Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och hälsa.

David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive Entertainment, WTC Malmö Lund Helsingborg, Magasinet, World Trade Center, entreprenör

David Polfeldt: “Ledarskap är att förstå värdet av misstag”

Hur rea­ge­rar du när dina med­ar­be­ta­re miss­lyc­kas? Enligt David Polfeldt, vd på spel­bo­la­get Massive Entertainment, är miss­tag ett tec­ken på en sund före­tagskul­tur där män­ni­skor vågar ta ris­ker. Så här kan du upp­munt­ra mod och inno­va­tivt tän­kan­de i din verk­sam­het, enligt Polfeldt.

Läs hela artikeln →
thomas kuuttanen, purity vodka, ellinge slott

Purity Vodka-entreprenören om drivkraften bakom succén

Utan mark­nads­fö­rings­bud­get men med en genu­in pas­sion och vil­ja att lan­se­ra ett äkta hant­verk. Så bör­ja­de Thomas Kuuttanens resa med Purity Vodka. I dag är hans pro­dukt den mest pris­be­lön­ta i sitt slag. I back­spe­geln ser han vil­ka fram­gångs­fak­to­rer­na varit. Så här kan du lära av hans resa.

Läs hela artikeln →

Här är nyckeln till passionerade medarbetare

Hur får du dina anställ­da att äls­ka att gå till job­bet, och se sitt yrke som sin livs­hob­by? Genom att använ­da en av värl­dens älds­ta sälj­prin­ci­per som affärs­stra­te­gi. Det menar ent­re­pre­nö­ren Miguel McKelvey, som gått från att ha en hand­full anställ­da till över 2 000 med­ar­be­ta­re i 21 län­der – på sju år.

Läs hela artikeln →
innovation, kreativitet, företagskultur, människor

Så skapar du en innovativ och kreativ företagskultur i 6 steg

När vi har myc­ket att göra på job­bet ten­de­rar vi att pri­o­ri­te­ra bort sådant som är helt avgö­ran­de för att ska­pa en kre­a­tiv och inno­va­tiv verk­sam­het. David Aycan, chef på det glo­ba­la design­fö­re­ta­get IDEO, har stu­de­rat hund­ra­tals fram­gångs­ri­ka orga­ni­sa­tio­ner och för­kla­rar vad som byg­ger en kre­a­tiv och inno­va­tiv företagskultur.

Läs hela artikeln →
effektivitet, kontor, medarbetare, planering

Effektivitet: 3 steg för att få saker och ting gjorda

Många före­tags­le­da­re använ­der sig av anteck­nings-appen Evernote för att pla­ne­ra och pri­o­ri­te­ra sitt arbe­te. Men vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom effek­ti­vi­tet och smart pla­ne­ring i var­da­gen? Här ger Evernotes vd Chris O’Neill dig sina bäs­ta tips för att få mer gjort på jobbet.

Läs hela artikeln →
Henrik Lehmann, SportAdmin, tillväxt, medarbetare, kontor, arbetsplats, tillväxtresa

SportAdmin: Så får du med nya medarbetare på tillväxtresan

Mjukvaruföretaget SportAdmin har gått från två till drygt 30 med­ar­be­ta­re på fem år. Hur hål­ler du fast vid en god före­tagskul­tur när det anställs många nya med­ar­be­ta­re på kort tid? Henrik Lehmann, grun­da­re och vd, berät­tar hur du får med nya med­ar­be­ta­re vid stark tillväxt.

Läs hela artikeln →
Marielle Sterner, Cool Minds, vision, tillväxt, företag, Malmö

Cool Minds: Håll fast vid företagets vision under tillväxten

Men hur behål­ler man stra­te­gisk rikt­ning och sin vision i en fas av inten­siv till­växt? Vetenskapsleklandet Cool Minds har gått från idé till eta­ble­rad och livs­kraf­tig verk­sam­het på drygt två år. Marielle Sterner, vd på Cool Minds, berät­tar hur de behål­lit visio­nen under tillväxtresan.

Läs hela artikeln →
Tor Bergkvist, Advokatfirman VICI, GDPR, företag, anpassa, kom igång, WTC

Kom igång med GDPR – steg för steg enligt affärsjuristen

Nu bör­jar det dra ihop sig inför GDPR, eller DSF (Dataskyddsförordningen) som den även benämns på svens­ka. Den 25 maj bör­jar den gäl­la och om du inte satt igång er anpass­ning redan är det nu hög tid. Tor Bergkvist som är affärsju­rist på Advokatfirman VICI berät­tar vad du ska göra för att kom­ma igång nu direkt.

Läs hela artikeln →
Sofie Bergdahl, Lunicore Studentkonsult, generation Y, ledarskap, talang, arbetsgivare, chef, jobb

Så attraherar du generation Y med ditt ledarskap

Vilka krav stäl­ler den rast­lö­sa Generation Y, ock­så kal­lad Millennials, på en arbets­gi­va­re i dag? Medarbetare föd­da på 80- och 90-talet kan ha and­ra för­vänt­ning­ar på ditt ledar­skap än vad äld­re gene­ra­tio­ner har. Sofie Bergdahl på Lunicore Studentkonsult ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Stellan Nordahl, medvetna val, företag, jobb, WTC

Gör du medvetna val i jobbet?

Vilken bety­del­se har de val du gör i job­bet var­je dag? Kan med­vet­na val fak­tiskt påver­ka fram­ti­den? Stellan Nordahl har under tio år arbe­tat fram en modell som kan använ­das för att göra mer med­vet­na val både i arbets­li­vet och på fri­ti­den – så här kan du använ­da den.

Läs hela artikeln →