Experten: Här är receptet på tillväxt

Vad är det som gör att vissa företag växer så det knakar, medan andra trampar vatten? De tre ingredienserna i framgångsreceptet för tillväxt är ledarskap, medarbetarskap och ”kundskap”, menar författaren och näringslivsdirektören Anette Melander Berg. Här ger hon sitt beprövade recept på tillväxt.

Anette Melander Berg är närings­livs­di­rek­tör i Helsingborg stad och har en lång kar­riär bakom sig som mark­nads­chef, pro­dukt­chef och egen­fö­re­ta­ga­re. Under åren har hon bland annat job­bat med varu­mär­ken som Yves Rocher Suède och Aller media, men även med mind­re, nya bolag som behövt kapi­tal och närings­livs­kon­tak­ter genom orga­ni­sa­tio­nen Connect Sverige.

På så vis har hon kun­nat ska­pa sig en bild av vad det är som ska­par till­växt, och vil­ken typ av ledar­skap som gör stark till­växt möj­lig.

Anette Melander Berg är ock­så för­fat­ta­re till boken Växtkraft – vär­deska­pan­de verk­tyg för che­fer och ent­re­pre­nö­rer, där hon sam­lat sina erfa­ren­he­ter av hur man ska­par vär­de genom att arbe­ta pro­ak­tivt med ledar­skap och kund­re­la­tio­ner.

− För mig är det tyd­ligt att vär­de byggs ini­från och ut. Det vik­ti­gas­te verk­ty­get för vär­deska­pan­de är du själv och ditt ledar­skap. Du mås­te vara beredd att arbe­ta aktivt med dig själv för att verk­li­gen göra skill­nad för ditt före­tags fram­gång.

Efter många år med varu­mär­kes- och ledar­skaps­ar­be­te ställ­de hon sig frå­gor­na:

Vad är det egent­li­gen som ska­par växt­kraft? Vilka gemen­sam­ma näm­na­re finns det hos fram­gångs­ri­ka före­tag, obe­ro­en­de av bransch och bolags­typ?

Hon iden­ti­fi­e­ra­de tre grund­läg­gan­de bygg­ste­nar. Här är de – och så här kan du använ­da dig av dem för att ska­pa bätt­re till­växt i din verk­sam­het.

 

Ledarskapet avgörande för tillväxttakten

Om du vill ska­pa vär­de som leda­re, bör­ja all­tid med ditt ”var­för” – ditt syf­te och anled­ning­en till var­för du gör det du gör.

Vad är det som dri­ver dig och dina med­ar­be­ta­re att gå upp var­je mor­gon och gå till job­bet?

En stark före­tagskul­tur är avgö­ran­de för att kun­na ska­pa till­växt – här kan du läsa mer om hur du byg­ger en stark före­tagskul­tur i ditt före­tag.

Enligt Anette Melander Berg är ditt ”var­för” själ­va till­väx­tens kär­na, som du behö­ver lyf­ta fram och aktivt låta växa. Hon sam­man­fat­tar det hela med ett citat: ”Have a clue about you”.

− Den väl­kän­da ledar­skap­s­ex­per­ten Mario Toussaint sa: “Have a clue about YOU! Be self-awa­re. Clueless lea­ders get zero respect or results.” Med det mena­de han att all­ting bör­jar med självin­sikt. Och det är ju en stor för­del när det gäl­ler vär­deska­pan­de att man bör­jar där det är som enklast – det vill säga med sig själv, säger hon.

– Ett effek­tivt och bra ledar­skap krä­ver att du för­står dig själv. Du mås­te ha koll på dina styr­kor och hur du upp­fat­tas av and­ra, men även vad du behö­ver bli bätt­re på och hur and­ra kan kom­plet­te­ra dig.

Anette Melander Berg för­kla­rar att många före­tags­le­da­re och che­fer begrän­sar sig i onö­dan, genom att inte våga dele­ge­ra eller släp­pa in and­ra. Att byg­ga bolag krä­ver förr eller sena­re att man mås­te kom­plet­te­ra sig själv för att kun­na ska­la upp – något som är helt avgö­ran­de för till­växt­kur­van.

 

Ledarskap byggs genom förtroende

Hon poäng­te­rar vida­re att ledar­ska­pet mås­te hänga ihop med tillit. I orga­ni­sa­tio­ner där med­ar­be­tar­na sak­nar för­tro­en­de för ledar­ska­pet beta­las en slags trög­hets­skatt, för­kla­rar hon, i form av tid och enga­ge­mang – men byg­ger du för­tro­en­de får du en effek­ti­vi­tets­ut­del­ning.

