Dra nytta av neuromarketing i säljmötet

Hur tolkar dina potentiella kunder signalerna från dig och ditt kontor när ni möts i ett säljmöte? Så här kan du dra nytta av det vi vet om den mänskliga hjärnans reaktioner på olika typer av intryck – för att stänga fler affärer. Metoden kallas neuromarketing.

Neuromarketing består av forsk­nings­om­rå­de­na neu­ro­ve­ten­skap, bete­en­de­ek­o­no­mi och soci­alpsy­ko­lo­gi. Metoden går ut på att mäta den fysis­ka och psy­ko­lo­gis­ka effek­ten av kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring på en mål­grupp för att bätt­re för­stå hur oli­ka bud­skap tas emot.

Genom att rönt­ga hjärn­bar­kens spon­ta­na elekt­ris­ka akti­vi­tet och ana­ly­se­ra sådant som puls och and­ning går det att se hur män­ni­skor rea­ge­rar på oli­ka bud­skap, fär­ger och former.

Marknadsledande före­tag som Yahoo, Tre, Hyundai och Microsoft har länge använt sig av neuro­mar­ke­ting för att utveck­la bätt­re pro­duk­ter och kommunikation.

Även om var­je verk­sam­het är unik finns det gene­rel­la slut­sat­ser inom neuro­mar­ke­ting som de fles­ta före­tag kan använ­da sig av i sin kom­mu­ni­ka­tion och försäljning.

Så här gör du för att dra nyt­ta av insik­ter­na från neuro­mar­ke­ting i dina säljmöten.

Välj mötesrum med omsorg – och skapa rätt känsla

Har du bokat ett säljmö­te där en poten­ti­ell kund ska kom­ma till dig? Valet av mötes­rum har stor påver­kan på hur fram­gångs­rikt mötet blir. Kundens förs­ta intryck av rum­met sät­ter näm­li­gen stor prä­gel på hur seri­öst och kva­li­ta­tivt han eller hon upp­fat­tar ditt företag.

Det du säger och erbju­der mås­te hänga ihop med det kun­den sam­ti­digt ser, hör och kän­ner. Då ska­par du ett starkt hel­hets­in­tryck. Svenska neuro­mar­ke­ting-fors­ka­ren Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm kal­lar det­ta för “touch and feel” – läs mer om det här.

Har du möj­lig­het att väl­ja ett mötes­rum som pas­sar just det du och din kund ska pra­ta om? I en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­mil­jö kan du väl­ja en omgiv­ning som sig­na­le­rar sam­ma sak som du erbju­der. Det ökar chan­sen att det blir affär.

Läs mer om hur du gör sto­ra vins­ter med en akti­vi­tets­ba­se­rad arbetsplats.

Tänk över färgval, material och inredning

Vid neuro­mar­ke­ting-stu­di­er har det fram­kom­mit att fär­ger har stor bety­del­se för hur vi tol­kar oli­ka bud­skap. De oli­ka fär­ger­na på e‑butikers digi­ta­la “Köp nu!”-knappar är till exem­pel ing­en slump, utan val­da efter vil­ken typ av kund som ska handla.

Marknadsanalysföretaget Gruppe Nymphenburg har i en stu­die sett att män­ni­skor som söker en säker, sta­bil och väl­be­prö­vad lös­ning – gär­na det mest popu­lä­ra alter­na­ti­vet – asso­ci­e­rar des­sa vär­den med grön och oran­ge färg.

Människor som i stäl­let efter­frå­gar uni­ka erbju­dan­den, spe­ci­alpri­ser och skräd­dar­syd­da upp­lägg asso­ci­e­rar belö­ning och vinst med röd färg. Läs mer om Gruppe Nymphenburgs slut­sat­ser här.

Beroende på vil­ken typ av möte du har, med vem och vad du ska säl­ja bör du där­för fun­de­ra över färg- och mate­ri­al­val i mötes­rum­met. Läs mer om hur din arbets­plats mark­nads­för ditt företag.

Framgångsrik neuromarketing med rätt tavlor

Vad som häng­er på väg­gar­na i mötes­rum­met påver­kar ock­så kun­dens upp­le­vel­se av dig och ditt före­tag. Enligt neuro­mar­ke­ting-fors­ka­ren Erik Modig är det effek­tivt att sat­sa på kre­a­ti­va, annorlun­da bil­der som ska­par ett “wow!”-intryck.

– Huvudbidraget i min avhand­ling var att tit­ta på sig­na­lef­fek­ten av kre­a­ti­vi­tet – att folk till­skri­ver något som är mer kre­a­tivt att avsän­da­ren lagt mer peng­ar, ansträng­ning och för­må­ga på det.

”Det är effek­tivt att sat­sa på kre­a­ti­va, annorlun­da bil­der som ska­par ett “wow!”-intryck.”
Det är vik­tigt, för det folk har lagt ner mer ansträng­ning och kost­na­der på över­sätts till hög­re kva­li­tet på varu­mär­ket, för­kla­rar han i en podcast-inter­vju med KNTNT.

– Saker som syns direkt och till­ta­lar en, som en stor kre­a­tiv tav­la eller visu­ell bild som får en att tän­ka “wow, vad kre­a­tivt!”, gör att man minns. Det skic­kar sig­na­ler, och vi män­ni­skor letar hela tiden omed­ve­tet efter signaler.

Dra nyt­ta av neuro­mar­ke­ting i säljmö­tet – sammanfattning

1. Välj mötes­rum med omsorg – rum­met mås­te mat­cha ditt erbjudande.

2. Tänk över inred­ning, mate­ri­al och färg­val – vil­ka fär­ger pas­sar din kund?

3. Kreativa pryd­na­der, tav­lor och vägg­pryd­na­der sig­na­le­rar kvalitet.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.