Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och häl­sa.

Brian Berglund, effektiv på jobbet, WTC, energitjuvar

Bli mer effektiv – 5 tips för att hantera energitjuvar

Hur effek­tiv är du på job­bet? Multitasking och stän­di­ga mej­l­no­ti­ser är säk­ra sätt att bli inef­fek­tiv. Med små för­änd­ring­ar i var­da­gen kan du bli bätt­re på att han­te­ra van­li­ga ener­gitju­var – och bli mer pro­duk­tiv, menar livsstilscoachen Brian Berglund. Här är hans bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →

Hantera personuppgifter på rätt sätt enligt nya dataskyddsförordningen

Våren 2018 trä­der EU:s data­skydds­för­ord­ning (GDPR) i kraft i alla med­lems­län­der inklu­si­ve Sverige. Syftet är att stär­ka med­bor­gar­nas integri­tet och posi­tion gente­mot före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som han­te­rar per­son­upp­gif­ter. För alla svens­ka före­tag inne­bär det­ta hög­re krav när det kom­mer till sam­tyc­ke, säker­het och doku­men­ta­tion. Med hjälp av advo­kat Jennie Kastberg sam­man­fat­tar vi de vik­ti­gas­te för­änd­ring­ar­na och ger tips på vil­ka för­be­re­del­ser som bör göras inför näs­ta år.

Läs hela artikeln →

Så skapar, leder och mäter du ett högpresterande team

Strävar du efter att ska­pa ett hög­pre­ste­ran­de team som leve­re­rar med hög kva­li­té, lön­sam­het och drivs av varand­ras pre­sta­tio­ner? Här ger LiseLotte Jernberg Bate, rek­tor på Midroc Business School, sina bäs­ta tips om hur du som leda­re bidrar till att med­ar­be­tar­na nytt­jar sin ful­la poten­ti­al och kän­ner enga­ge­mang, ansvar och del­ak­tig­het.

Läs hela artikeln →
Bidrag, WTC, företag

Hitta rätt bidrag för ditt företag

Dags att söka kapi­tal till ditt före­tag? Det finns mäng­der av bidrag och finan­sie­ring att söka – men det gäl­ler att bör­ja i rätt ände. Chrissie Faniadis, affärs­kon­sult med lång erfa­ren­het av finan­sie­rings­ar­be­te, tip­sar om hur du hit­tar rätt i bidrags­djung­eln.

Läs hela artikeln →

Är det dags att avskaffa e‑posten?

Det skic­kas e‑post som ald­rig förr, sär­skilt inom före­tags­värl­den. Samtidigt har unga män­ni­skor bör­jat över­ge e‑post till för­mån för and­ra kom­mu­ni­ka­tions­me­del. Vad inne­bär det för före­ta­gen på sikt? Leif Kajrup, digi­tal stra­teg och före­lä­sa­re, reder ut vad e‑posten har för sta­tus idag, hur effek­tiv den är och vad ditt före­tag bör tän­ka på för att hänga med i den digi­ta­la utveck­ling­en.

Läs hela artikeln →

Med fokus på medmänskliga affärer

MINE är orga­ni­sa­tio­nen med ett tyd­ligt mål: en öpp­na­re och mer inklu­de­ran­de arbets­mark­nad. Vi har träf­fat MINES:s verk­sam­hets­le­da­re, Maja Mutsson, som berät­tar hur fram­gång genom mång­fald fun­kar.

Läs hela artikeln →

Från produktion till leverans

Kundanpassade hög­au­to­ma­ti­se­ra­de logistik­lös­ning­ar. System Logistics är före­ta­get som via kon­ti­nu­er­lig inno­va­tion hål­ler sig i fram­kant inom kom­plex lager­han­te­ring. I Norden, en regi­on där bran­scher­na mås­te tän­ka på höga per­so­nal­kost­na­der, har före­ta­get med­vind.

Läs hela artikeln →

Möt Enfo Zipper

IT-utveck­ling­en går snabbt. Det blir allt­mer nöd­vän­digt för före­ta­gen att hål­la sina dato­rer upp­da­te­ra­de och att göra det till en låg kost­nad. Enfo Zipper har högt sat­ta mål – att bli världs­le­dan­de i sitt områ­de.

Läs hela artikeln →

Därför är Employer Branding viktigt

Uttrycket Employer Branding används allt ofta­re av före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Vad är det och var­för är det vik­tigt? Marie Sandman på Nora Talent Sourcing för­kla­rar vik­ten av att aktivt arbe­ta med sitt arbets­gi­var­va­ru­mär­ke.

Läs hela artikeln →

Här samlas chefernas chefer

Även che­fer behö­ver utby­ta erfa­ren­he­ter, ska­pa infor­mel­la alli­an­ser och men­tor­skap. Directors Club har bli­vit plat­sen för just det.

Läs hela artikeln →