Flest klick vinner – eller?

Den digitala utvecklingen har gett oss ett helt nytt marknadsföringslandskap och det är lätt att springa vilse bland alla möjligheter. Vad ger mest – att jaga snabba klick eller att bygga upp försäljningen långsiktigt? Många faktorer måstes vägas samman när du ska fördela din budget. Johan Sandahl, rådgivare på Resultify, berättar hur du får bäst resultat av din digitala marknadsföring.

En av de sto­ra för­de­lar­na med digi­tal mark­nads­fö­ring är att allt går att mäta, ana­ly­se­ra och opti­me­ra. Många fres­tas där­med att sat­sa allt på att opti­me­ra mark­nads­fö­ring­en för det all­ra sista ste­get i kun­d­re­san, det vill säga själ­va konverteringen.

– Detta är oklokt av fle­ra skäl – dels är det en kort­sik­tig stra­te­gi som inte byg­ger en kund­bas för fram­ti­den, och dels blir kon­su­men­ter­na allt mer ”reklam­tröt­ta” när de stän­digt möts av påstri­di­ga köpupp­ma­ning­ar, säger Johan Sandahl, råd­gi­va­re inom digi­tal mark­nads­fö­ring på Resultify.

Varför blir det då så här? En utma­ning för många mark­nads­fö­ra­re idag är att bud­ge­ten ska räc­ka till myc­ket mer än tidi­ga­re. Förutom kre­a­tiv utveck­ling och pro­duk­tion samt media ska även inve­ste­ring­ar i nya tek­nis­ka platt­for­mar och digi­ta­la arbets­verk­tyg täc­kas in. När bud­ge­ten pressas och resul­tat ska redo­vi­sas är det fres­tan­de att ploc­ka bort sånt som ger mer lång­sik­tig effekt, och istäl­let sat­sa på kort­sik­ti­ga kon­ver­te­ring­ar för att tryc­ka upp försäljningssiffrorna.

Så hur kan du job­ba lång­sik­tigt med en aktiv när­va­ro i soci­a­la medi­er, som ett kom­ple­ment till ditt sälj­ar­be­te? Här får du en prak­tisk gui­de till soci­al selling.

Långsiktig uthållighet ger bäst lönsamhet

Enligt en under­sök­ning som Sveriges Annonsörer gjort är 59 pro­cent av oss nega­ti­va till reklam, vil­ket är den högs­ta siff­ran någon­sin. Forskning visar att den­na så kal­la­de reklam­trött­het till stor del bott­nar i att vi över­sköljs av kort­sik­ti­ga, kon­ver­te­rings­dri­van­de kam­pan­jer. Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer, säger till SvD Näringsliv att många före­tag idag inte ser mark­nads­fö­ring­ens roll när det gäl­ler att möta lång­sik­ti­ga affärs­mål, utan mest som en kost­nad. Då är det lätt att fast­na i kort­sik­ti­ga per­spek­tiv, med sik­te på för­sälj­nings­in­täk­ter här och nu.

– Men all forsk­ning visar att det krävs lång­sik­tig­het och uthål­lig­het för att få opti­mal effekt och lön­sam­het i mark­nads­in­ve­ste­ring­ar­na, menar Hanna Riberdahl.

Navigera rätt längs kundens inköpsresa

Men hur ska du tän­ka för att sty­ra rätt fram­åt? Johan Sandahl lyf­ter begrep­pet kun­d­re­san, som det pra­tas myc­ket om inom mark­nads­fö­ring idag, det vill säga kun­dens oli­ka steg på vägen fram till genom­fört köp, och även vida­re när kun­den kan rekom­men­de­ra din pro­dukt eller tjänst till and­ra samt för­hopp­nings­vis köpa igen. I bör­jan av resan, när kun­den gör sin förs­ta rese­arch, bör du fin­nas där med dina över­gri­pan­de varu­mär­kes­bud­skap. Sedan möter du kun­dens oli­ka frå­gor och behov med allt mer detal­je­ra­de bud­skap kring ditt erbjudande.

Digitala plattformar ger nya förutsättningar

Johan Sandahl beskri­ver hur den digi­ta­la mil­jön gör det betyd­ligt enkla­re att sty­ra oli­ka touch points längs kun­d­re­san. Du kan ta ett hel­hets­grepp genom att läg­ga upp en sys­te­ma­tisk bear­bet­ning med anpas­sa­de bud­skap i oli­ka kana­ler och sedan föl­ja upp visat intres­se. Ofta illu­stre­ras det­ta med hjälp av en tratt, där sto­ra mäng­der tänk­ba­ra kun­der fylls på ovan­i­från genom att nås av dina varu­mär­kes­bud­skap, för att sedan lot­sas vida­re nedåt mot en konvertering.

– I bör­jan av en inköps­re­sa är vi inte alls redo att ta ett beslut och där­med inte hel­ler mot­tag­li­ga för den typen av upp­ma­ning­ar. Snarare kan des­sa kän­nas allt för ”säl­ji­ga” och där­med lite påflug­na, vil­ket inte läg­ger en bra grund för att gå vida­re. I det här läget vill vi mer kol­la runt lite och skaf­fa oss kun­skap om oli­ka alter­na­tiv. Genom att visa fram ditt varu­mär­ke och bju­da på vär­de­full kun­skap har du god chans att ham­na högt på lis­tan över tänk­ba­ra alter­na­tiv, och dör­ren är öppen för dina påföl­jan­de akti­vi­te­ter och bud­skap, säger Johan Sandahl.

De före­tag som aktivt inte­ra­ge­rar med sina kun­der i soci­a­la medi­er – så kal­lad soci­al sel­ling – ökar gene­rellt sin för­sälj­ning, men bara om det görs på ett med­ve­tet sätt. Sabina Engdahl, digi­tal mark­nads­fö­ra­re och råd­gi­va­re på Resultify, ger tre snab­ba tips på vad som fak­tiskt fun­ge­rar i soci­a­la medier.

Fyll på tratten för långsiktig lönsamhet

Målet med din mark­nads­fö­ring är själv­fal­let att få kun­der­na att röra sig nedåt i trat­ten och få till en kon­ver­te­ring, men för att det­ta ska ske mås­te du fyl­la på ovan­i­från, poäng­te­rar Johan Sandahl. Annars byg­ger du inte sta­bi­li­tet och lön­sam­het för fram­ti­den, och är myc­ket mer sår­bar för kon­kur­ren­ter­nas utspel eller till­fäl­li­ga dip­par.

– Lägg där­för upp en plan för att stöt­ta hela kun­dens inköps­re­sa. Det inne­bär att för­de­la kru­tet längs hela vägen från lång­sik­tigt varu­mär­kes­byg­gan­de mark­nads­fö­ring till mer sälj­dri­van­de bud­skap rik­ta­de mot kon­ver­te­ring och åter­kom­man­de köp. På så vis kom­mer du att balan­se­ra beho­ven för både kort­sik­ti­ga resul­tat och lång­sik­tig lön­sam­het.

Missa hel­ler inte chan­sen att låta ditt kon­tor mark­nads­fö­ra dig. Hur kan kon­to­ret bidra till att öka din för­sälj­ning? Här är fyra sätt att se till att arbets­plat­sen mark­nads­för ditt erbjudande.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.