Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Framtidens Skåne kan designas med datorspel

Designas Malmös nästa trendkvarter av unga Minecraft-spelare? Inte omöjligt, menar Mats Billberg Johansson, producent bakom filmen Gaming The Real World. ”Nu diskuterar man olika stadsdelar i Malmö med Stadsbyggnadskontoret”, säger han.

I doku­men­tär­fil­men Gaming The Real World, som släpp­tes hös­ten 2016 (se trai­lern här), föl­jer ett film­team spel­fö­re­tag som för­e­nar stads­ut­veck­ling, arki­tek­tur och dator­spel. Vi får bland annat möta grun­dar­na av svens­ka spelsuc­cén Minecraft som sålts i över 100 mil­jo­ner kopi­or värl­den över – ett spel där spe­la­ren byg­ger värl­dar med hjälp av kubik­me­ter­sto­ra block, som ett digi­talt lego.

I fil­men ställs frå­gan om hur långt vi är ifrån ett sam­häl­le där vi som med­bor­ga­re direkt kan påver­ka stads­pla­ne­ring­en genom dator­spel – och hur det­ta kan se ut. Flera spel lig­ger i dag så nära verk­lig­he­ten att spe­la­re kan labo­re­ra med sina egna hem­stä­der i en vir­tu­ell mil­jö.

Så kan även bli fal­let med Malmö. Det menar Mats Billberg Johansson, jour­na­list och pro­du­cent bakom fil­men.

– Det här finns inte i all­män­he­tens tan­kar än, men det kom­mer det att göra. Personligen tror jag att van­li­ga med­bor­ga­re kan vara med och utveck­la sin egen stad genom spel som Minecraft före år 2020, säger han.

 

Nya projekt skissas fram i Malmö

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har redan låtit ta fram sta­den i Minecraft uti­från rik­ti­ga geo­gra­fis­ka data. Sedan 2016 finns hela Göteborg i spe­let och vem som helst kan gå och fly­ga mel­lan stads­de­lar­na, byg­ga om, utveck­la och pro­va nya lös­ning­ar. Nyligen ord­na­de kom­mu­nen en Minecraft-täv­ling för att få Göteborgs ung­do­mar att byg­ga sin drömstad.

– Detta är ett sätt, bland and­ra insat­ser, att dri­va utveck­ling­en mot ett mer jäm­likt Göteborg, säger Agneta Hammer, stads­bygg­nads­di­rek­tör i Göteborgs Stad, i ett press­med­de­lan­de.

Mats Billberg Johansson har med sitt film­team bju­dit in stads­bygg­nads­kon­to­ren i oli­ka kom­mu­ner run­tom i Sverige till dis­kus­sio­ner och works­hops för att invol­ve­ra Minecraft i stads­pla­ne­ring­en.

Initiativet har fått posi­tiv respons från Stadsbyggnadskontoret i Malmö, där fram­för allt gam­la indu­stri­om­rå­den nu byggs om till attrak­ti­va stads­de­lar som nav för fram­ti­da bostads­om­rå­den, och före­tags­kvar­ter som ska loc­ka såväl inhemsk som inter­na­tio­nell kom­pe­tens.

 

Arkitekter skeptiska till idén med Minecraft

Men att bju­da in med­bor­gar­na i stads­pla­ne­ring­en genom spel är inte frik­tions­fritt. Som med myc­ket annat är det en bud­get­frå­ga, och idén möter mot­stånd hos arki­tek­ter.

Den som säger ”Jo, det här ska vi göra!” kom­mer att få ett otro­ligt för­språng”
– Inte helt ovän­tat är arki­tek­ter­na en skep­tisk grupp. Vi är inne och tram­par på deras områ­de, och de menar att det inte är så enkelt att utveck­la stä­der så att vem som helst kan göra det i ett spel. Det är myc­ket mer kom­pli­ce­rat än så, och krä­ver exper­ter, berät­tar Mats Billberg Johansson.

– Framför allt för att stads­pla­ne­ring är en form av pro­blem­lös­ning som fort­sät­ter långt efter det att byg­get står fär­digt. Elektricitet ska leve­re­ras, du ska pla­ne­ra infra­struk­tur, träd och växt­lig­het och ta hän­syn till alla de män­ni­skor som kom­mer att bo och röra sig i områ­det.

Sedan fil­men hade pre­miär har Mats Billberg Johansson tur­ne­rat i både Sverige och USA och visat den på uni­ver­si­tet och hög­sko­lor.

– Spelindustrin har all­tid varit svår att finan­si­e­ra, men när vi ser resul­ta­tet av ett sam­ar­be­te mel­lan den och till exem­pel utbild­ning blir det lät­ta­re. Jag tror att det är på utbild­ningsni­vå det mås­te bör­ja. Den kom­mun eller det stads­bygg­nads­kon­tor som säger ”Jo, det här ska vi göra!” kom­mer att få ett otro­ligt för­språng fram­för and­ra kom­mu­ner.

 

”Fascinerande hur långt man har kommit”

Och det kom­mer att gå, menar han. Förmodligen är det bara en tids­frå­ga innan dator­spel, Virtual Reality och stads­pla­ne­ring för­e­nas och invol­ve­rar med­bor­ga­re i stads­ut­veck­ling­en i bland annat Malmö.

Spelande ung­do­mars många tim­mar fram­för datorn är kanske inte läng­re något att bekym­ra sig över – tvärtom kan det vara något att stu­de­ra och dra nyt­ta av.

– Det är fasci­ne­ran­de hur långt spel­värl­den har kom­mit. Men jag tror att det är vik­tigt att inte bara ta in de två värl­dar­na ”verk­lig­he­ten” och ”spel­värl­den”, utan även den tred­je och fjär­de värl­den – fram­ti­den och värl­den där emel­lan – för att fak­tiskt få en inno­va­tion i hur våra stä­der ser ut, säger Mats Billberg Johansson.

– Frågan är snart vil­ken värld som är mest verk­lig. Det är inte helt själv­klart läng­re.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

consectetur libero dapibus leo. ut sem,

Pin It on Pinterest