rik inom soci­al sel­ling bör anpas­sa sin pro­fil för att till­ta­la poten­ti­el­la kunder.

– Utifrån ett soci­al sel­ling-per­spek­tiv inne­bär det att den anpas­sas så att den rik­tar sig mer mot kun­den än vad ett per­son­ligt CV gör. Att till exem­pel för­kla­ra vil­ken skill­nad ni kan göra för era kun­der och visa det med exem­pel och case. Ni kan även skri­va artik­lar då och då som dyker upp i pro­fi­len och som gör kun­der intres­se­ra­de, säger Johan Åberg.

Valet av bild kan ock­så göra en stor skill­nad och bör väl­jas med omsorg, menar Johan Åberg.

– Det ska vara en bild som repre­sen­te­rar det pro­fes­sio­nel­la varu­mär­ket. Det kan vara oli­ka bero­en­de på per­son och före­tag, men om ni dri­ver ett snic­ke­ri­fö­re­tag bör ni inte stå i slips och kostym utan istäl­let vara ”in action”. Medan slips och kostym pas­sar bätt­re om man till exem­pel är managementkonsult.

LinkedIn dominerar

Eftersom LinkedIn fram­förallt används av per­so­ner inom arbets­li­vet har nät­ver­ket ock­så bli­vit den störs­ta kana­len för soci­al sel­ling. Enligt under­sök­ning­en Svenskarna och inter­net 2016 är 33 pro­cent av LinkedIn-använ­dar­na just yrkesverksamma.

I vis­sa bran­scher är LinkedIn mer domi­ne­ran­de. Inom IT- och kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen upp­ger till exem­pel 56 pro­cent att de ibland använ­der LinkedIn. För finans­bran­schen är siff­ran 48 pro­cent och inom indu­strin är mot­sva­ran­de siff­ra 30 procent.

Totalt sett upp­ger 26 pro­cent i Sverige att de någon gång har använt nät­ver­ket som fort­sät­ter att öka i använ­dan­det jäm­fört med tidi­ga­re år.

Idag är det enkelt att själv söka sig fram till infor­ma­tion om pro­duk­ter, tjäns­ter och leve­ran­tö­rer för få svar på sina utma­ning­ar och pro­blem. Detta gör det allt vik­ti­ga­re för före­tag att hänga med och vara akti­va. Annars ris­ke­rar de att bli omsprung­na av konkurrenter.

– Företag mås­te använ­da digi­ta­la kana­ler för att tala med kun­der­na. Idag har kun­der­na fler möj­lig­he­ter än någon­sin att skaf­fa sig infor­ma­tion genom de digi­ta­la kana­ler­na. Det gör att de inte är lika bero­en­de av att pra­ta med en säl­ja­re tidigt i köp­pro­ces­sen, som de var tidi­ga­re. Därför mås­te ni som före­tag vara när­va­ran­de och rele­van­ta för kun­der­na i den här pro­ces­sen, avslu­tar Johan Åberg.enter

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.