Fem tips på hur du lyckas med gränsöverskridande projekt

Att ro i hamn projekt som spänner över flera samhällssektorer eller områden kan vara klurigt, men om man lyckas kan det få enorm genomslagskraft. Så här gör du för att nå i mål med gränsöverskridande projekt.

Du som arbe­tar med pro­jekt som omfat­tar och påver­kar män­ni­skor från många oli­ka regi­o­ner, affärs­om­rå­den eller sam­hälls­sek­to­rer har kanske upp­levt utma­ning­ar­na med att sam­la många vil­jor mot ett gemen­samt mål.

Gränsöverskridande pro­jekt kan vara myc­ket krä­van­de, men med­för ofta sto­ra posi­ti­va för­änd­ring­ar och ger resul­tat som gag­nar många män­ni­skor. Hur gör du för att lyc­kas med ett grän­sö­ver­skri­dan­de upp­drag eller pro­jekt i jobbet?

Enligt Kajsa Holst, håll­bar­hets- och kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Wingårdhs Arkitektkontor, hand­lar grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt om att se gemen­sam­ma win-winsituationer:

– Det du gör i grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt är att du ska­par syner­gi­ef­fek­ter. Det är vik­tigt att vara tyd­lig med hur alla som är invol­ve­ra­de bidrar med syner­gi­er, för det är det som gör att man aktivt vill vara en del av något och job­ba mot ett gemen­samt mål, säger hon.

Så ror du i hamn gränsöverskridande projekt – fem smarta tips

Kajsa Holst är en del av det grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jek­tet The Embassy of Sharing – fram­ta­gan­det av ett kon­cept för ett nytt kvar­ter i Hyllie i Malmö som invol­ve­rat en lång rad samhällsaktörer.

Processen med att skis­sa fram The Embassy of Sharing har varit lång och invol­ve­rat många aktö­rer – men slut­re­sul­ta­tet blev en vinst i den sto­ra täv­ling­en om en efter­trak­tad mar­kan­vis­ning där kon­cep­tet ska byggas.

Enligt pro­jekt­grup­pen bakom kon­cep­tet finns det ett antal fak­to­rer som gör att ett sådant här grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt vin­ner gehör. Här är fem tips som du själv kan använ­da i dina projekt:

1. Utgå ifrån generella frågeställningar

När ni ska for­mu­le­ra frå­ge­ställ­ning­ar­na som utgör grun­den för syf­tet med pro­jek­tet, för­sök att utgå ifrån det stör­re sam­hälls­syf­tet genom att använ­da gene­rel­la frå­ge­ställ­ning­ar i stäl­let för pro­jekt­spe­ci­fi­ka frå­gor. Det gör att alla inblan­da­de ser gemen­sam­ma, över­gri­pan­de mål som är stör­re än pro­jek­tet i sig. Projektet är inte målet, det är ett verk­tyg för att nå målet.

2. Utse en kulturbärare

Gränsöverskridande pro­jekt behö­ver en grund­läg­gan­de struk­tur, men ock­så någon som ansva­rar för att säker­stäl­la att struk­tu­ren upp­rätt­hålls såväl under arbets­pro­ces­sen som när pro­jek­tet är färdigt.

Formulera där­för tyd­li­ga spel­reg­ler för alla inblan­da­de och utse en aktör som kan äga ansva­ret för att kva­li­tets­säk­ra struk­tu­ren – en “kul­tur­bä­ra­re”.

3. Enas om gemensamma mätetal

Tvärsektionella sam­ar­be­ten är myc­ket enkla­re att moti­ve­ra om det går att mäta sam­hälls­nyt­tan de gene­re­rar. Med tyd­ligt for­mu­le­ra­de gemen­sam­ma mål och nyc­kel­tal att mäta – KPI:er – är det stör­re chans att ditt pro­jekt får back­ning av offent­lig sek­tor och civilsamhället.

Sätt där­för upp tyd­li­ga mäte­tal för effek­ten i var­je områ­de eller sek­tor som omfat­tas av projektet.

4. Se projektet som en testbädd

Utgå ifrån tan­ke­gång­en att pro­jek­tet fyl­ler ett hög­re syf­te än att genom­fö­ra pro­jek­tet. Under pro­jek­tets gång kom­mer det att dyka upp nya tan­kar och idéer som kanske lig­ger utan­för pro­jek­tets ramar. Lägg inte dem åt sidan! Ditt pro­jekt är en per­fekt test­bädd för and­ra idéer.

Skapa utrym­me för att tes­ta och utvär­de­ra de tan­kar som dyker upp, även om de lig­ger utan­för just ditt spe­ci­fi­ka pro­jekt. I slutän­dan kanske de gyn­nar pro­jek­tets vision.

5. Fråga målgruppen om behoven direkt

Vem är pro­jek­tet till för? Vem eller vil­ka kom­mer att påver­kas av resul­ta­tet? För att lyc­kas med ditt grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt är det vik­tigt att du utgår ifrån mål­grup­pens kon­kre­ta behov, så att du vet vil­ka pro­blem pro­jek­tet fak­tiskt löser för vem. Det låter kanske själv­klart, men ju när­ma­re du kan kom­ma mål­grup­pen och få en bild av dess behov, desto bättre.

– Inför pro­jek­tet med The Embassy of Sharing vil­le vi veta vad män­ni­skor som kom till stads­de­len Hyllie vil­le ha. Så vi gick helt enkelt ner och ställ­de oss där och frå­ga­de män­ni­skor rakt ut: Vad vill ni ha? Varför är ni här? Vad skul­le ni öns­ka? Det har varit helt avgö­ran­de för pro­jek­tet, säger Kajsa Holst.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.