Driva företag

Inspiration, råd och tips som rör ent­re­pre­nör­skap och dri­va före­tag. Allt från repor­tage om fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer, till prak­tis­ka råd om tips om ledar­skap, HR, eko­no­mi, juri­dik, bolagsad­mi­nist­ra­tion och hälsa.

Startskottet gick i Business Center

Framgångssagan BIMobject bör­ja­de med att Stefan Larsson ensam flyt­ta­de in på World Trade Center Business Center i Malmö. Några år sena­re utsågs före­ta­get till det mest lovan­de pri­va­ta tek­nik­fö­re­ta­get i Europa. Och målet är att fort­sät­ta växa.

Läs hela artikeln →

Framtiden satt på print

Framtiden är redan här – i form av 3D-print­rar. Men alla har ännu inte rik­tigt för­stått bety­del­sen av den nya tek­ni­ken. Olaf Diegel, expert på 3D-print, troll­band en ska­ra åhö­ra­re på World Trade Center Malmö vid en före­läs­ning om tek­ni­ken som kom­mer att stäl­la pro­duk­tions­pro­ces­ser­na på ända i framtiden.

Läs hela artikeln →

Scarfar knöt ihop företagarna på World Trade Center

– Vi såg möj­lig­he­ten för före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att väs­sa sitt varu­mär­ke på ett nytt, modernt och annorlun­da sätt. Idén är att desig­na en ele­gant scarf inspi­re­rad av en sto­ry före­ta­get vill berät­ta och som för­pac­kas så att det för­stär­ker bud­ska­pet, berät­tar Sissi Cederwald, delä­ga­re till Bidal Design.

Läs hela artikeln →

Algomin blomstrar på elva kvadrat

Algomin är mark­nads­le­dan­de i Sverige på göd­sel­pro­duk­ter för gräs­mat­tor, väx­ter och and­ra odling­ar. Vårmånaderna är före­ta­gets rik­ti­ga högsäsong.
– 90 pro­cent av vår omsätt­ning sker under mars, april och maj, säger Oscar Lagerberg, vd på Algomin.

Läs hela artikeln →

Lysande utsikter för Wattguard

En grön låda som sän­ker elför­bruk­ning­en för belys­ning med 40 pro­cent från dag ett, utan någ­ra inve­ste­rings­kost­na­der. Låter det för bra för att vara sant? Möt Wattguard, Malmöföretaget som är på väg att göra revo­lu­tion i belys­nings­bran­schen – värl­den över.

Läs hela artikeln →

”The Internet of Things” är redan här

Digitalisering är på allas läp­par. Vi påver­kas i allt hög­re grad, både fysiskt och psy­kiskt, av en tek­nik som dri­ver sam­hälls­ut­veck­ling­en på alla plan. Vi har pra­tat med Magnus Meyer, VD på WSP Sverige, för att få lite insikt i hur digi­ta­li­se­ring påver­kar våra liv och vårt samhälle.

Läs hela artikeln →

Licens på kostnadskontroll

Har du koll på ditt före­tags pro­gram­va­ror? Vet du hur myc­ket de används, och fram­för allt vad licen­ser­na kos­tar dig? Vi har träf­fat Crayon som spe­ci­a­li­se­rat sig på att opti­me­ra kost­na­der­na på just programlicenser.

Läs hela artikeln →