Här får du hjälp att gå internationellt

Är ditt företag redo att gå internationellt? Då kan det vara bra med lite goda råd och hjälp längs vägen. Lyckligtvis finns det en rad organisationer dit man kan vända sig. En av dem är utbildningsprogrammet World Trade Manager Program. I mer än två decennier har programmet hjälpt små- och medelstora företag att ta det globala språnget.

Antalet små- och medel­sto­ra före­tag som väl­jer att gå inter­na­tio­nellt har bli­vit fler. Ett av fyra svens­ka före­tag är idag inter­na­tio­na­li­se­ra­de, enligt en under­sök­ning från Tillväxtverket. Undersökningen visar sam­ti­digt att inter­na­tio­nel­la före­tag i hög­re utsträck­ning har en hög­re pro­duk­ti­vi­tet, är mer inno­va­ti­va och har en hög­re till­växtvil­ja.

Hur går man till­vä­ga om man har tan­kar på att föra ut sitt före­tag på den inter­na­tio­nel­la are­nan? Hur får man exem­pel­vis tag i en export­kre­dit eller hur star­tar man upp i Ryssland?

Det finns hjälp att få. Många oli­ka instan­ser erbju­der hjälp för före­tag som vill ta ste­get ut på den inter­na­tio­nel­la are­nan, men de fles­ta är nischa­de och spe­ci­a­li­se­ra­de på oli­ka områ­den. Ett utbild­nings­pro­gram där man ser till hel­he­ten är World Trade Manager Program.

Fokuserar på helheten

Tomas Carlson är Senior Partner på Exportstiftelsen ITM Worldwide Foundation, som står bakom utbild­nings­pro­gram­met.

– Det som skil­jer oss från and­ra pro­gram är att vi inte job­bar med punktin­sat­ser. Istället tar vi ett hel­hets­grepp över ett före­tags inter­na­tio­na­li­se­rings­pro­cess och hjäl­per till att ska­pa en sys­te­ma­tik och struk­tur. Vi ser till att det blir ”ord­ning och reda”, säger han.

World Trade Manager Program är en utbild­ning i inter­na­tio­nell affärs­ut­veck­ling som är cer­ti­fi­e­rad av världs­or­ga­ni­sa­tio­nen för export­ut­bild­ning, IATTO. Utbildningen är till för att hjäl­pa små- och mel­lansto­ra före­tag att för­be­re­da sig för den inter­na­tio­nel­la are­nan.

Under 6–8 måna­der ger de del­ta­gar­na de verk­tyg som behövs vid en inter­na­tio­na­li­se­ring. Det hand­lar bland annat om semi­na­ri­er, works­hops, före­läs­ning­ar och coaching.

– Vi för­dju­par oss inom vis­sa områ­den, som exem­pel­vis för­änd­rings­le­dar­skap som är väl­digt vik­tigt om man går inter­na­tio­nellt. Men även inom ämnen som mark­nads­a­na­lys och mark­nads­stra­te­gi, säger Tomas Carlson.

– Vi bor­rar helt enkelt djupt i de områ­den där vi vet att före­tag mås­te vara kom­pe­ten­ta och kon­kur­rens­kraf­ti­ga i för­hål­lan­de till and­ra svens­ka och inter­na­tio­nel­la före­tag.

Nyckeln till framgång? Förberedelser, förberedelser, förberedelser

Det finns fle­ra skäl till att man bör söka hjälp vid en inter­na­tio­na­li­se­ring, enligt Tomas Carlson. Om man lis­tar de fak­to­rer som skil­jer före­tag som lyc­kas inter­na­tio­nellt från de som miss­lyc­kas åter­kom­mer en punkt gång på gång – för­be­re­del­ser­na.

– Ju mer för­be­redd man är desto stör­re är chan­sen att lyc­kas. Förberedelsearbetet är 80 pro­cent av fram­gång­en, säger Tomas Carlson.

En vik­tig bas i World Trade Manager Program är där­för att tit­ta på hur and­ra före­tag har gjort. Dels för att inte behö­va upp­fin­na hju­let på nytt och dels för att hit­ta all­mängil­ti­ga fram­gångsre­cept.

