Generera affärer

Råd och tips om till­växt, affärsmo­del­ler, bran­ding, tra­de­mark, mark­nads­fö­ring, för­sälj­ning, kund­vård, digi­ta­li­se­ring, soci­a­la medi­er, PR.

Nätverk-tillväxt-WTC-kontor-lokaler-företag-Malmö-Lund-Helsingborg

Så skördar du nya affärer i ditt nätverk

Gräv där du står, sägs det. Ändå ten­de­rar vi att läg­ga mer tid och resur­ser på att jaga nya kun­der än att göra affä­rer med befint­li­ga kon­tak­ter i våra eta­ble­ra­de nät­verk, trots att det sist­nämn­da ofta är lön­sam­ma­re. Så här kan du som före­tags­le­da­re gene­re­ra fler affä­rer genom ditt nätverk.

Läs hela artikeln →
Sabina Engdahl, Resultify. WTC Malmö Lund Helsingborg tips försäljning marknadsföring kontor lokaler.

Nå nya kunder med social selling

De före­tag som aktivt inte­ra­ge­rar med sina kun­der i soci­a­la medi­er – så kal­lad soci­al sel­ling – ökar gene­rellt sin för­sälj­ning. Men bara om det görs på ett med­ve­tet sätt. Sabina Engdahl, digi­tal mark­nads­fö­ra­re och råd­gi­va­re, ger tre snab­ba tips på vad som fak­tiskt fun­ge­rar i soci­a­la medier.

Läs hela artikeln →
Oatly PR tips marknadsföring WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Oatly: Här är PR-strategin som fungerar

Få har kun­nat mis­sa Oatlys fram­gångs­ri­ka mark­nads­fö­ring för hav­re­ba­se­ra­de pro­duk­ter. Men vil­ken stra­te­gi lig­ger egent­li­gen bakom PR-suc­cén, och hur kan ditt före­tag lära av den? Oatlys soci­a­la medi­er-ansva­ri­ga och Art Director delar med sig av PR-kne­pen som fungerat.

Läs hela artikeln →
WTC affärsnätverk nätverka tips råd World Trade Center Malmö Lund Helsingborg kontor

Affärsnätverk – din viktigaste investering?

Tillhör du dem som mest går på ming­el och nät­verk­sträf­far när du råkar ha tid över? Att nät­ver­ka kan vara en mer kost­nads­ef­fek­tiv inve­ste­ring i din mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning än du tror. Genom att ta ett aktivt grepp om ditt nät­ver­kan­de ska­par du för­ut­sätt­ning­ar för fler affä­rer – så här fun­ge­rar det. 

Läs hela artikeln →
WTC lokaler hyra kontor arbetsplats Malmö Lund Helsingborg säljmöte

Ta hem säljmötet – och vinn affären

Brukar du hål­la dina säljmö­ten ute hos kund? Det finns en stor poäng med att bju­da in kun­den till säljmö­te på din egen arbets­plats, för att ha en stör­re chans att vin­na affä­ren. Så här fun­ge­rar det.

Läs hela artikeln →
Nätverka smartare, tips från WTC Malmö Lund Helsingborg för entreprenörer

Bli expert på att nätverka – fem smarta tips

Varje per­son du möter i arbets­li­vet är en dörr till ytter­li­ga­re nät­verk och affärs­kon­tak­ter. Hur kan du bli ännu bätt­re på att nät­ver­ka effek­tivt i affärs­sam­man­hang, och kny­ta kon­tak­ter som leder till fak­tis­ka sam­ar­be­ten? Här är fem tips.

Läs hela artikeln →
kajsa holst, projekt, kultur

Fem tips på hur du lyckas med gränsöverskridande projekt

Att ro i hamn pro­jekt som spän­ner över fle­ra sam­hälls­sek­to­rer eller områ­den kan vara klu­rigt, men om man lyc­kas kan det få enorm genom­slags­kraft. Så här gör du för att nå i mål med grän­sö­ver­skri­dan­de projekt.

Läs hela artikeln →
the embassy of sharing, delningsekonomi, kontor, digitalisering

The Embassy of Sharing utmanar vanligt affärstänk

Hur ser mor­gon­da­gens sam­häl­le ut? Hur kom­mer vi att bo, leva och job­ba? I Malmö pla­ne­ras nu The Embassy of Sharing – ett nytt kvar­ter som ska gestal­ta del­nings­e­ko­no­min fullt ut genom att för­e­na affärsnyt­ta med samhällsnytta.

Läs hela artikeln →
Evan Westerlund, förhandlingsteknik, bättre förhandling, WTC, Malmö, företag jobbet

Tre steg till bättre förhandlingsteknik i jobbet

Vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom en fram­gångs­rik för­hand­ling? Hur stäng­er du enkla­re dina affä­rer på ett sätt som gör att både du och din mot­part blir nöj­da? Evan Westerlund tip­sar om hur du för­bätt­rar din för­hand­lings­tek­nik i tre steg.

Läs hela artikeln →
Michael Ahrens, öka försäljning, företag, WTC

Så kan du öka din försäljning med 20 procent

Vill du öka din för­sälj­ning? Det finns fak­tiskt en magisk for­mel för att lyc­kas med ditt sälj, enligt till­växt­kon­sul­ten Michael Engström. Han menar att många före­tag har sam­ma pro­blem avse­en­de för­sälj­ning­en. Så här und­vi­ker du det – och ökar i stäl­let din försäljning.

Läs hela artikeln →