Framtiden satt på print

Framtiden är redan här – i form av 3D-printrar. Men alla har ännu inte riktigt förstått betydelsen av den nya tekniken. Olaf Diegel, expert på 3D-print, trollband en skara åhörare på World Trade Center Malmö vid en föreläsning om tekniken som kommer att ställa produktionsprocesserna på ända i framtiden.

Olaf Diegel, som trots sitt nor­deu­ro­pe­iskt kling­an­de namn, är född på Nya Zeeland och har till­bring­at myc­ket av sitt liv i USA, Kanada, Sydafrika och Japan. Där har han bland annat före­läst om pro­dukt­ut­veck­ling och stått bakom ett antal tek­nis­ka inno­va­tio­ner. I nulä­get är Olaf Diegel anställd vid Lunds Universitet, där han före­lä­ser inom pro­dukt­ut­veck­ling med 3D-print-tek­nik som huvudämne.

3D-prin­ting har länge varit en snackis i tek­nik­kret­sar och i takt med att tek­ni­ken bli­vit allt mer använ­dar­vän­lig, pris­värd och till­gäng­lig kan den vara nära sitt sto­ra genom­brott även i kret­sar utan­för de mest ini­ti­e­ra­de. Med 3D-prin­ting i fokus kom­bi­ne­ras digi­tal infor­ma­tion med maski­ner för att upp­nå en hög­re pro­duk­ti­vi­tet och nya innovationer.

Visionen är en 3D-skri­va­re i var­je liten verk­stad, lik­som i var­je hem. Men vad är då tek­ni­ken bakom det popu­lä­ra uttryc­ket? I prin­cip hand­lar det om en van­lig skri­va­re, men med den nya tek­ni­ken skri­ver man ut i tre dimen­sio­ner där höj­den läggs till som dimen­sion. Tunna lager skrivs ovan­på varand­ra och ska­par suc­ces­sivt före­mål i plast, metall, trä – eller var­för inte något ätbart?

med-fokus-pa-medmanskliga-affarer2
Olaf Diegel, före­lä­sa­re vid Lunds Universitet

Olaf Diegel bjöd på en spän­nan­de före­läs­ning om en indu­stri­tek­nik som vi i Sverige anses lig­ga lite efter inom. För att illu­stre­ra de enor­ma möj­lig­he­ter addi­tiv-print, som det ock­så kal­las, har, visa­des hans egna fullt fun­ge­ran­de elgi­tarr upp. Detta musik­in­stru­ment lig­ger Olaf Diegel varmt om hjär­tat, eftersom han tidi­ga­re spe­lat i ett band. Då 3D-print-tek­ni­ken river ner en stor del av de bar­riä­rer som exi­ste­rar i tra­di­tio­nell pro­dukt­ut­veck­ling och till­verk­ning, har han star­tat en liten sido­verk­sam­het base­rad på tek­ni­ken som han själv är en ivrig före­språ­ka­re av.

Under 2012 bör­ja­de han till­ver­ka sina egna 3D-utskriv­na gitar­rer, dels för att illu­stre­ra tek­ni­kens mångsidig­het, men ock­så för att kom­bi­ne­ra hög­tek­no­lo­gi med tra­di­tio­nellt hant­verk och små­ska­lig produktion.

Olaf Diegel menar att fram­ti­den i myc­ket hög grad kom­mer att präglas av det­ta nya sätt att till­ver­ka och kon­su­me­ra varor, hur vi lever våra var­dags­liv och hur vi kom­mer att kun­na leva häl­so­sam­ma­re och läng­re. Eftersom tek­ni­ken helt stäl­ler den tra­di­tio­nel­la pro­dukt­ut­veck­lings­pro­ces­sen på ända, är vi betyd­ligt fri­a­re att tän­ka nytt och annorlun­da. Dessutom blir vi betyd­ligt mind­re bero­en­de av ett stort kapi­tal i ryg­gen, då sto­ra delar av de kost­sam­ma kon­sult­le­den kan tas bort.

Det är hög tid för oss att tän­ka på hur våra egna verk­sam­he­ter kom­mer att påver­kas, och vil­ka möj­lig­he­ter som det inne­bär att vara del av den nya småskaligheten.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.