Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

WTC Håkan Stenson ägarskifte generationsskifte företag företag

Så lämnar du över företaget till nästa generation

Ska du läm­na över sta­fett­pin­nen för din verk­sam­het till en ny äga­re? Är det kanske ett famil­je­fö­re­tag som ska gå i arv till näs­ta gene­ra­tion? Håkan Stenson, äga­re och kon­sult på Ownership4, ger sina bäs­ta tips på hur du som före­tags­ä­ga­re för­be­re­der dig inför ett gene­ra­tions­skif­te.

Läs hela artikeln →

Så driver du företaget enligt FN:s hållbarhetsmål

I arbe­tet med att ska­pa en bätt­re värld har FN:s med­lems­län­der enats kring Agenda 2030, med håll­bar­hets­mål även för närings­li­vet. Hur kan du som före­tags­le­da­re job­ba enligt FN:s mål – och ska­pa håll­bar affärsnyt­ta? Vi frå­ga­de Kate Plaskonis, infor­ma­tör för UNDP Sverige.

Läs hela artikeln →
Sofie Lindblom WTC World Trade Center Malmö Innovation 8till5 Internationell Handel

Så skapar du förutsättningar för innovation

Alla före­tag har möj­lig­het att för­bätt­ras genom inno­va­tion, med nya tan­ke­sätt och idéer från både led­ning och med­ar­be­ta­re. Hur hit­tar du möj­lig­he­ter­na i din verk­sam­het – och hur kan du fånga upp dem och fak­tiskt job­ba med dem? Sofie Lindblom, vd för Ideation 360, tip­sar om hur du ska­par ett mer inno­va­tivt före­tag.

Läs hela artikeln →
Towa Jexmark Capio Go WTC lokaler digitala affarsmodell

Den digitala affärsmodellen – Så lyckas Capio Go

Om du vill digi­ta­li­se­ra din affärsmo­dell och bör­ja utveck­la digi­ta­la tjäns­ter – var ska du bör­ja? Towa Jexmark, vd för Capio Go, vet – före­ta­get utsågs nyli­gen till Årets för­ny­a­re inom sjuk­vår­den för sin nya digi­ta­la vård­tjänst. Här delar Towa Jexmark med sig av sina insik­ter kring omställ­ning­en från tra­di­tio­nel­la till digi­ta­la arbets­sätt.

Läs hela artikeln →
Mehrdad Mahdjoubi, Orbital Systems, World Trade Center Malmö, kontor

Orbital Systems vd: Släpp kontrollen – och lyckas

Hans affärsidé har kom­mit att kal­las ”duschar­nas Tesla”. Entreprenören Mehrdad Mahdjoubi, grun­da­re och vd på Orbital Systems, har hit­tills tagit in 230 mil­jo­ner kro­nor i inve­ste­ring­ar och fått inter­na­tio­nellt genom­slag. Bakom fram­gång­en finns en tyd­lig stra­te­gi. Så här kan du inspi­re­ras av hans tak­ti­ker.

Läs hela artikeln →
David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive Entertainment, WTC Malmö Lund Helsingborg, Magasinet, World Trade Center, entreprenör

David Polfeldt: “Ledarskap är att förstå värdet av misstag”

Hur rea­ge­rar du när dina med­ar­be­ta­re miss­lyc­kas? Enligt David Polfeldt, vd på spel­bo­la­get Massive Entertainment, är miss­tag ett tec­ken på en sund före­tagskul­tur där män­ni­skor vågar ta ris­ker. Så här kan du upp­munt­ra mod och inno­va­tivt tän­kan­de i din verk­sam­het, enligt Polfeldt.

Läs hela artikeln →
thomas kuuttanen, purity vodka, ellinge slott

Purity Vodka-entreprenören om drivkraften bakom succén

Utan mark­nads­fö­rings­bud­get men med en genu­in pas­sion och vil­ja att lan­se­ra ett äkta hant­verk. Så bör­ja­de Thomas Kuuttanens resa med Purity Vodka. I dag är hans pro­dukt den mest pris­be­lön­ta i sitt slag. I back­spe­geln ser han vil­ka fram­gångs­fak­to­rer­na varit. Så här kan du lära av hans resa.

Läs hela artikeln →

Här är nyckeln till passionerade medarbetare

Hur får du dina anställ­da att äls­ka att gå till job­bet, och se sitt yrke som sin livs­hob­by? Genom att använ­da en av värl­dens älds­ta sälj­prin­ci­per som affärs­stra­te­gi. Det menar ent­re­pre­nö­ren Miguel McKelvey, som gått från att ha en hand­full anställ­da till över 2 000 med­ar­be­ta­re i 21 län­der – på sju år.

Läs hela artikeln →
innovation, kreativitet, företagskultur, människor

Så skapar du en innovativ och kreativ företagskultur i 6 steg

När vi har myc­ket att göra på job­bet ten­de­rar vi att pri­o­ri­te­ra bort sådant som är helt avgö­ran­de för att ska­pa en kre­a­tiv och inno­va­tiv verk­sam­het. David Aycan, chef på det glo­ba­la design­fö­re­ta­get IDEO, har stu­de­rat hund­ra­tals fram­gångs­ri­ka orga­ni­sa­tio­ner och för­kla­rar vad som byg­ger en kre­a­tiv och inno­va­tiv före­tagskul­tur.

Läs hela artikeln →
effektivitet, kontor, medarbetare, planering

Effektivitet: 3 steg för att få saker och ting gjorda

Många före­tags­le­da­re använ­der sig av anteck­nings-appen Evernote för att pla­ne­ra och pri­o­ri­te­ra sitt arbe­te. Men vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom effek­ti­vi­tet och smart pla­ne­ring i var­da­gen? Här ger Evernotes vd Chris O’Neill dig sina bäs­ta tips för att få mer gjort på job­bet.

Läs hela artikeln →
consequat. Curabitur fringilla facilisis id quis, diam dolor ut et, pulvinar mi,

Pin It on Pinterest