Etablera ett värdeskapande styrelsearbete

Media och lagstiftning framställer ofta styrelser som kontrollerande, och styrelsens viktigaste roll – att se till att bolaget når sin fulla potential – hamnar i skymundan. Det menar styrelseproffset Charlotta Falvin. Här förklarar hon styrelsens roll och hur du kan lägga grunden för ett värdeskapande styrelsearbete som hjälper ditt företag att utvecklas.

Mer än 90% av små- och medel­sto­ra bolag med 10 – 100 anställ­da i Skåne sak­nar en aktiv sty­rel­se med exter­na sty­rel­se­med­lem­mar, enligt StyrelseAkademien Skåne. Men sam­ma enhet menar att bra sty­rel­se­ar­be­te kan göra myc­ket även för des­sa mind­re bolag.

Bland annat kan en sty­rel­se moti­ve­ra och ge entu­si­asm i bola­get, ska­pa struk­tu­rer, age­ra part­ner och stöd för en ent­re­pre­nör eller boll­plank för idéer om bola­gets till­växt och utveckling.

– En sty­rel­se gör sitt bäs­ta för att bola­get ska nå sin ful­la poten­ti­al. Men det är en kom­plex roll som inte rik­tigt dis­ku­te­ras, poäng­te­rar sty­rel­se­proff­set Charlotta Falvin.

Charlotta Falvin är sty­rel­se­ord­fö­ran­de och sty­rel­se­le­da­mot i fler­ta­let börsno­te­ra­de bolag och har 20 års erfa­ren­het av sty­rel­se­ar­be­te inom IT och tele­kom­mu­ni­ka­tion, med fokus på inter­na­tio­nel­la affä­rer och organisationsutveckling.

Hon tror att många har en oklar och i vis­sa fall ensi­dig bild av sty­rel­sens roll, vil­ket i sin tur kan häm­ma utveck­ling­en av ett bra styrelsearbete.

Här för­kla­rar hon vad du behö­ver tän­ka på för att und­vi­ka van­li­ga fall­gro­par och eta­ble­ra en bra sty­rel­se för just ditt bolag.

Utvärdera kompetensbasen i bolaget

– När man sät­ter upp en sty­rel­se behö­ver man först och främst tän­ka på vad man för­vän­tar sig av den. Är det att de ska tyc­ka till, eller att sty­rel­sen ska kun­na snö­ra på sig käng­or­na och springa?

Hos exem­pel­vis ett börs­bo­lag har sty­rel­sen oftast en kom­pe­tens­bas som mot­sva­rar de utma­ning­ar som bola­get står inför. Det kan gäl­la erfa­ren­het av och kun­ska­per inom stör­re åta­gan­den så som expan­sion, inter­na­tio­na­li­se­ring eller en ny utveckling.

– Ofta efter­sö­ker man en kom­pe­tens­bas i sty­rel­sen som kan kom­plet­te­ra den exi­ste­ran­de inom bola­get. Men det gäl­ler att få in rätt män­ni­skor på rätt plats. När ett före­tag sak­nar vis­sa kom­pe­ten­ser är det vik­tigt att se just var­för de behövs. Många gång­er behövs kom­pe­ten­ser­na egent­li­gen inne i före­ta­get, för­kla­rar Charlotta Falvin.

Hon för­kla­rar vida­re att mind­re bolag inte säl­lan till­sät­ter en mer ope­ra­tiv sty­rel­se för att istäl­let kom­pen­se­ra för de kom­pe­ten­ser som sak­nas internt.

I fle­ra av des­sa fall är det lätt hänt att sty­rel­sen kom­mer så nära inpå bola­get att VD:n inte får till­räck­ligt fria hän­der, eller att sty­rel­se­ord­fö­ran­de näs­tan får spe­la deltids-VD.

Det är en till­växt­pro­ble­ma­tik, menar Charlotta Falvin.

Rekrytera rätt för just ditt bolag

Rekryteringen av en aktiv sty­rel­se är ett stort steg i ett bolags utveck­ling. Valen av samt­li­ga sty­rel­se­med­lem­mar är vik­ti­ga, men sär­skilt vik­tig är sty­rel­se­ord­fö­ran­des roll och där­med valet av densamme.

– Alla per­so­ner i sty­rel­sen är ofta väle­ta­ble­ra­de och erfar­na – sam­ti­digt som de där­med kan vara sto­ra egon. Det gäl­ler att kun­na få dem att sam­ar­be­ta, säger Charlotta Falvin.

Just erfa­ren­het är ofta en stor fak­tor i rekry­te­ring­en. Men det är vik­tigt att inte låta impo­ne­ran­de CV:n med sto­ra namn väga tyng­re än beho­vet av kom­pe­tens inom just det områ­de du eftersöker.

– I ett fall hade ett bolag på 200–300 anställ­da en sty­rel­se mesta­dels bestå­en­de av med­lem­mar med stor­bo­lags­kom­pe­tens, vil­ket är udda. Det är som att någon som är bra på att skö­ta häst helt plöts­ligt ska skö­ta hund. Det är helt oli­ka upp­drag som krä­ver oli­ka kom­pe­ten­ser och perspektiv.

Sondera nätverket efter potentiell talang

Börja istäl­let att tän­ka på män­ni­skor omkring dig. Affärskontakter, kun­der, nät­verk, vän­ner och familj. En poten­ti­ell sty­rel­se­ord­fö­ran­de för just ditt bolag kan fin­nas när­ma­re än du tror.

Den främs­ta för­ut­sätt­ning­en för ett bra sty­rel­se­ar­be­te är trots allt att sty­rel­sen utgörs av per­so­ner du kän­ner att du kan lita på.

– Vad kän­ner du för män­ni­skor som du litar på? Vad behö­ver du? Vad skul­le du vil­ja ha för per­so­ner som stöt­tar dig i sty­rel­sen? Sprid dina öns­ke­mål i nät­ver­ket, frå­ga alla och säg att du letar efter den här typen av per­son. Träffa sedan män­ni­skor. Om man gör det arbe­tet och är trä­gen nog mate­ri­a­li­se­rar sig per­son­lig­he­ter­na orga­niskt, säger Charlotta Falvin, och fortsätter:

– Man blot­tar sig ju lite när man frå­gar och många är där­för inte benäg­na till det. Men klo­ka män­ni­skor frå­gar mycket.

Var inte rädd för att stäl­la frågor 

Ett av Charlotta Falvins mest hand­fas­ta tips inför eta­ble­ring­en av en sty­rel­se är just att stäl­la många frå­gor. Något hon anser vara vär­de­fullt även i inter­ak­tio­nen med sty­rel­sen när den väl är på plats.

– De duk­ti­gas­te ent­re­pre­nö­rer­na är de som begri­per att de ska frå­ga myc­ket. Det är så tyd­ligt att de som frå­gar myc­ket och många och i slutän­dan drar sin egen slut­sats kom­mer längre.

Hon menar även att det­ta bidrar till en för­tro­en­de­full drag­kamp mel­lan VD och styrelse.

– Den bil­den vi får från media och lag­stift­ning fram­stäl­ler sty­rel­sen ofta som kon­trol­le­ran­de. Men sty­rel­sen vill gär­na få den VD man har att över­träf­fa sig själv, sam­ti­digt som man ser bola­gets poten­ti­al bort­om nuva­ran­de led­ning. I bäs­ta fall pågår en utväx­ling där både VD och sty­rel­se för­sö­ker lig­ga före i tan­ken vad gäl­ler stra­te­gi och före­ta­gets framtid.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.