SportAdmin: Så får du med nya medarbetare på tillväxtresan

Mjukvaruföretaget SportAdmin har gått från två till drygt 30 medarbetare på fem år. Hur håller du fast vid en god företagskultur när det anställs många nya medarbetare på kort tid? Henrik Lehmann, grundare och vd, berättar hur du får med nya medarbetare vid stark tillväxt.

När före­ta­get befin­ner sig i stark till­växt är det vik­ti­ga­re än någon­sin att du får med både eta­ble­ra­de med­ar­be­ta­re, och nya med­ar­be­ta­re. Det vet Henrik Lehmann, grun­da­re av och vd för SportAdmin.

SportAdmin är en digi­tal lös­ning för för­äld­rar som behö­ver hål­la reda på bar­nens alla idrotts­ak­ti­vi­te­ter – en rädd­ning för att få famil­je­puss­let att gå ihop. De all­ra fles­ta idrotts­för­e­ning­ar i Skåne använ­der syste­met, som är ett slags affärs­sy­stem för just den­na spe­ci­fi­ka typ av verksamhet.

−Under upp­väx­ten var jag själv en myc­ket aktiv gym­nast. Bland annat var jag med i lands­la­get för artis­tisk gym­nas­tik. Längs vägen blev jag allt mer enga­ge­rad i min för­e­ning och såg hur oer­hört tung­rodd admi­nist­ra­tio­nen var med alla Excel-ark som skic­ka­des runt. De var ald­rig helt upp­da­te­ra­de, såg oli­ka ut och tog en him­la tid att han­te­ra. När jag sedan bör­ja­de arbe­ta med affärs­sy­stem inom närings­li­vet insåg jag att den här han­te­ring­en går att effek­ti­vi­se­ra, säger Henrik Lehmann.

Så började SportAdmins idé

Henrik Lehmann och den gode vän­nen och utveck­la­ren Rikard Persson sat­te igång att byg­ga ett system, mest för att det var roligt att kun­na lösa ett problem.

Under många år höll de på med SportAdmin vid sidan av sina arbe­ten, men för fem år sedan var tiden mogen att sat­sa för fullt.

− Med SportAdmin kan lag­le­dar­na själ­va log­ga in och admi­ni­stre­ra sina lag helt onli­ne. Med syste­met kan de bland annat regi­stre­ra när­va­ro och skic­ka ut kal­lel­ser, fak­tu­ror och annan infor­ma­tion per mejl eller sms till för­äld­rar. Hela han­te­ring­en blir enormt myc­ket enkla­re, snab­ba­re och mer kor­rekt. Samtidigt mås­te syste­met vara myc­ket sta­bilt, eftersom fle­ra tusen för­äld­rar kan vara inne och boka akti­vi­te­ter sam­ti­digt. SportAdmin har verk­li­gen bli­vit popu­lärt och vi får myc­ket posi­tiv feed­back från både för­e­ning­ar och för­äld­rar, säger Henrik Lehmann.

Stark tillväxt sedan starten

SportAdmin har ökat såväl omsätt­ning som per­so­nal­styr­ka mar­kant sedan star­ten. Henrik Lehmann och Rickard Persson tyc­ker att det är genu­int roligt att utveck­la verk­sam­he­ten och hit­ta nya lös­ning­ar. Vid rekry­te­ring­ar letar de med­ve­tet efter per­so­ner med sam­ma typ av driv­kraf­ter.

−Vi har vux­it väl­digt snabbt och har idag när­ma­re 30 per­so­ner anställ­da. De fles­ta har fak­tiskt rekry­te­rats genom våra nät­verk. Efter en bra inter­vju får per­so­nen kom­ma hit och prov­job­ba i två dagar. Då bru­kar det visa sig, både för oss och för den arbets­sö­kan­de, om det är rätt eller inte. Vi är väl­digt noga med att för­sö­ka få in män­ni­skor som är driv­na och som vill vara med och utveck­la verk­sam­he­ten vida­re. Vissa kän­ner så fort de kom­mer innan­för dör­ren att de verk­li­gen gil­lar atmo­sfä­ren här, och det bru­kar vara ett gott tec­ken, att de attra­he­ras och moti­ve­ras av vår ent­re­pre­nör­san­da, säger Henrik Lehmann.

Fokus på att bygga en stark företagskultur

Lokalerna i cen­tra­la Malmö är öpp­na och stäm­ning­en aktiv och ung­dom­lig. På en stor skärm visas real­tidsupp­da­te­rad infor­ma­tion om för­sälj­ning, antal med­lem­mar inlog­ga­de i syste­met och myc­ket annat. Skärmen ska­par både en över­blick och en med­ve­ten­het kring att det hela tiden hän­der många saker i systemet.

