Här är nyckeln till passionerade medarbetare

Hur får du dina anställda att älska att gå till jobbet, och se sitt yrke som sin livshobby? Genom att använda en av världens äldsta säljprinciper som affärsstrategi. Det menar entreprenören Miguel McKelvey, som gått från att ha en handfull anställda till över 2 000 medarbetare i 21 länder – på sju år.

Vad är egent­li­gen en pas­sio­ne­rad med­ar­be­ta­re? Kanske någon som Miguel McKelvey själv – ent­re­pre­nö­ren och mil­jar­dären som dri­ver det glo­ba­la kon­tors­fö­re­ta­get WeWork. Trots sin otro­li­ga fram­gång job­bar han myc­ket nära sina med­ar­be­ta­re i var­da­gen och hål­ler rela­tivt låg pro­fil, medan kon­cep­tet bara växer.

När han före­lä­ser om före­tagskul­tur på tech-kon­fe­ren­sen South by Southwest i Texas fram­för tusen­tals åhö­ra­re, är han klädd i slit­na jeans och en lila t‑shirt. Han talar lång­samt och med en däm­pad röst om hur han som arbets­gi­va­re har lyc­kats attra­he­ra des­sa tusen­tals talang­er till sin arbetsplats.

– Vi tror att det är vik­tigt att skil­ja på pri­vat­liv och jobb, men där gör vi vårt störs­ta miss­tag. Drivkraften är den­sam­ma oav­sett om vi är på job­bet eller hem­ma, och det mås­te du främ­ja, säger han.

Så här för­kla­rar han vad som fak­tiskt moti­ve­rar män­ni­skor, och hur du som arbets­gi­va­re eller chef kan dri­va till­växt genom enga­ge­mang hos dina anställda.

Arbetsplatsen ska stötta självförverkligande

Enligt Miguel McKelvey finns det inga för­värvs­ar­be­tan­de anställ­da – det finns bara män­ni­skor med en inre driv­kraft att för­verk­li­ga sig själ­va. Den mest attrak­ti­va arbets­plat­sen är den som bara är ett medel för män­ni­skors självförverkligande.

En av de älds­ta sälj­prin­ci­per­na är att utgå ifrån frå­gan ”What’s in it for me?”, allt­så att anta kun­dens per­spek­tiv: vad tjä­nar han eller hon på att väl­ja just dig, fram­för andra?

Samma prin­cip gäl­ler för med­ar­be­ta­re. Som arbets­gi­va­re bör du byg­ga hela din verk­sam­het kring sva­ret på den frå­gan, menar McKelvey.

– I stäl­let för att tän­ka ”Hur kan var­je med­ar­be­ta­re bidra till orga­ni­sa­tio­nen?” ska du tän­ka: ”På vil­ket sätt kan vi bidra till våra med­ar­be­ta­res per­son­li­ga utveck­lings­re­sa?” och kom­mu­ni­ce­ra det­ta i allt ni gör. Det mås­te vara super­tyd­ligt vad man får till­ba­ka om man job­bar hos dig.

Passionerade medarbetare är amatörer

Något som är gemen­samt för enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re är vil­jan att lära sig nya saker. Det kan man inte göra om man anser sig vara fullärd, menar McKelvey.

För att sti­mu­le­ra pas­sio­ne­ra­de med­ar­be­ta­re behö­ver du där­för ska­pa en arbets­plats för nyfik­na ama­tö­rer som vill lära sig, och vet att de all­tid kan bli bättre.

Vår tids mest erkän­da exper­ter ser säl­lan sig själ­va som exper­ter. Nobelpristagare gör exem­pel­vis upp­täck­ter just för att de vågar vara okun­ni­ga och stäl­la frågor.

– Vi mår som bäst på job­bet när vi står inför den all­ra bran­tas­te inlär­nings­kur­van. Då är vi i vårt esse! Företag mås­te göra det ögon­blic­ket till det mest efter­trak­ta­de. Dina med­ar­be­ta­re bör all­tid befin­na sig i bör­jan på en inlär­nings­kur­va, och kän­na att de har det mest spän­nan­de fram­för sig, för­kla­rar McKelvey.

Låt jobbet bli en oumbärlig bit i livspusslet

En bit in i före­dra­get visar Miguel McKelvey upp ett enkelt, mini­ma­lis­tiskt dia­gram med fyra rutor över – kärlek.

matris, kärlek, passion, arbete

Han för­kla­rar att den abso­lut vik­ti­gas­te käl­lan till pas­sion på job­bet är kär­lek.

– Livet kan kate­go­ri­se­ras i fyra delar: Jaget, Omvärlden, Vännerna/​Familjen och Jobbet. Det är var­je med­ar­be­ta­res fyra käl­lor till lyc­ka. Hur får du då din arbets­plats att bidra med lyc­ka? Du ser till att den är ett forum där med­ar­be­tar­na lär kän­na varand­ra på rik­tigt, och vågar vara sig själ­va, säger McKelvey.

– Vi är alla ”weirdos”. Låt med­ar­be­tar­na få se varand­ra i en kon­text utan­för job­bet. Åk iväg! Segla till­sam­mans, skjut båg­skyt­te, lyss­na på musik och gå på kon­sert. Musik har en tran­scen­den­tal för­må­ga att för­hö­ja vår käns­la av samhörighet.

McKelvey under­stry­ker att hela hem­lig­he­ten med att få pas­sio­ne­ra­de med­ar­be­ta­re, är att besva­ra deras frå­ga Vad får jag ut av det här job­bet? med sva­ret: Du får lov att vara dig själv, du får stän­digt lära dig nya saker och du får vän­ner för livet.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.