Global arbetskraft

Bostad. Arbetstillstånd. När personal ska flytta till eller från Sverige måste en rad praktikaliteter lösas. Key Relocation är fullserviceorganisationen som får det internationella näringslivet att fungera som vanligt i samband med personalförflyttning över hela världen. Vi träffar Lisa Anderson som bekräftar att det inte bara handlar om att packa flyttlådor och boka en lastbil.

Lisa Anderson kom­mer från Sunnyvale i Kalifornien. För 27 år sedan upp­lev­de hon som hon själv uttryc­ker det: kli­chén. Hon träf­fa­de en svensk man, res­te till Sverige och blev kvar – kanske hjälpt av att hon näs­tan ome­del­bart fick ett bra jobb som lära­re i affär­seng­els­ka och inter­kul­tu­rell utbild­ning.

Hur kom du att arbeta med Key Relocation?

– Det bör­ja­de med att jag anställ­des av ett före­tag som heter Better Business International (BBi), där jag arbe­ta­de med eng­elska­kur­ser med väl­digt spe­ci­fik inrikt­ning mot läke­me­dels­in­du­strin. När sedan BBi köp­tes upp av Key Relocation AB för­änd­ra­des mitt arbe­te en del eftersom det nya före­ta­get har ett betyd­ligt bre­da­re utbud av tjäns­ter. Dessa tjäns­ter syf­tar alla till att under­lät­ta inter­na­tio­nel­la för­flytt­ning­ar av män­ni­skor och kom­pe­ten­ser. Eftersom jag själv har per­son­lig erfa­ren­het av vil­ka utma­ning­ar det inne­bär att flyt­ta från ett land till ett annat – från en kul­tur till en annan – blev jag rekom­men­de­rad att arbe­ta med des­sa frå­gor i den nya orga­ni­sa­tio­nen.

Berätta i stora drag om vad ni gör på Key Relocation.

– Vi ser till att, så långt det är möj­ligt, för­enk­la en inter­na­tio­nell flytt för indi­vi­der eller famil­jer, oav­sett var i värl­den de befin­ner sig. Vi har ett tätt sam­ar­be­te med de sto­ra före­ta­gens Global Mobility-spe­ci­a­lis­ter, HR-che­fer och högs­ta led­ning­en, som ofta krä­ver väl­digt spe­ci­fi­ka och ovan­li­ga kom­pe­ten­ser – ofta fun­na utan­för Sveriges grän­ser. Vi möj­lig­gör en smi­dig flytt till Sverige, oav­sett om det hand­lar om en nyre­kry­te­ring eller en anställd från ett kon­tor i ett annat land. Likaså kan flyt­ten gå i and­ra rikt­ning­en – från Sverige till utlan­det.

Hur involverade är ni i rekryteringen?

– Vi gui­dar poten­ti­el­la kan­di­da­ter genom de prak­tis­ka aspek­ter­na av flyt­ten. Vi tit­tar på sko­lor, boen­de­al­ter­na­tiv, sjuk­vård och till och med mat­af­fä­rer för de kun­der som är nyfik­na på att se vil­ket utbud som finns. Allt för att ge dem en bild av hur deras var­dags­liv kan kom­ma att se ut om de väl­jer att flyt­ta till Sverige, och en bild av den uni­ka balans vi har mel­lan arbe­te och fri­tid i Sverige. När beslu­tet är taget bör­jar vår pro­cess med att hit­ta en pas­san­de bostad. Vi han­te­rar all rele­vant admi­nist­ra­tion och kon­trakts­han­te­ring, inklu­si­ve kring­tjäns­ter som el, vat­ten, inter­net och så vida­re. Det sam­ma gäl­ler arbets­till­stånd, immi­gra­tions­do­ku­men­ta­tion, per­son­num­mer, bank­kon­tak­ter, för­säk­rings­kas­sa – ja, allt som man som med­bor­ga­re i Sverige behö­ver för ett fun­ge­ran­de liv.

Vilken är den vanligaste servicen som efterfrågas?

– Den enskilt van­li­gas­te tjäns­ten vi utför är just att hit­ta ett pas­san­de boen­de, tätt följt av hjälp med arbets­till­stånd. Vi han­te­rar 20 pro­cent av alla arbets­till­stånd i Sverige, tack vare vår cer­ti­fi­e­ring hos Migrationsverket.

Vilken är den ovanligaste förfrågan ni fått?

– En per­son med ett brin­nan­de intres­se för jakt vil­le impor­te­ra alla sina vapen till Sverige – något som krä­ver myc­ket spe­ci­fik hand­lägg­ning och tar väl­digt lång tid. Det slu­ta­de med att per­so­nen avstod från att gå ige­nom pro­ces­sen eftersom veder­bö­ran­de ändå skul­le ha mis­sat jakt­sä­song­en. I övrigt har vi hjälpt till med att impor­te­ra hun­dar och köpa begag­na­de bilar.

Har ni några samarbeten på World Trade Center?

– Ja, vi har bland annat hjälpt System Logistics med att hit­ta pas­san­de hem åt någ­ra av deras med­ar­be­ta­re. Vi har ock­så ord­nat språk­kur­ser för en av RGP:s anställ­da som behöv­de för­bätt­ra sina kun­ska­per i eng­els­ka.

Vilka är de störs­ta utma­ning­ar­na för er verk­sam­het i regi­o­nen?
– Att hit­ta en bostad som mot­sva­rar per­so­nens eller famil­jens behov och för­vänt­ning­ar. Eftersom vi han­te­rar frå­gor från per­so­ner som kom­mer från hela värl­den, har de vitt skil­da upp­fatt­ning­ar och krav. Rådande bostads­brist och gene­rell stor­lek på bostä­der, gar­de­rob­s­ut­rym­me, antal bad­rum är ibland en utma­ning när det kom­mer till att till­go­do­se den ankom­man­des för­vänt­ning­ar.

Känner ni av ESS/​MAX IV-effekten?

– Det gör vi abso­lut. Så här långt har vi genom­fört över 50 inter­kul­tu­rel­la trä­nings­pro­gram för inter­na­tio­nell arbets­kraft på väg att eta­ble­ra sig i Sverige som anställ­da vid ESS.

Vad känner du är utmaningen för nyinflyttade i Sverige?

– Några av de huvud­sak­li­ga skill­na­der­na är avsak­nad av hie­rar­ki i svenskt närings­liv. Det är inte lätt för en utländsk chef att kom­ma in och leda ett före­tag där alla beslut grun­das i kon­sen­sustän­kan­de. I många län­der är det che­fen som bestäm­mer, var­på de and­ra föl­jer beslu­ten.

Något annat?

– Andra skill­na­der är till exem­pel att svens­ken pla­ne­rar sitt liv så att det är svårt att vara spon­tan. Likaså punkt­lig­he­ten, som hålls högt i det svens­ka sam­häl­let, är i and­ra kul­tu­rer ofta något man har ett mer avslapp­nat för­hål­lan­de till. Det finns hund­ra­tals skill­na­der att näm­na, och de är just det – skill­na­der. Det hand­lar inte om rätt eller fel. Det gäl­ler bara att ha insikt och vara med­ve­ten om des­sa. Då får man en posi­tiv upp­le­vel­se av sin nya kul­tur och sitt nya liv.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.