Fem nycklar till framtidens kontor

Hur ser ditt kontor ut i framtiden? En del hävdar att kontoret håller på att dö ut – nu när vi i teorin kan arbeta nästan var som helst. I den nya tankeekonomin behöver vi dock fortfarande träffas för att skapa och producera. Så här kan du anpassa din arbetsplats för utvecklingen.

Framtidens kon­tor kanske är när­ma­re än du tror. Vi hål­ler på att för­flyt­ta oss in i ett nytt para­digm – tan­ke­sam­häl­let och tan­ke­ek­o­no­min. Om gam­la tiders råva­ror var mate­ri­el­la och omsat­tes till pro­duk­ter i fabri­ker, är dagens råva­ror infor­ma­tion, data och kun­skap.

När inno­va­tion och utveck­ling blir allt vik­ti­ga­re, är den nya kon­kur­rens­för­de­len inte bätt­re maski­ner eller mate­ri­al, utan bätt­re för­må­ga att tän­ka. Var och en för sig, men fram­för allt till­sam­mans.

Låt kontoret bli en konkurrensfördel

Morgondagens digi­ta­la arbets­liv kom­mer att fär­gas av ny tek­nik, men ock­så av mel­lan­mänsk­li­ga behov och kol­lek­tiv före­tagskul­tur. Allt fler har möj­lig­het att arbe­ta var och när det pas­sar indi­vi­den bäst, men många delar av en arbets­pro­cess gyn­nas av att vi möts och arbe­tar till­sam­mans på kon­to­ret. Med rätt för­ut­sätt­ning­ar blir kon­to­ret navet i vår verk­sam­het – en kon­kur­rens­för­del som hjäl­per med­ar­be­tar­na att ska­pa och pro­du­ce­ra på bäs­ta sätt samt med­ver­kar till att attra­he­ra den bäs­ta arbets­kraf­ten.

De senas­te årens tyd­li­ga trend är de akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser­na – eller ABW som står för aci­ti­vi­ty based work­pla­ces. Begreppet åter­kom­mer stän­digt så man skul­le kun­na tro att ABW sla­git ige­nom på bred front, men så är inte fal­let.

Undersökningar visar att endast 4 pro­cent av kon­tors­ar­be­tar­na i Sverige upp­ger att de arbe­tar i en ren ABW-mil­jö, med fle­ra oli­ka arbets­mil­jö­er att väl­ja mel­lan men ing­en egen arbets­plats. Rätt genom­fört finns här sto­ra möj­lig­he­ter att ska­pa opti­ma­la för­ut­sätt­ning­ar för kon­to­ret att fun­ge­ra som en hubb där män­ni­skor sam­las och vill vara eftersom det erbju­der en mång­fald av mil­jö­er att arbe­ta i och där det finns verk­tyg och system som under­lät­tar arbe­tet.

Missa inte vår artikelserie om arbetsmiljö

Idag finns allt mer kun­skap om hur arbets­mil­jön bör utfor­mas för att mins­ka stress och sjuk­skriv­ning­ar, och öka effek­ti­vi­te­ten och väl­må­en­det. Det hand­lar om hur vi grund­läg­gan­de fun­ge­rar som män­ni­skor, när det gäl­ler både krop­pen och hjär­nan, och om att ge rätt utrym­me för oli­ka per­son­lig­hets­ty­per, exem­pel­vis både extro­ver­ta och intro­ver­ta män­ni­skor. Utmaningen är att ska­pa kon­tor där alla kan arbe­ta på ett sätt som pas­sar egna för­må­gor och pre­fe­ren­ser, för var­je akti­vi­tet och i var­je stund.

