Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

Henrik Lehmann, SportAdmin, tillväxt, medarbetare, kontor, arbetsplats, tillväxtresa

SportAdmin: Så får du med nya medarbetare på tillväxtresan

Mjukvaruföretaget SportAdmin har gått från två till drygt 30 med­ar­be­ta­re på fem år. Hur hål­ler du fast vid en god före­tagskul­tur när det anställs många nya med­ar­be­ta­re på kort tid? Henrik Lehmann, grun­da­re och vd, berät­tar hur du får med nya med­ar­be­ta­re vid stark till­växt.

Läs hela artikeln →
Marielle Sterner, Cool Minds, vision, tillväxt, företag, Malmö

Cool Minds: Håll fast vid företagets vision under tillväxten

Men hur behål­ler man stra­te­gisk rikt­ning och sin vision i en fas av inten­siv till­växt? Vetenskapsleklandet Cool Minds har gått från idé till eta­ble­rad och livs­kraf­tig verk­sam­het på drygt två år. Marielle Sterner, vd på Cool Minds, berät­tar hur de behål­lit visio­nen under till­väx­tre­san.

Läs hela artikeln →
Tor Bergkvist, Advokatfirman VICI, GDPR, företag, anpassa, kom igång, WTC

Kom igång med GDPR – steg för steg enligt affärsjuristen

Nu bör­jar det dra ihop sig inför GDPR, eller DSF (Dataskyddsförordningen) som den även benämns på svens­ka. Den 25 maj bör­jar den gäl­la och om du inte satt igång er anpass­ning redan är det nu hög tid. Tor Bergkvist som är affärsju­rist på Advokatfirman VICI berät­tar vad du ska göra för att kom­ma igång nu direkt.

Läs hela artikeln →
Sofie Bergdahl, Lunicore Studentkonsult, generation Y, ledarskap, talang, arbetsgivare, chef, jobb

Så attraherar du generation Y med ditt ledarskap

Vilka krav stäl­ler den rast­lö­sa Generation Y, ock­så kal­lad Millennials, på en arbets­gi­va­re i dag? Medarbetare föd­da på 80- och 90-talet kan ha and­ra för­vänt­ning­ar på ditt ledar­skap än vad äld­re gene­ra­tio­ner har. Sofie Bergdahl på Lunicore Studentkonsult ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Stellan Nordahl, medvetna val, företag, jobb, WTC

Gör du medvetna val i jobbet?

Vilken bety­del­se har de val du gör i job­bet var­je dag? Kan med­vet­na val fak­tiskt påver­ka fram­ti­den? Stellan Nordahl har under tio år arbe­tat fram en modell som kan använ­das för att göra mer med­vet­na val både i arbets­li­vet och på fri­ti­den – så här kan du använ­da den.

Läs hela artikeln →
Annelie Johansson, Happy Economy, lyckliga medarbetare, vinst, företag

Lyckliga medarbetare ger företaget större vinst

Lyckliga med­ar­be­ta­re ger stör­re vinst och affärsnyt­ta – när­ma­re bestämt möj­lig­het till dub­ble­rad års­vinst i ett genom­snitt­ligt aktie­bo­lag som höjer lyc­ko­ni­vån på arbets­plat­sen. Det menar Annelie Johansson, vd på Happy Economy. Här är hen­nes tre bäs­ta tips för lyck­li­ga­re med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →
Christer Larsson, Helena Paulsson, innovation, Skåne, Västra hamnen, entreprenörskap, företag, Malmö, WTC, World Trade Center

I Västra Hamnen blomstrar skånsk innovation

När ame­ri­kans­ka affärs­tid­ning­en Forbes lis­tar värl­dens mest inno­va­ti­va stä­der, sett till anta­let patent i för­hål­lan­de till anta­let invå­na­re, ham­nar Malmö till­sam­mans med Lund på en fjär­de­plats som gro­grun­der för inno­va­tion.

Läs hela artikeln →
Peter Sognefur, HiQ, digitalisering, affärsmodell, företag, WTC, World Trade Center

”Digitaliseringen påverkar varje affärsmodell”

Ingen bransch kan und­gå digi­ta­li­se­ring­en. För att få ett för­språng gäl­ler det att redan nu stäl­la sig de avgö­ran­de frå­gor­na om sin affärsmo­dell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ, att du ska tän­ka.

Läs hela artikeln →
Christina Rundcrantz, interkulturell kommunikation, mångfald, företag, mångkulturell organisation

Så leder du en mångkulturell organisation

Att vara chef i en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion där tea­met inte är en homo­gen grupp kan stäl­la sär­skil­da krav på ledar­ska­pet. Vill du byg­ga ett dream team där var­je med­ar­be­ta­re kän­ner sig sedd, oav­sett bak­grund? Då mås­te du bör­ja med dig själv, menar Christina Rundcrantz.

Läs hela artikeln →
Dan Rosenberg, Copenhagen Capacity, rekrytera utländsk arbetskraft, WTC

Så rekryterar du utländska talanger

Hur rekry­te­rar du de skar­pas­te utländs­ka talang­er­na till ditt före­tag? För att loc­ka rätt talang­er mås­te du ska­pa smar­ta digi­ta­la kam­pan­jer base­ra­de på ditt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, säger Dan Rosenberg på Copenhagen Capacity. Här är hans bäs­ta råd.

Läs hela artikeln →
ut porta. at efficitur. luctus velit,

Pin It on Pinterest