Hur gör du då för att ska­pa stör­re för­tro­en­de i din orga­ni­sa­tion?

− Här bör­jar vi åter­i­gen med självin­sikt. Fråga dig själv: Vad står jag för? Hur visar jag det­ta med hand­ling? På så vis blir du tyd­lig och lätt att för­stå, vil­ket tar bort osä­ker­het och ska­par för­tro­en­de. Att sän­da dubb­la sig­na­ler till dina med­ar­be­ta­re ska­dar helt enkelt före­ta­gets till­växt, för­kla­rar hon.

Att vara trans­pa­rent och kom­mu­ni­ka­tiv är vik­tigt. Som leda­re bör du inte låta dina med­ar­be­ta­re behö­va gis­sa var­för du gör eller inte gör saker och vad som hän­der här­näst, poäng­te­rar Anette Melander Berg.

På sam­ma sätt är det vik­tigt att du är lyhörd och öppen för deras input – läs mer här om vik­ten av att vara agil i ditt ledar­skap.

 

Medarbetarskap och kundskap går hand i hand

En annan bygg­sten Anette Melander Berg tar upp är det som inom ledar­skaps­te­o­ri bru­kar kal­las med­ar­be­tar­skap. Till skill­nad från själ­va anställ­ning­en, som är det for­mel­la avta­let mel­lan före­ta­get och den anställ­de, är med­ar­be­tar­ska­pet det ni till­sam­mans fyl­ler rela­tio­nen med, för­kla­rar hon.

Vad får med­ar­be­ta­ren ut av job­bet, och vad får ni ut av sam­ar­be­tet? För att ska­pa gott med­ar­be­tar­skap krävs fram­för allt tre saker:

− Nyckelorden är att odla ansvars­käns­la, loja­li­tet och sam­ar­bets­för­må­ga hos med­ar­be­tar­na, men ock­så att ge möj­lig­het att utnytt­ja driv­kraf­ter. Att kun­na ge bra för­ut­sätt­ning­ar för med­ar­be­tar­na fal­ler till­ba­ka på ledar­ska­pet, säger Anette Melander Berg.

Läs mer om hur du ska­par, leder och mäter ett hög­pre­ste­ran­de team.

I mot­sats till ledar­skap och med­ar­be­tar­skap, som enligt Anette Melander Berg byggs ini­från och ut, byggs kun­ska­pen om dina kun­der uti­från och in.

”Det fina är att kun­dem­pa­ti dri­ver inno­va­tion.”

Ihop med gott och insikts­fullt med­ar­be­tar­skap ser hon en kopp­ling mel­lan för­må­gan att aktivt ska­pa loja­la kund­re­la­tio­ner och fram­gång. Hon kal­lar kun­skap om kun­den för kund­skap.

− Att skaf­fa kun­skap om kun­den bör­jar själv­fal­let med ett kund­fo­kus, vil­ket ock­så inne­bär koll på kun­dens fokus. För att byg­ga en ”kund­skaps­kul­tur” är det vik­tigt att lyf­ta fram din nyfi­ken­het och empa­ti, det vill säga att du för­står vad som finns på kun­dens agen­da. Det fina är att kun­dem­pa­ti dri­ver inno­va­tion, så att du kan lig­ga ste­get före. Och vi ser att kund­dri­ven inno­va­tion är en extremt vik­tig nyc­kel till fram­gång.

 

Få byggstenarna att samspela

För Anette Melander Berg är slut­sat­sen tyd­lig: nyc­keln till växt­kraft lig­ger i att få de tre bygg­ste­nar­na att hänga sam­man, och på så sätt för­stär­ka varand­ra.

För att kun­na leve­re­ra ”kund­skap” och god för­sälj­ning mås­te ledar­ska­pet ge med­ar­be­tar­na möj­lig­het att ha ett externt fokus. Om allt för myc­ket ener­gi går åt till att han­te­ra inter­na frå­ge­tec­ken, för­lo­ras vär­de­full kraft som kan rik­tas utåt mot kun­der­na och omvärl­den, där affä­rer­na finns.

− Framgång drivs av loja­la med­ar­be­ta­re som har möj­lig­het att rik­ta sin ener­gi utåt. Som leda­re har du allt­så alla nyck­lar till att ska­pa vär­de och till­växt i din egen hand, avslu­tar Anette Melander Berg.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.