Grönt är skönt – fem tips för ett grönskande kontor

När vi människor tillbringar så stor del av vår tid inomhus, ofta på kontoret, finns mycket att vinna på att medvetet föra in grönska på arbetsplatsen. Patrik Grahn är professor i miljöpsykologi och ger dig tips på hur du med enkla medel kan skapa ett grönare kontor.

Vill du ha mer grönt på kon­to­ret? Känner du att du mår bra av att vara ute i natu­ren? Du är inte ensam. Forskning visar star­ka sam­band mel­lan att vis­tas myc­ket ute i natu­ren och ett all­mänt väl­må­en­de. En av des­sa fors­ka­re är Patrik Grahn, pro­fes­sor vid Institutionen för arbets­ve­ten­skap, eko­no­mi och mil­jöpsy­ko­lo­gi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

− Det lig­ger djupt i oss att påver­kas posi­tivt av gröns­kan­de natur. Genom oli­ka stu­di­er har man exem­pel­vis visat att män­ni­skor åter­häm­tar sig bätt­re från stress i den typen av mil­jö. Denna kun­skap kan vi använ­da för att for­ma våra arbets­plat­ser på ett opti­malt sätt. Man ser till exem­pel att även bil­der på vac­ker natur och inspe­la­de natur­ljud ger stress­re­du­ce­ran­de effek­ter. Konstverk med behag­li­ga natur­mo­tiv upp­levs mer lug­nan­de än abstrak­ta motiv, som hjär­nan inte kan låta bli att tol­ka för att utvär­de­ra om det inne­bär ett slags hot eller inte.

Mer grönt på kontoret – nya växter gör skillnad

I en kon­tors­mil­jö finns det fle­ra saker man kan göra för att lyf­ta in de posi­ti­va effek­ter som natu­ren kan ge. Allt från att åka iväg till plant­bu­ti­ken och inhand­la grö­na väx­ter som pla­ce­ras ut på ett trev­ligt sätt, till att byg­ga upp hela väg­gar med grö­na väx­ter eller instal­le­ra en por­lan­de bäck rakt ige­nom loka­ler­na.

− Det finns ett upp­vak­nat intres­se kring de här frå­gor­na, eftersom stress och men­tal trött­het är ett stän­digt när­va­ran­de hot på job­bet. Ingen vill att anställ­da ska brän­na ut sig, och alla vill ge goda för­ut­sätt­ning­ar för att tän­ka och fat­ta bra beslut. Forskning visar att en gröns­kan­de arbets­mil­jö ökar väl­be­fin­nan­det och pro­duk­ti­vi­te­ten samt mins­kar stress, högt blod­tryck och sjuk­från­va­ro. Dessutom upp­levs mil­jön som mer intres­sant och väl­kom­nan­de.

grönska, kontor, WTC, grönt, arbetsplats

− En kon­tors­mil­jö som stöt­tar indi­vi­den är en myc­ket god inve­ste­ring – och allt man gör i den rikt­ning­en är bätt­re än ing­et. Även ett par nya grö­na väx­ter som ger en frisk och fro­dig käns­la gör skill­nad, säger Patrik Grahn.

Naturen låter oss vila i omgivningen

Dagens kon­tors­mil­jö­er kan vara ful­la av akti­vi­tet och stör­nings­mo­ment. Vår kapa­ci­tet för rik­tad kon­cent­ra­tion, som behövs för att pri­o­ri­te­ra, pro­du­ce­ra och fat­ta beslut, sjun­ker rela­tivt snabbt. Den rik­ta­de kon­cent­ra­tio­nen används ock­så för att stänga ut ovid­kom­man­de tal, vil­ket är den fak­tor som ofta stjäl all­ra mest ener­gi av oss på kon­to­ret.

Så det är inte kons­tigt att vi ibland blir tröt­ta. Visste du att vår hjär­na var­je sekund tar emot och pro­ces­sar 11 mil­jo­ner infor­ma­tions­bi­tar, och det mesta sker genom reflex­er utan att vi tar någon form av aktivt beslut? Medvetet kla­rar vi bara av att han­te­ra cir­ka 15 av alla des­sa impul­ser. Hjärnan behö­ver vila genom att få till­fäl­le att bara pas­sivt ta in infor­ma­tion som inte kopp­lar på något besluts­sy­stem. Just det­ta sker när vi vis­tas i natu­ren – och kan vila i stun­den genom att bara vara; en vaken vila som kan lik­nas vid en typ av medi­ta­tion eller mind­ful­ness.