För att det opti­ma­la kon­to­ret ska bli verk­lig­het mås­te ett antal fak­to­rer sam­ver­ka, där ledar­skap, kul­tur och ruti­ner sät­ter vis­sa ramar, och arbets­mil­jön and­ra. I en arti­kel­se­rie om oli­ka aspek­ter av arbets­mil­jön kom­mer vi fram­ö­ver att låta exper­ter gå dju­pa­re in på vik­ti­ga områ­den som belys­ning och gröns­ka, ljud­mil­jö och ven­ti­la­tion. Se till att inte mis­sa någon del genom att pre­nu­me­re­ra på vårt nyhets­brev här. Du kan ock­så läsa mer om vad du vin­ner på att ska­pa en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats här och hur du inre­der kon­to­ret för att und­vi­ka stäm­nings­dö­da­re här.

Framtidssäkra ditt kontor för tankesamhället

Övergången till tan­ke­sam­häl­let möj­lig­görs av sam­spe­let mel­lan kon­tors­mil­jö och digi­ta­li­se­ring, så vil­ka fak­to­rer bör man foku­se­ra på fram­ö­ver? Bakom rap­por­ten Framtidens digi­ta­li­se­ra­de arbe­te och kon­tor står Kairos Future och Palorial, i sam­ar­be­te med Midroc, Kinnarps, Newsec och Vasakronan. Rapporten lis­tar 5 nyc­kel­be­grepp för att ska­pa ett fram­tids­sä­kert kon­tor:

  • Redskap för ökad kapa­ci­tet

Inför digi­ta­la verk­tyg och digi­ta­la arbets­sätt och se till att de stän­digt för­bätt­ras. Hitta sätt att upp­munt­ra med­ar­be­tar­nas nyfi­ken­het och kre­a­ti­vi­tet när det gäl­ler att utveck­la digi­ta­la arbets­sätt och infö­ra nya verk­tyg. Driv på och hit­ta balan­se­ra­de sätt att han­te­ra tek­nik­stress och mot­vil­ja mot för­änd­ring.

  • Flexibilitet och expe­ri­ment

Bygg team som arbe­tar på oli­ka sätt och som får utrym­me för kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tion. Skapa en adap­tiv kul­tur som stär­ker med­ar­be­tar­nas för­må­ga till själv­le­dar­skap – och låt ledar­skap, styr­ning och led­nings­sy­stem anpas­sas för mer dyna­mik. Pröva nya meto­der och arbets­sätt.

  • Attraktion

För att loc­ka de bäs­ta för­må­gor­na behö­ver kon­to­ret vara en attrak­tiv arbets­plats som ger lust och gläd­je i arbe­tet, även när det gäl­ler den digi­ta­la arbets­plat­sen. Kontoret behö­ver inte vara häf­tigt, men bör stär­ka före­ta­gets kul­tur och syf­te. Ett bra utfor­mat ABW-kon­tor främ­jar med­ar­be­ta­res kre­a­ti­vi­tet, effek­ti­vi­tet och läran­de samt ger stöd av digi­ta­la verk­tyg och arbets­sätt så att det bil­das en inte­gre­rad hel­het.

  • Kort och visu­ell kom­mu­ni­ka­tion

Kommunikationen behö­ver vara snabb, kort, pre­cis och infor­ma­tiv. Långa med­de­lan­den med myc­ket fluff blir inte läs­ta. För att kom­ma ige­nom bru­set krävs kor­ta med­de­lan­den, kon­den­se­rad infor­ma­tion och gär­na med bild eller video. Minimera onö­di­ga möten och e‑post genom att infö­ra mer ända­måls­en­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­vä­gar.

  • Mångfald

Utöver mång­fald bland med­ar­be­tar­na behö­ver man mång­fald i loka­ler­na och i digi­ta­la verk­tyg och arbets­sätt. Under en vec­ka gör vi mäng­der av oli­ka saker. Några av des­sa är lämp­li­ga att utfö­ra vid ett skriv­bord, och and­ra inte. Vi behö­ver oli­ka typer av rum, inred­ning­ar och verk­tyg som stöt­tar och stär­ker det vi ska göra – kre­e­ra och pro­du­ce­ra.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.