Etikettskola för Norden

Våra nordiska grannländer har alla sina egna sociala koder för möten och hur man bör bete sig vid förhandlingsborden. Här är World Trade Centers tips för vad du ska – och inte ska – göra vid affärer med våra nordiska grannar i några enkla punkter.

Danmark

 • Var punkt­lig! Blir man mer än 5 minu­ter sen bör det med­de­las. Vid intro­duk­tio­ner är for­mel­la tit­lar upp­skat­ta­de.
 • Kom väl för­be­redd till möten och pre­sen­ta­tio­ner. Informationen bör vara väl­or­ga­ni­se­rad, fak­ta­ba­se­rad och kvan­ti­fi­er­bar. Danskar är väl­digt nog­gran­na när de läser för­slag, avtal och kvan­ti­fi­er­bar infor­ma­tion.
 • Kommunikationen vid för­hand­ling­ar är ofta väl­digt rak. Man kan för­vän­ta sig myc­ket rik­ta­de frå­gor och en liv­lig dis­kus­sion om ett affärs­för­slag.
 • Danskar läg­ger ofta stor vikt vid sta­bi­li­tet i ett före­tag. Om ditt före­tag har fun­nits läng­re än tio år kan det vara en bra idé att ha med den infor­ma­tio­nen på ditt visit­kort.

Norge

 • Punktlighet är extremt vik­tigt. Likaså är det en bra idé att skic­ka en agen­da innan mötet, då norr­män gär­na vill kun­na vara väl för­be­red­da.
 • Förvänta dig en direkt och rak kom­mu­ni­ka­tion, mer eller mind­re utan kall­prat, vid en affärs­dis­kus­sion. Skillnaderna i rank och auk­to­ri­tet är få i Norge. Därför kan det ibland vara svårt att avgö­ra vem som är besluts­fat­ta­ren i en orga­ni­sa­tion. Då beslu­ten i Norge ofta krä­ver kon­sen­sus så kan ett beslut ta läng­re tid att nå.
 • Om man pre­sen­te­rar nya kon­cept läg­ger norr­män stor vikt vid fak­to­rer som: kva­li­tet, prak­ti­ka­li­tet och om det har mark­nads­testats.
 • Bra affärs­re­la­tio­ner i Norge väx­er fram sak­ta och krä­ver att mot­par­ten hål­ler dead­li­nes och age­rar pro­fes­sio­nellt. Men det krävs inte en lång­va­rig affärs­re­la­tion för att göra affä­rer i Norge.

Finland

 • Möten i Finland för­vän­tas både bör­ja och slu­ta på avta­lad tid. Undvik för­dröj­ning­ar. Skicka dess­utom en agen­da på för­hand samt infor­ma­tion om vil­ka som ingår i ditt team.
 • Finländare krä­ver inte per­son­li­ga möten i alla lägen och är bekvä­ma med att skö­ta myc­ket via e‑post. Vid per­son­li­ga möten är kom­mu­ni­ka­tio­nen van­ligt­vis väl­digt rak, och sam­ma sak för­vän­tas av dig. Långa tyst­na­der är inte ovan­li­ga och för­vän­ta dig inte många följd­frå­gor efter pre­sen­ta­tio­nen. Presentatören för­vän­tas pre­sen­te­ra så pass detalj­rik infor­ma­tion att det inte ska behö­vas frå­gor.
 • Behandla en affärs­kon­takts visit­kort med respekt. I Finland sym­bo­li­se­rar det hur man kom­mer att behand­la per­so­nen som gett dig kor­tet.
 • Vid mötes­si­tu­a­tio­ner kan fin­län­da­re ibland lyf­ta båda mit­ten­fing­rar­na när de vill under­stry­ka en poäng i ett argu­ment. En annan kul­tur­skill­nad kan upp­stå om man ber någon skic­ka någon­ting vid ett mötes­bord. Då kom­mer före­må­let att stäl­las fram­för dig, istäl­let för att det skic­kas direkt till dig.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.