Från produktion till leverans

Kundanpassade högautomatiserade logistiklösningar. System Logistics är företaget som via kontinuerlig innovation håller sig i framkant inom komplex lagerhantering. I Norden, en region där branscherna måste tänka på höga personalkostnader, har företaget medvind.

För en kort och lätt­vik­tig för­kla­ring kring hur auto­ma­ti­se­ra­de logis­tik­sy­stem fun­ge­rar kan du tän­ka dig in i föl­jan­de sce­na­rio. Du när­mar dig din bostad och redan innan du kört upp på upp­far­ten kän­ner gara­ge­por­ten av att du är nära. Istället för att kli­va ur bilen för att öpp­na gara­ge­dör­ren kan du, med ett auto­ma­ti­se­rat logis­tik­sy­stem, köra rakt in. Samtidigt vet his­sen du sti­ger in i att du bor på 5:e våning­en och ser till att snab­bast möj­ligt ta dig dit utan att du behö­ver tryc­ka på hiss­knap­pen.

För att dra paral­lel­len till verk­li­ga livet, vet de fles­ta av oss att det oftast inte fun­kar så. Väntetider, nyck­lar och pas­ser­kort är var­dags­mat för de fles­ta. Allt tar tid att han­te­ra. Bara att hit­ta rätt nyc­kel i knip­pan, och att pla­ce­ra bilen pre­cis rätt, så att du kan nå nyc­kel­hå­let för port­öpp­ning­en.

För oss som indi­vi­der har det säl­lan ett mät­bart genom­slag på vår eko­no­mi. Men ska­la upp det på indust­ri­ell nivå i glo­balt per­spek­tiv, där var­je mil­li­se­kund i ett opti­me­rat flö­de räk­nas, och du får fram ast­ro­no­mis­ka siff­ror.

Automatiserade logis­tik­sy­stem från System Logistics går ut på att kon­trol­le­ra hela pro­ces­sen gäl­lan­de den inter­na logisti­ken hos en kund – från pro­duk­tion och/​eller inle­ve­rans till dess att pal­lar­na och varor­na är redo för utle­ve­rans. Intelligent lager­han­te­ring och kom­pli­ce­rad plock­ning skö­ter System Logistics genom att både kun­na erbju­da allt som behövs i hård­va­ra och den egna mjuk­va­ran med vil­ken hela flö­det styrs.

Genom att pla­ne­ra, sty­ra och kon­trol­le­ra det­ta i sin hel­het, kan System Logistics opti­me­ra pro­ces­ser­na och där­med ska­pa bespa­ring­ar och mini­me­ra fel. Ett stopp i pro­ces­sen kan inne­bä­ra enor­ma kost­na­der. Flödesoptimeringen är ock­så arbets­mil­jö­mäs­sigt bätt­re för kun­den. En mini­me­rad hand­på­lägg­ning är det­sam­ma som mins­ka­de ska­de­ris­ker.

fran-produktion-till-leverans-2
Ole Mogren, VD för System Logistics nor­dis­ka verk­sam­het

Ole Mogren har varit verk­sam inom områ­det pro­cess­tek­nik och auto­ma­tion i Sverige och värl­den sedan tidigt 1980-tal och har sedan 2009 varit vd för bola­gets nor­dis­ka verk­sam­het.

– Vårt moder­bo­lag lig­ger i Fiorano i Italien, strax söder om Modena. Företaget heter System Logistics och är en del av System Spa., vil­ket grun­da­des 1970. Vi finns för när­va­ran­de i 26 län­der. Det är fort­fa­ran­de ett ita­li­enskt bolag och expor­ten från Italien står för 67 pro­cent av omsätt­ning­en.

Och hur arbetar ni i Norden?

– 2009 eta­ble­ra­de System Logistics ett nor­diskt dot­ter­bo­lag under nam­net System Northern Europe AB. Syftet var och är att ta hand om de nor­dis­ka kun­der­na i Sverige, Danmark, Finland, Norge och på Island. I Norden har vi kon­tor i World Trade Center Malmö.

Företaget leve­re­rar kom­plet­ta lös­ning­ar som kon­trol­le­rar hela ked­jan av auto­ma­ti­se­rad lag­ring och plock­ning av pal­lar, bac­kar, lådor och fat. Man löser kom­plex lager­han­te­ring där effek­ti­vi­tet och ”just-in-time” är vik­tigt.

Ägarfamiljen sat­sar stort på inno­va­tion för att vara ledan­de inom kom­plex lager­han­te­ring. Satsningen på inno­va­tion har ock­så lett till att före­ta­get har många egna patent, lik­som att det mesta av lös­ning­ar­na till­ver­kas av före­ta­get självt. Även den egna mjuk­va­ran sat­sar man hårt på.

Vilken är er största produkt på den lokala marknaden?

– Högautomatiserade ploc­kan­lägg­ning­ar till dryc­kes- och livs­me­dels­in­du­strin.

Varför är dessa så populära?

– Automationen har en i högs­ta grad stor påver­kan på effek­ti­vi­tet och lig­ger rätt i tiden i för­hål­lan­de till ett rela­tivt högt löne­lä­ge i Norden. Dessutom är de nor­dis­ka län­der­na myc­ket öpp­na för inve­ste­ring­ar i ny tek­no­lo­gi. Fyra av totalt sju av de sto­ra anlägg­ning­ar­na från System Logistics i värl­den är där­för instal­le­ra­de i Norden.

Ole Mogren och System Northern Europe, som fun­nits i World Trade Center Malmö sedan 2010 har kun­nat dra nyt­ta av det eta­ble­ra­de nät­ver­ket.

– Vi har ska­pat sam­ar­be­te med bland annat rekry­te­rings­fö­re­tag för att säk­ra god per­so­nal­till­gång i vår väx­an­de och spe­ci­a­li­se­ra­de verk­sam­het. Dessutom har vi kun­nat eta­ble­ra bra och loka­la bank­för­bin­del­ser i World Trade Center.

– Jag upp­skat­tar den inter­na­tio­nel­la ser­vice­ni­vån här, det geo­gra­fis­ka läget i Malmö och inte minst i för­hål­lan­de till Kastrups inter­na­tio­nel­la flyg­plats, avslu­tar Ole Mogren.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.