Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

Brexit – hur påverkar det svenska företag? Som företagare har du inte råd att inte snegla på Londons kapitalmarknad – för den påverkar direkt eller indirekt alla privatsektorjobb i Sverige. Det menar journalisten och före detta statsrådet Maria Borelius. Så här kan du se de affärsmässiga möjligheterna efter Brexit.

Vad läm­nar Brexit för möj­lig­he­ter för svens­ka före­tag som vill bedri­va han­del med Storbritannien?

När Maria Borelius dis­ku­te­rar efter­svall­ning­ar­na efter Brexit på World Trade Centers och HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel i Malmö, upp­ma­nar hon alla svens­ka ent­re­pre­nö­rer och före­tags­le­da­re att se det hela som tiden efter en skilsmässa.

Det gäl­ler att rida ut stor­men och sedan ”lan­da i något håll­bart efteråt – och bör­ja job­ba med verkligheten”.

För visst inne­bär Storbritanniens uttåg ur EU kom­pli­ka­tio­ner för han­deln med Sverige, men det öpp­nar ock­så upp för nya möj­lig­he­ter för den som vågar se Brexit ur and­ra per­spek­tiv, menar hon.

– Vi bor­de frå­ga oss själ­va om det är så pass många som väl­jer bort Storbritannien nu, att det kan fin­nas en vinst i att gå in på den brit­tis­ka mark­na­den och ploc­ka mark­nads­an­de­lar, säger hon under sitt föredrag.

 

”Skånska företag åker direkt till London”

Maria Borelius är för­fat­ta­re, jour­na­list och före det­ta mode­rat riks­dags­le­da­mot och han­dels­mi­nis­ter. Hon är bosatt i Storbritannien och bekym­rad över att Brexit nu kan skräm­ma bort många före­ta­ga­re från London och den brit­tis­ka marknaden.

”Det är ett gra­vi­ta­tions­fält för före­ta­ga­re.”
Det är det enskilt vik­ti­gas­te finan­si­el­la navet för svens­ka före­tag, poäng­te­rar hon – och svens­ka före­ta­ga­res när­mas­te ingång till världs­han­deln. Vartenda svenskt pri­vat­sek­tor­jobb är direkt eller indi­rekt bero­en­de av Londons kapi­tal­mark­nad och den fri­han­del som Storbritannien upprätthåller.

– Många tror att Storbritanniens främs­ta anled­ning till Brexit var att man såg pro­blem med immi­gra­tio­nen, men så var det inte. Det främs­ta argu­men­tet var i själ­va ver­ket pro­tes­ten mot att det bil­das en byrå­kra­tisk superstat i Bryssel, för­kla­rar hon.

– Att star­ta och dri­va före­tag i London är otro­ligt enkelt. Många svens­ka och inte minst skåns­ka före­ta­ga­re åker direkt till London när de vill säl­ja sin verk­sam­het. De för­säk­rar sig mot finan­si­el­la ris­ker och sik­tar på att få ett bätt­re pris i London än här i Sverige. Hela sta­den är på så vis ett gra­vi­ta­tions­fält för före­ta­ga­re, och det tror jag att det kom­mer att fort­sät­ta vara.

 

London fortfarande världens finanshuvudstad 

Enligt Maria Borelius bör vi där­för inte vän­da London ryg­gen av byrå­kra­tis­ka skäl. Beslutet om Brexit var i sig ett sätt för Storbritanniens poli­ti­ker och med­bor­ga­re att mar­ke­ra sitt miss­tyc­ke mot en poten­ti­ellt vär­re byrå­kra­ti – inte tvärtom.

Svenska före­tag bor­de pas­sa på att läg­ga grun­den för nya affä­rer med Storbritannien och se vär­det i att vi har hela värl­dens finans­hu­vud­stad inom ett par tim­mars radie.

– När Global Financial Centres Index lis­tar värl­dens 92 vik­ti­gas­te finan­s­cent­ra lig­ger London abso­lut etta år ut och år in, fram­för New York, Hongkong, Singapore och Tokyo. London är inte bara en huvud­stad med brit­tis­ka ban­ker och finan­si­el­la insti­tu­tio­ner, utan hela värl­dens finanshuvudstad.

Maria Borelius stäl­ler frågorna:

Har svens­ka före­ta­ga­re ens råd att väl­ja bort London? 

Hur kan vi vän­da på saken och i stäl­let göra det affärs­mäs­sigt mesta av de nya förutsättningarna?

Så bör svenska företag tänka

– När jag tit­tar på London ser jag hur svens­ka före­ta­ga­re åker och möter sina inter­na­tio­nel­la inve­ste­ra­re, de köper bolag, säl­jer bolag, pla­ne­rar och för­val­tar den egna kas­san. Det är på Londons kapi­tal­mark­nad det hän­der, för­kla­rar Maria Borelius under sin dragning.

Hon säger att det inte främst är poli­ti­ker­na som för­lo­rar på Brexit, utan före­ta­gar­na, om vi inte ser möj­lig­he­ter­na nu. Vår miss­tro mot den brit­tis­ka mark­na­den är näm­li­gen ett lika stort hot mot fram­ti­da kon­junk­tur som de nya reg­ler­na som kom­mer med Brexit. 

”Du kan vara verk­sam från dag ett.”
 

– Vi är alla bero­en­de av London för de jobb som ska­pas hos oss och omkring oss. Framför allt har vi i Sverige myc­ket att lära av före­tagskli­ma­tet där. När du lan­dar på flyg­plat­sen Heathrow som ent­re­pre­nör kan du vara verk­sam från dag ett. Det är så lätt att star­ta och dri­va upp ett lön­samt före­tag där.

Borelius under­stry­ker att det är svå­ra­re för nyan­län­da att ta sig in på den svens­ka marknaden.

– I Sverige har vi sam­ma regel­verk för ett nystar­tat före­tag som för en stor eta­ble­rad kon­cern från dag ett. Höga arbets­gi­var­av­gif­ter och ett system som gyn­nar de som redan är akti­va i en bransch leder till att fär­re nya bolag star­tas. Det säger sig självt att det blir pro­blem. Men integ­ra­tion och jobb är en ent­re­pre­nörs­frå­ga. Det är upp till oss var vi väl­jer att foku­se­ra, säger hon.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.