− För att dra nyt­ta av des­sa effek­ter i en kon­tors­mil­jö kan man exem­pel­vis för­sö­ka ta vara på var­je möj­lig­het till utsikt över grön­om­rå­den. Man kan ock­så inrät­ta grö­na utrym­men som inte stäl­ler någ­ra som helst krav på vår upp­märk­sam­het. Där är ljud­mil­jön ock­så myc­ket vik­tig eftersom vi har en med­född bered­skap att tol­ka alla ljud som hot­ful­la eller avslapp­nan­de, säger Patrik Grahn.

Grönska stödjer återhämtning från stress

Som grund för myc­ket av dagens kun­skap inom områ­det lig­ger en teo­ri som kal­las biop­hi­li, som går ut på att vi har en evo­lu­tio­när för­kär­lek för mil­jö­er som sig­na­le­rar att här kan man över­le­va. Stenåldersmänniskan hade bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra dagen om det fanns vari­e­rad gröns­ka, vat­ten och djur­liv, och det­ta lig­ger fort­fa­ran­de kvar i våra instink­ter. Våra urgam­la meka­nis­mer för att tol­ka om någon­ting är far­ligt eller inte får job­ba hår­da­re inom­hus, eftersom det­ta är rela­tivt nya mil­jö­er för oss.

− Att vara ute i det grö­na är bra för oss på fle­ra oli­ka vis. Dels är utom­hus­luf­ten i Sverige gene­rellt sett betyd­ligt bätt­re än inom­hus­luf­ten. Gröna träd­vo­ly­mer i en stad fil­tre­rar bort skad­li­ga par­tik­lar. Dessutom loc­kar vac­ker, fro­dig gröns­ka oss att gå ut och få dags­ljus och motion, vil­ket är bra för både kropp och själ. Det finns stu­di­er som visar att ju mer man expo­ne­ras för par­ker och gröns­ka, desto läng­re lever man, säger Patrik Grahn.

Fem sätt att låta kontoret inspireras av grönskande natur:

  • Sudda ut grän­ser­na mel­lan ute och inne genom att sät­ta exem­pel­vis en utom­hus­plan­te­ring som ska­par ett blick­fång genom fönst­ret eller pla­ce­ra väx­ter strax utan­för sto­ra föns­ter­par­ti­er. Försök ock­så att pla­ce­ra väx­ter­na inom­hus i hörn och längs kan­ter för att sud­da ut grän­sen mel­lan ute och inne.
  • Naturen är inte per­fekt utan helt slump­mäs­sig när det gäl­ler växt­lig­het. Blanda där­för friskt och ska­pa vari­a­tion i växt­lig­he­ten även inom­hus. Välj många oli­ka arter med oli­ka höjd och färg­ny­an­ser, och tänk fritt när det gäl­ler pla­ce­ring­en. Fråga om råd i plant­bu­ti­ken.
  • Använd gär­na natur­li­ga mate­ri­al så ofta som möj­ligt när det gäl­ler kru­kor och deko­ra­tio­ner runt omkring växt­lig­he­ten, exem­pel­vis grus och ste­nar, trä- eller kera­mik­före­mål och lik­nan­de.
  • Skapa en liten oas med fro­dig gröns­ka där man kan dra sig till­ba­ka en stund vid behov. Kanske en grön hör­na i en atri­um­gård eller en inom­hus­ber­så med ett par lite hög­re träd runt om. En liten mini­fon­tän ger stark natur­käns­la.
  • I vis­sa mil­jö­er där man söker avkopp­ling kan man pla­ce­ra sto­ra bil­der med natur­mo­tiv och inspe­la­de natur­ljud som fågel­kvit­ter, vågors skvalp, vin­dens sus i trä­den eller por­lan­de vat­ten för att ska­pa en behag­lig atmo­sfär som ger goda för­ut­sätt­ning­ar för stress­re­duk­tion.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.