Få cafékänslan på jobbet – varje dag

I dag väljer många att ta med sig datorn och jobba utanför kontoret då och då, till exempel på ett café. Det ger variation från den vanliga kontorsmiljön och kan göra oss mer kreativa. Men på en så kallad aktivitetsbaserad arbetsplats, Activity Based Workplace (ABW), går det att få cafékänslan varje dag – utan att behöva lämna kontoret. Så här fungerar det.

Vad är det vi är på jakt efter när vi väl­jer att job­ba hem­i­från i stäl­let för att kom­ma in till kon­to­ret, eller när vi sät­ter oss på ett fik med datorn för en dag?

Ofta är vi ute efter en arbets­mil­jö som pas­sar dagens arbets­upp­gift bätt­re än vår van­li­ga skriv­bords­plats. Vi kanske ska ha ett sär­skilt kre­a­tivt möte eller vill ha lugn och ro. Då vill vi många gång­er ock­så fysiskt ta oss utan­för vår box – vår van­li­ga arbets­mil­jö.

Det här är en utma­ning allt fler före­tag löser genom att flyt­ta in i så kal­la­de Activity Based Workplaces (ABW), eller akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser.

I ABW-kon­tor är loka­ler­na utfor­ma­de för att pas­sa oli­ka akti­vi­te­ter och arbets­upp­gif­ter. Rummen är inred­da enligt oli­ka kon­cept för att sti­mu­le­ra oli­ka delar av hjär­nan, vil­ket ger möj­lig­het att väl­ja en ända­måls­en­lig arbets­mil­jö för dagen eller stun­den.

Det ger sto­ra vins­ter i form av effek­ti­vi­tet, ökad triv­sel, läg­re lokal­kost­na­der och bätt­re resul­tat, visar en stu­die från Chalmers. Läs mer här om för­de­lar­na med ett ABW-kon­tor.

Hur fun­ge­rar då ABW i prak­ti­ken? Är det något för ditt före­tag, och hur skul­le du och dina med­ar­be­ta­re kun­na få en mer vari­e­rad arbets­dag i en ABW-mil­jö?

 

Djup koncentration och socialt nätverkande i ett

Isabelle Wendelin, kom­mer­si­ell för­val­ta­re på World Trade Center i Malmö som hyr ut allt från enskil­da skriv­bords­plat­ser till stör­re akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­torslo­ka­ler, beskri­ver hur en ABW-mil­jö kan se ut:

Isabelle Wendelin, kommersiell förvaltare på World Trade Center i Malmö.
Isabelle Wendelin.

– Du kan sit­ta i oli­ka så kal­la­de fokus­om­rå­den bero­en­de på vil­ken sorts upp­märk­sam­het ditt arbe­te krä­ver. När du behö­ver vara hög­fo­ku­se­rad finns det tys­ta zoner, och när job­bet inte krä­ver full kon­cent­ra­tion finns en öppen lounge med café­käns­la. Inredningen ser ock­så oli­ka ut. Det finns allt från färg­gla­da sto­lar som pig­gar upp till tåg­ku­pé­er som vi inrett som tys­ta zoner med lju­dab­sor­ben­ter.

Isabelle Wendelin för­kla­rar att det är vik­tigt att byta mil­jö under arbets­da­gen. Det ökar näm­li­gen kre­a­ti­vi­te­ten och hjäl­per oss att tän­ka på nya sätt.

– Vi vet att mil­jöom­byte och nya synin­tryck under dagen gör enorm skill­nad både för pre­sta­tio­nen och häl­san. Därför före­språ­kar vi även ”no cam­ping”, allt­så att du helst inte ska stan­na för länge på ett och sam­ma stäl­le.

 

Redskap stimulerar produktiviteten på ABW-kontoret

Om kre­a­ti­vi­te­ten eller kon­cent­ra­tio­nen ändå skul­le svi­ka under dagen finns det oli­ka red­skap att låna för att ge kropp och sin­ne ny ener­gi.

– Vi har mobi­la stå­bord, spel som sti­mu­le­rar hjär­nan, cykeltram­por som pla­ce­ras under skriv­bor­det för extra var­dags­mo­tion och fot­bolls­spel för soci­al inter­ak­tion. För den som vill röra på sig ännu mer finns det pila­tes­bol­lar och gum­mi­band i våra kon­fe­rens­rum. Under lun­chen kan du ta ett yoga­pass eller köra cir­kel­trä­ning i gym­met, berät­tar Isabelle Wendelin.

Det gör att de som arbe­tar i ett ABW-kon­tor enligt ett ABW-arbets­sätt inte bara upp­le­ver ett ökat fokus i loka­ler­na. De upp­le­ver ock­så bätt­re häl­sa gene­rellt – något som går att mäta. Läs mer om nya sätt att mäta dina med­ar­be­ta­re väl­må­en­de med appar och digi­ta­la verk­tyg.

 

Skön cafékänsla – och högre livskvalitet

Vilken sorts före­tag är det då som sit­ter i den här typen av kon­torslo­ka­ler?

– Det finns ing­en rik­tig röd tråd bland före­ta­gen, men det är män­ni­skor som vill utveck­las och före­tag som vill växa, för­kla­rar Isabelle Wendelin. Vi har allt ifrån stör­re före­tag till med­ar­be­ta­re som kom­mer hit och sit­ter i loka­ler­na spo­ra­diskt under jobb­re­sor. Många som bara behö­ver ett mil­jöom­byte då och då väl­jer att skaf­fa klipp­kort. Oavsett vad du job­bar med får du möj­lig­het att nät­ver­ka med nya kon­tak­ter inom både din egen och and­ra bran­scher genom att sit­ta så här, berät­tar hon.

Studier från både Linköpings uni­ver­si­tet och Mittuniversitetet visar att just ett bra affärs­nät­verk är avgö­ran­de för före­tags fram­gång på nya mark­na­der. Läs mer om hur du odlar ditt affärs­nät­verk på ett stra­te­giskt sätt.

En del ABW-kon­tor ger ock­så till­gång till ser­vice, som en gemen­sam recep­tion där en recep­tio­nist tar emot dina besö­ka­re och din post. På World Trade Center i Malmö finns utö­ver gemen­sam recep­tion ock­så café­er och restau­rang­er, tele­fon­hör­nor för att ringa ostör­da sam­tal – och ett mini-ver­nis­sage där nya konst­nä­rer stäl­ler ut var­je månad.

– Många upp­skat­tar att ha allt på ett och sam­ma stäl­le. Det spa­rar tid och gör att det går att lösa var­dags­puss­let enkla­re. I slutän­dan ger ABW-kon­cep­tet mer ener­gi och en käns­la av hög­re livs­kva­li­tet såväl på job­bet som utan­för, säger Isabelle Wendelin.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.