Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

Johan Sandahl Resultify

Flest klick vinner – eller?

Den digi­ta­la utveck­ling­en har gett oss ett helt nytt mark­nads­fö­rings­land­skap och det är lätt att springa vil­se bland alla möj­lig­he­ter. Vad ger mest – att jaga snab­ba klick eller att byg­ga upp för­sälj­ning­en lång­sik­tigt? Många fak­to­rer mås­tes vägas sam­man när du ska för­de­la din bud­get. Johan Sandahl, råd­gi­va­re på Resultify, berät­tar hur du får bäst resul­tat av din digi­ta­la mark­nads­fö­ring.

Läs hela artikeln →

Deras kontor sporrar vinnarmentaliteten

Hur fun­kar det att inre­da kon­to­ret efter före­ta­gets kon­cept och vär­de­grund? När det gäl­ler arbets­mil­jö inspi­re­ras Henrik Lehmann, grun­da­re och VD för mjuk­va­ru­fö­re­ta­get SportAdmin, av sitt tidi­ga­re liv som elit­gym­nast. Deras akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor sät­ter igång pro­duk­ti­vi­te­ten och ökar moti­va­tio­nen – ett vin­nan­de kon­cept!

Läs hela artikeln →
kontor arbetsmiljö

Dags för förändring? Byt inte jobb – byt kontor!

En kon­tors­flytt ger en posi­tiv för­änd­ring, i form av nya intryck som ger ener­gi och frä­scha infalls­vinklar. Ännu fler för­de­lar får du om du väl­jer moder­na loka­ler som är utfor­ma­de för att stöd­ja både pre­sta­tion och häl­sa. I ett cowor­king-kon­tor kan du dess­utom dra för­del av ett vari­e­rat nät­verk, vil­ket ger ännu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för din affär.

Läs hela artikeln →

Nu vill vi dela istället för att äga

En vik­tig pus­sel­bit i omställ­ning­en till mer håll­bar kon­sum­tion är att dela underut­nytt­ja­de resur­ser, som trans­por­ter, ytor och saker. Att äga har bli­vit mind­re vik­tigt, och allt fler har exem­pel­vis gått från tjäns­te­bil till bil­pool. Nästa steg är mobi­li­tets­poo­len, där även elcyklar, låd­cyklar och elscoot­rar ingår. Midrocs håll­bar­hets­sam­ord­na­re Ulrika Viderum berät­tar hur vi ska byg­ga fram­ti­dens sam­häl­le för att möj­lig­gö­ra håll­ba­ra val.

Läs hela artikeln →

Vad är snabbväxarnas hemlighet?

Hur kom­mer det sig att en del före­tag väx­er i rasan­de fart sam­ti­digt som and­ra står helt still? Tillväxtkonsulten Ulf Christiansson från Ahrens slår hål på myter­na och delar med sig av sina bäs­ta tips på hur före­tag kan expan­de­ra genom snabb, lön­sam och uthål­lig till­växt.

Läs hela artikeln →

Knäck koden och nätverka på nya platser

Vissa ver­kar vara föd­da till att nät­ver­ka och behärs­kar kons­ten till ful­lo, medan and­ra kan kän­na sig obe­kvä­ma i typis­ka ming­el­sam­man­hang. Då kan det vara smart att släp­pa på tyg­lar­na lite och hit­ta and­ra plat­ser för att ta kon­takt. Prova de här tip­sen – och bygg affärs­re­la­tio­ner på nya sätt.

Läs hela artikeln →
Konferens övningar tips träning aktivitet WTC World Trade Center

Sätt fart på konferensen med enkla övningar

En kon­fe­rens behö­ver inte inne­bä­ra att vi sit­ter pas­si­va och lyss­nar på före­drag en hel dag. I stäl­let kan den bli både mer kre­a­tiv och effek­tiv med någ­ra enk­la, fysis­ka akti­vi­te­ter i pro­gram­met. Mer rörel­se gör även att del­ta­gar­na minns infor­ma­tio­nen från dagen bätt­re, visar forsk­ning. Så här kan du sät­ta fart på kon­fe­ren­sen.

Läs hela artikeln →
Pontus Bodelsson WTC World Trade Center företag ledarskap misstag tips lokaler kontor

Pontus Bodelsson: Mina 5 bästa misstag som ledare

Erfarenhet är att kän­na igen sina miss­tag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem oli­ka före­tag i för­änd­ring. Nu delar han med sig av sina vik­ti­gas­te miss­tag och vad du som leda­re kan lära av dem för att fat­ta klo­ka­re affärs­be­slut.

Läs hela artikeln →
WTC Malmö Lund Helsingborg ledarskap kontor företag walk and talk

Kom igång med Walk and Talk-samtal på jobbet

Många av oss är stil­la­sit­tan­de stör­re delen av arbets­da­gen, inte minst för att vi sit­ter i möten. Samtidigt vet vi att rörel­se och frisk luft ger nya fris­ka tan­kar – och gör oss mer avspän­da och kre­a­ti­va på job­bet. Häng på tren­den att ta dina med­ar­be­tar­sam­tal eller möten över en pro­me­nad, så kal­la­de Walk and Talk-sam­tal. Det stär­ker även rela­tio­nen mel­lan dig och dina med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →
WTC hyra kontor lokal företag Malmö Lund Helsingborg

Nya sätt att mäta hur dina medarbetare mår

Hur har dina med­ar­be­ta­re det på job­bet? Vad skul­le det bety­da för din verk­sam­het om de måd­de bätt­re? Med digi­ta­la verk­tyg kan du mäta dina med­ar­be­ta­res väl­må­en­de på helt nya sätt – snab­ba­re, effek­ti­va­re och med bätt­re upp­följ­ning – och få en mer väl­må­en­de orga­ni­sa­tion.

Läs hela artikeln →
ipsum commodo venenatis vulputate, amet, luctus

Pin It on Pinterest