Men nu går snart flyt­ten till nya, stör­re utrym­men, för tred­je gång­en sedan starten.

−Den fysis­ka arbets­plat­sen är en med­ve­ten del av vår före­tagskul­tur. Vi vill ha en posi­tiv ener­gi och en käns­la av gemen­skap – att vi alla job­bar till­sam­mans och hjäl­per varand­ra. Vi sit­ter där­för i öppet land­skap. Alla kan se alla, även om en del mås­te job­ba mer ostört bakom glas­väg­gar. Både när man kom­mer och när man går kan man enkelt säga hej till alla sina kol­le­gor. Det är ock­så vik­tigt att kon­to­ret lig­ger centralt, för det loc­kar den typ av med­ar­be­ta­re vi gär­na vill attra­he­ra. Vi ser ock­så till att ha roligt till­sam­mans, både på job­bet och ibland med akti­vi­te­ter utan­för arbets­tid. Folk mås­te tri­vas och må bra för att kun­na prestera.

Ända sedan star­ten har Henrik Lehmann haft en mål­med­ve­ten tan­ke kring vil­ken typ av före­tagskul­tur som pas­sar just dem bäst. Han ser att en före­tagskul­tur mås­te vara äkta på så sätt att den kom­mer ini­från de per­so­ner som leder verksamheten.

−En vik­tig del av var­för vi ham­na­de här är ju att vi fak­tiskt bryr oss om män­ni­skor och verk­li­gen vill göra skill­nad. För oss är det nån slags helig grund­prin­cip. Vi är väl­digt måna om att ha rik­tigt roligt på job­bet sam­ti­digt som vi stäl­ler höga krav på både oss själ­va och våra kol­le­gor. Det till­sam­mans med att hela tiden ge feed­back längs vägen tror vi ska­par en famil­jär käns­la – vi blir lite som en stor familj. Alla är inklu­de­ra­de och lika vik­ti­ga. Vi lyss­nar på dem från dag ett, vil­ket de kanske inte all­tid är vana vid från and­ra arbetsplatser.

Ta emot hjälp från erfarna personer på tillväxtresan

En annan sak som Henrik Lehmann lyf­ter är vik­ten av att ta hjälp av erfar­na per­so­ner. SportAdmin har fått myc­ket stöd av Tillväxt Malmö, som erbju­der affärs­råd­giv­ning för mind­re före­tag som vill växa.

−Man mås­te vara ödmjuk och inse att man inte vet allt. Och för att kun­na ta emot hjälp på ett bra sätt mås­te man vara pre­stige­lös och öppen för för­änd­ring­ar. Det är pre­cis som inom idrot­ten, man blir bätt­re om man övar med en trä­na­re som har mer erfa­ren­het. Tillväxt Malmö har coachat och hela tiden fun­nits där för oss. Vi hade ald­rig varit där vi är idag utan Tillväxt Malmö.

Nya möjligheter med app för medlemmar

Henrik Lehmann ser att SportAdmin bara tagit de all­ra förs­ta ste­gen på sin till­väx­tre­sa. Siktet är hela tiden inställt på att utveck­la ännu bätt­re lös­ning­ar för använ­dar­na. Vid års­skif­tet lan­se­ra­des SportAdmin som en app för med­lem­mar, och man för­vän­tar sig cir­ka 100 000 ned­ladd­ning­ar under 2018.

−Nu kan för­äld­rar boka, få infor­ma­tion och kal­lel­ser direkt i en app. Och vi ser sto­ra möj­lig­he­ter att fort­sät­ta utveck­la funk­tio­ner som under­lät­tar idrotts­var­da­gen. Jag vet av egen erfa­ren­het att var­da­gen som små­barns­för­äl­der ibland kan vara lite stres­sig och då vill vi fin­nas där och lösa alla prak­tis­ka pro­blem som rör bar­nens idrottsaktiviteter.

Fem tips på hur du får medarbetarna med på tillväxtresan, enligt SportAdmin:

  • Identifiera dina driv­kraf­ter och leta efter per­so­ner som delar dem
  • Skapa en fysisk arbets­mil­jö som loc­kar och inspi­re­rar des­sa personer
  • Involvera alla i verk­sam­hets­ut­veck­ling­en för att hål­la kul­tu­ren levande
  • Ge myc­ket feed­back till med­ar­be­tar­na så att var­je indi­vid utvecklas
  • Ha roligt till­sam­mans, både på arbets­tid och ibland utanför

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.