Generera affärer

Råd och tips om till­växt, affärsmo­del­ler, bran­ding, tra­de­mark, mark­nads­fö­ring, för­sälj­ning, kund­vård, digi­ta­li­se­ring, soci­a­la medi­er, PR.

Ahrens 6 tips till dig som vill växa snabbt

Snabbväxande före­tag kom­mer säl­lan ur sto­ra kon­cer­ner. De star­tar med någ­ra per­so­ner som är vär­de­rings­driv­na och har pas­sion. De vågar foku­se­ra, är flex­ib­la och duk­ti­ga på att fin­na kun­dens svor­do­mar. Thomas Ahrens är expert på snabb till­växt och avslö­jar här fram­gångs­fak­to­rer­na hos lyc­ka­de snabb­väx­an­de företag.

Läs hela artikeln →
SEB, Trump, Daniel Bergvall, Konjunkturrapport

SEB: Så påverkar Trumps politik svenska företag

Vad får Trumps finans­po­li­tik för effek­ter på euro­pe­is­ka – och svens­ka – före­tag? Kanske mer posi­ti­va än vad vi tror. Det sade Daniel Bergvall, eko­nom vid SEB Research and Strategy, när World Trade Center till­sam­mans med SEB bjöd in till semi­na­ri­um om det världs­e­ko­no­mis­ka läget.

Läs hela artikeln →

Optimera chanserna för ditt företag att lyckas med e‑handel

Att star­ta en web­bu­tik kan vara enkelt. Men att bli en fram­gångs­rik e‑handlare kan vara desto svå­ra­re. E‑handelsexperten Magnus Äng ger här hand­fas­ta tips för hur ditt före­tag kan opti­me­ra era chan­ser att lyc­kas med e‑handel.

Läs hela artikeln →

Så drar du nytta av konkurrentens innehåll

Upplever du att kon­kur­ren­ten är bra på soci­al sel­ling och con­tent mar­ke­ting? Då kan du och ditt före­tag dra nyt­ta av det. Här får du tips på hur and­ras fram­gångs­ri­ka con­tent kan hjäl­pa ditt före­tag att växa.

Läs hela artikeln →

Höj temperaturen på dina kalla samtal

Att boka möten med poten­ti­el­la kun­der genom kal­la sam­tal krä­ver myc­ket kraft och resur­ser för att ge bra resul­tat. Endast en av tio besluts­fat­ta­re i B2B-före­tag säger sig accep­te­ra erbju­dan­den de får via kal­la sam­tal. Men med soci­al sel­ling kan du höja tem­pe­ra­tu­ren på ert försäljningsarbete.

Läs hela artikeln →

Din guide till social selling

Visste du att LinkedIn och and­ra soci­a­la nät­verk kan fun­ge­ra som effek­ti­va för­sälj­nings­verk­tyg för ditt före­tag? Använda på rätt sätt kan de både ska­pa för­tro­en­de hos poten­ti­el­la kun­der och kor­ta inför­sälj­nings­pro­ces­sen. Johan Åberg på Nivide är expert inom soci­al sel­ling och delar här med sig av sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →

Siffrorna som visar varför du bör satsa på social selling

Allt fler före­tag sat­sar på soci­al sel­ling. Det finns goda skäl till det. Det finns en lång rad sta­tistik som visar att soci­al sel­ling ger resul­tat. Här är siff­ror­na som visar var­för man ska sat­sa på att anam­ma soci­a­la medi­er i säljarbetet.

Läs hela artikeln →

SEB presenterar höstens Nordic Outlook

Det spän­nan­de läget i världs­e­ko­no­min gjor­de intres­set för SEB:s Nordic Outlook-rap­port rekord­stort när den pre­sen­te­ra­des på World Trade Center Malmö härom­vec­kan. Under lan­se­rings­se­mi­na­ri­et lyf­te eko­no­men och före­lä­sa­ren Daniel Bergvall bland annat temat Brexit, popu­lis­mens fram­fart och den svens­ka ekonomin.

Läs hela artikeln →