Fem heta kontorstrender för 2020

Vilka stora kontorstrender påverkar just nu arkitekter och fastighetsbolag? Synen på våra arbetsplatser förändras i takt med att vi får mer kunskap om hur kontoret påverkar vårt sätt att arbeta – vår produktivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Vad säger kontorstrenderna om hur vi ser på och vill ha våra arbetsplatser 2020?

I Sverige går omkring 2,5 mil­jo­ner män­ni­skor till ett kon­tor för att arbe­ta. För oss är kon­to­ret en cen­tral plats i livet och arbets­plat­sen spe­lar en väsent­lig roll för vår livs­kva­li­tet. Vi får ock­så allt mer kun­skap om hur kon­to­rets utform­ning påver­kar vårt arbets­sätt, vår pro­duk­ti­vi­tet och inte minst kre­a­ti­vi­tet och innovationsförmåga.

Från slutna rum till öppna ytor

Länge var kon­to­ret en plats där alla mest satt och job­ba­de på sina egna rum. När de öpp­na kon­tors­land­ska­pen gjor­de sitt intåg sågs det som en ny möj­lig­het att sam­ar­be­ta och kom­mu­ni­ce­ra, och dess­utom blev det mer kost­nads­ef­fek­tivt eftersom fler män­ni­skor fick plats i loka­ler­na. På sena­re år har den­na lös­ning bli­vit allt mer kri­ti­se­rad och forsk­ning visar att pro­duk­ti­vi­te­ten fak­tiskt sjun­ker. Många upp­le­ver att det är svårt att kon­cen­tre­ra sig när man stän­digt blir störd och avbruten.

Aktivitetsbaserade kontor – det bästa av två världar

Men hur ska vi då kun­na för­e­na för­de­lar­na med des­sa båda system? Genom att utfor­ma kon­tor som ger möj­lig­het till båda alter­na­ti­ven, så kal­la­de akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor, som byg­ger på ett nytt sätt att tän­ka. Den vik­ti­gas­te utgångs­punk­ten är att alla med­ar­be­ta­re är oli­ka – och att arbets­upp­gif­ter­na skil­jer sig åt från dag till dag, och från tim­me till timme.

Ibland job­bar du i grupp och det är högt i tak med liv­li­ga dis­kus­sio­ner, och ibland behö­ver du verk­li­gen kun­na kon­cen­tre­ra dig och job­ba helt ostört. Ibland pra­tar du i tele­fon, eller sit­ter i möten, eller har helt enkelt en fika­rast. Det all­ra mest för­del­ak­ti­ga är där­för att ska­pa en mil­jö som ger var­je med­ar­be­ta­re möj­lig­het att vid var­je tid­punkt väl­ja just det utrym­me som pas­sar bäst. Allt fler arbets­plat­ser for­mas mer eller mind­re efter den­na prin­cip, och kun­ska­pen om för­de­lar­na ökar bland arki­tek­ter, fas­tig­hets­bo­lag, kon­tors­ut­hy­ra­re och företag.

Fem heta trender för dagens moderna kontor 

En över­gri­pan­de trend inom kon­tors­ut­veck­ling är allt­så att vi vill utfor­ma våra arbets­plat­ser uti­från med­ar­be­tar­nas fak­tis­ka behov under arbets­da­gen. Som en del av en stör­re sam­hälls­ut­veck­ling går den­na trend i lin­je med digi­ta­li­se­ring­en och ett ökat håll­bar­hets­fo­kus som för­änd­rar hur vi lever, job­bar och inte­ra­ge­rar med varand­ra. Rent kon­kret kan det­ta delas in i fem star­ka huvudtrender:

  • Vi delar kon­to­ret med andra

Nu bör­jar utveck­ling­en av kon­tors­ho­tell och cowor­king-kon­tor att ta fart ordent­ligt. Det blir allt mer en själv­klar­het att dela kon­tor­sy­tor, för vins­ter när det gäl­ler flex­i­bi­li­tet, nät­verk, kost­na­der och att hus­hål­la med begrän­sa­de resur­ser. Inledningsvis till­ta­la­de det­ta mest små före­tag, men allt fler stör­re före­tag ser för­de­lar med den flex­i­bi­li­tet som dela­de kon­tor kan ge. Exempelvis kan man pla­ce­ra en mark­nads- eller inno­va­tions­av­del­ning i en mer dyna­misk mil­jö under en tid. Och nya lös­ning­ar för hur vi kan bju­da in and­ra att dela resur­ser kom­mer helt säkert att se dagens ljus.

