Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

Annelie Johansson, Happy Economy, lyckliga medarbetare, vinst, företag

Lyckliga medarbetare ger företaget större vinst

Lyckliga med­ar­be­ta­re ger stör­re vinst och affärsnyt­ta – när­ma­re bestämt möj­lig­het till dub­ble­rad års­vinst i ett genom­snitt­ligt aktie­bo­lag som höjer lyc­ko­ni­vån på arbets­plat­sen. Det menar Annelie Johansson, vd på Happy Economy. Här är hen­nes tre bäs­ta tips för lyck­li­ga­re med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →
Christer Larsson, Helena Paulsson, innovation, Skåne, Västra hamnen, entreprenörskap, företag, Malmö, WTC, World Trade Center

I Västra Hamnen blomstrar skånsk innovation

När ame­ri­kans­ka affärs­tid­ning­en Forbes lis­tar värl­dens mest inno­va­ti­va stä­der, sett till anta­let patent i för­hål­lan­de till anta­let invå­na­re, ham­nar Malmö till­sam­mans med Lund på en fjär­de­plats som gro­grun­der för inno­va­tion.

Läs hela artikeln →
Peter Sognefur, HiQ, digitalisering, affärsmodell, företag, WTC, World Trade Center

”Digitaliseringen påverkar varje affärsmodell”

Ingen bransch kan und­gå digi­ta­li­se­ring­en. För att få ett för­språng gäl­ler det att redan nu stäl­la sig de avgö­ran­de frå­gor­na om sin affärsmo­dell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ, att du ska tän­ka.

Läs hela artikeln →
Christina Rundcrantz, interkulturell kommunikation, mångfald, företag, mångkulturell organisation

Så leder du en mångkulturell organisation

Att vara chef i en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion där tea­met inte är en homo­gen grupp kan stäl­la sär­skil­da krav på ledar­ska­pet. Vill du byg­ga ett dream team där var­je med­ar­be­ta­re kän­ner sig sedd, oav­sett bak­grund? Då mås­te du bör­ja med dig själv, menar Christina Rundcrantz.

Läs hela artikeln →
Dan Rosenberg, Copenhagen Capacity, rekrytera utländsk arbetskraft, WTC

Så rekryterar du utländska talanger

Hur rekry­te­rar du de skar­pas­te utländs­ka talang­er­na till ditt före­tag? För att loc­ka rätt talang­er mås­te du ska­pa smar­ta digi­ta­la kam­pan­jer base­ra­de på ditt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, säger Dan Rosenberg på Copenhagen Capacity. Här är hans bäs­ta råd.

Läs hela artikeln →
Dan Olofsson, styrelse, styrelsearbete, tillväxt, företag, WTC

Så bygger du en styrelse som skapar tillväxt

Vad karak­tä­ri­se­rar sty­rel­sen i ett fram­gångs­rikt före­tag som vill växa? Ett sty­rel­se­ar­be­te med fokus på möj­lig­he­ter på mark­na­den och kun­skap kring hur kun­der­na tän­ker. Det menar närings­livs­pro­fi­len Dan Olofsson.

Läs hela artikeln →

Därför ska du bygga en stark företagskultur

En sak för­e­nar fram­gångs­ri­ka före­tag – en stark före­tagskul­tur. Men vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag och vad kan man göra för att bli ett? Svante Randlert är Business and People Advisor på Academic Work. Han är en av Sveriges mest anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning och före­lä­ser kon­ti­nu­er­ligt för orga­ni­sa­tio­ner och före­tag i ämnet. Här ger han sina bäs­ta tips på hur man byg­ger en stark före­tagskul­tur och för­kla­rar även var­för devi­sen ”hire for ambi­tion and train for skill” fun­ge­rar.

Läs hela artikeln →

Skapa en mångfaldssmart arbetsplats

Att efter­strä­va mång­fald på arbets­plat­sen är ett rela­tivt okon­tro­ver­si­ellt mål ur ett etiskt per­spek­tiv, men det är även gynn­samt för affä­rer­na. Verenice Bengtsson, sam­ord­na­re på Mine, hjäl­per före­tag att dri­va mång­falds­frå­gan i sina verk­sam­he­ter. Här berät­tar hon mer om frå­gans vikt och erbju­der tips på vad du kan tän­ka på i mång­falds­ar­be­tet för just ditt före­tag.

Läs hela artikeln →

Etablera ett värdeskapande styrelsearbete

Media och lag­stift­ning fram­stäl­ler ofta sty­rel­ser som kon­trol­le­ran­de, och sty­rel­sens vik­ti­gas­te roll – att se till att bola­get når sin ful­la poten­ti­al – ham­nar i skymun­dan. Det menar sty­rel­se­proff­set Charlotta Falvin. Här för­kla­rar hon sty­rel­sens roll och hur du kan läg­ga grun­den för ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te som hjäl­per ditt före­tag att utveck­las.

Läs hela artikeln →
Kerstin Lilje Brinck, Gaia Leadership, agilt ledarskap, agil ledare, företag, WTC

Agilt ledarskap: Är du en agil ledare?

Många före­tag tack­lar vår värld i för­änd­ring genom att anam­ma ett agilt ledar­skap. Kerstin Lilje Brinck, part­ner på Gaia Leadership, för­kla­rar vad det inne­bär och ger tip­sen ditt före­tag behö­ver för att bli mer agilt.

Läs hela artikeln →