Här kan du läsa mer om hur del­nings­e­ko­no­min for­mar fram­ti­dens arbetsplatser.

  • Vi ser kon­to­ret som en mötesplats

Många av oss kan idag utfö­ra en del av våra arbets­upp­gif­ter hem­ma eller på stan – och en del har befa­rat att kon­to­ren kom­mer att stå tom­ma. Någon sådan utveck­ling syns inte till, eftersom vi all­tid kom­mer att vil­ja och behö­va träf­fas för att ge varand­ra ener­gi och ska­pa dyna­mik och kre­a­ti­vi­tet i sam­ar­be­tet. Det inne­bär dock att kon­to­ret mås­te loc­ka oss med trev­li­ga, mer hem­li­ka mil­jö­er där vi trivs och kan mötas på oli­ka sätt. På en del arbets­plat­ser upp­ma­nas med­ar­be­tar­na till och med att utnytt­ja kon­to­ret utan­för arbets­tid, för till exem­pel fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, en AW eller en liten fest.

  • Våra kon­tor blir allt smartare

Helt i lin­je med den all­män­na digi­ta­li­se­ring­en av vårt sam­häl­le, blir även våra kon­tor allt smar­ta­re. Vi tar hjälp av digi­ta­li­se­ring och ny tek­nik för att bland annat göra arbets­da­gen enkla­re och mer effek­tiv för alla med­ar­be­ta­re. Rent prak­tiskt hand­lar det om nät­verk och digi­ta­la platt­for­mar, där män­ni­skor och utrust­ning kan kom­mu­ni­ce­ra på ett smi­digt sätt.

Smarta kon­tor är ock­så håll­ba­ra fram­för allt genom att använ­da ener­gi mer effek­tivt, men även genom att utnytt­ja resur­ser som loka­ler och utrust­ning bätt­re, hjäl­pa män­ni­skor att bli mer pro­duk­ti­va och att erbju­da en mer häl­so­sam inomhusmiljö.

Här kan du läsa mer om vad som är så smart med smar­ta kontor.

  • Vi tän­ker cir­ku­lärt för håll­bar­het på kontoret

Eftersom våra arbets­plat­ser och vårt arbets­liv är en stor del av livet, ser vi vik­ten av att även här tän­ka lång­sik­tigt håll­bart. Det ger oss nya för­ut­sätt­ning­ar och nya sätt att pri­o­ri­te­ra. Genom att hela tiden tän­ka cir­ku­lärt blir vi mer med­vet­na som den hel­het som vi fak­tiskt är en del av, och kan på så vis mins­ka vårt eko­lo­gis­ka fotav­tryck så långt det är möj­ligt för oss.

Här får du nio tips för att ska­pa ett mer håll­bart kontor.

  • Vi vill ha kon­tor som främ­jar häl­sa och välmående

I tider av stress och utbränd­het finns ett väx­an­de fokus på att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ett håll­bart arbets­liv. Här är det många fak­to­rer som spe­lar in, exem­pel­vis ledar­skap och själv­le­dar­skap, före­tagskul­tur och inte minst arbets­plat­sens utform­ning. Otaliga stu­di­er bekräf­tar sam­ban­det mel­lan myc­ket stil­la­sit­tan­de och ökad risk för häl­so­pro­blem och sjuk­dom. Många menar att ansva­ret för det­ta bör bred­das, och allt fler arbets­gi­va­re sat­sar på ett erbju­da lät­till­gäng­li­ga lös­ning­ar för bätt­re väl­må­en­de på kon­to­ret, som gemen­sam avslapp­ning, akti­vi­te­ter och häl­so­sam­ma mel­lan­mål, ergo­no­mis­ka möb­ler, red­skap och kanske promenadmöten.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.