– I vår utbild­ning har vi foku­se­rat på att hit­ta gemen­sam­ma näm­na­re för vad som gör att före­tag lyc­kas och vad som gör att de inte lyc­kas. Till vår hjälp använ­der vi forsk­ning, stu­di­er och ana­ly­ser. Det är ett arbe­te som bland annat bedrivs till­sam­mans med Copenhagen Business School, som vi har sam­ar­be­tat med länge. Tomas Carlson

Viktigt tips – Var uppmärksam på internationella skillnader

Förberedelser och fram­gång går hand i hand, enligt Tomas Carlson. Ett av skä­len till att man bör vara för­be­redd är för att det finns många poten­ti­el­la fall­gro­par på den inter­na­tio­nel­la are­nan. Särskilt för en nybör­ja­re.

– Man bru­kar säga att alla affä­rer är loka­la. Det finns många gemen­sam­ma näm­na­re och en verk­sam­het i Sverige är inte helt olik en som finns utom­lands. Men man behö­ver vara upp­märk­sam på att där finns skill­na­der, säger han.

För det finns skill­na­der. Det är fak­tiskt inte helt ovan­ligt att svens­ka före­tag rentav över­skat­tar lik­he­ter­na och underskat­tar olik­he­ter­na avse­en­de and­ra län­der, menar Tomas Carlsson.

Som exem­pel näm­ner han skåns­ka före­tag som ska lan­se­ra sig i Danmark.

– Det är en stör­re skill­nad än många tror. Danskar är helt and­ra affärs­män inter­na­tio­nellt än vad svens­kar är. Det kan vara en stör­re skill­nad mel­lan oss och dans­kar än jäm­fört med många and­ra län­der. Därför gäl­ler det att lära sig skill­na­der­na.

Företag som får hjälp är mer framgångsrika

Genom åren har 1 700 per­so­ner del­ta­git i pro­gram­met och man är idag verk­sam i 27 län­der. Framförallt är det per­so­ner i ledan­de posi­tio­ner i före­tag som sökt sig till utbild­ning­en.

Med jäm­na mel­lan­rum föl­jer man upp hur det gått för del­ta­gar­na. Och siff­ror­na talar sitt tyd­li­ga språk, menar Tomas Carlson.

Det går att exem­pel­vis se på siff­ror­na från Slovenien, där man varit verk­sam i tio år. De före­tag som gått pro­gram­met har ökat sin export­vo­lym med 30 pro­cent och har anställt i snitt 18 ytter­li­ga­re per­so­ner inom en tvåårs­pe­ri­od efter utbild­ning­en.

– Vi mäter inte bara effek­ter­na av hur del­ta­gar­na har upp­levt pro­gram­met. Vi mäter fram­förallt hur bra de lyc­kats efteråt. Sedan är det klart, vi kan inte säga till 100 pro­cent att det beror på oss. Men fak­tum är att det gene­rellt går bätt­re för före­ta­gen som gått pro­gram­met, säger Tomas Carlson.

Delar av pro­gram­met World Trade Manager Program hålls på World Trade Center. Anmälan till pro­gram­met sker via World Trade Centers hem­si­da.

Här är några andra instanser du kan vända dig till för att få hjälp

  • Via Business Sweden kan du få hjälp med att hit­ta affärs­möj­lig­he­ter runt om i värl­den. De erbju­der även nät­verk, kon­tak­ter och kun­skap om loka­la spel­reg­ler.
  • Invest in Skåne som är en del av Business Region Skåne, hjäl­per både inter­na­tio­nel­la före­tag som vill eta­ble­ra sig i Skåne och skåns­ka före­tag som vill utveck­las inter­na­tio­nellt.
  • Exportkreditnämnden/​EKN är en affärspart­ner till expor­te­ran­de före­tag och ban­ker. Hos dem kan du för­säk­ra dig mot ris­ken för ute­bli­ven betal­ning. EKN för­säk­rar både små och sto­ra affä­rer i de fles­ta av värl­dens län­der.
  • European Enterprise Network erbju­der bland annat kost­nads­fria tjäns­ter inom infor­ma­tion, råd­giv­ning, inno­va­tions­coaching och för­med­ling av affärs­kon­tak­ter inom Europa. Bakom nät­ver­ket i Sverige står, för­u­tom huvud­fi­nan­siä­ren Tillväxtverket, 13 natio­nel­la och regi­o­na­la närings­livs­or­ga­ni­sa­tio­ner.
  • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en pri­vat närings­livs­or­ga­ni­sa­tion som arbe­tar i syd­svens­ka före­tags intres­sen. De erbju­der bland annat svar på många oli­ka frå­ge­ställ­ning­ar om inter­na­tio­nell han­del. Det kan gäl­la allt från hur hög tull­av­gif­ten är i oli­ka län­der till vil­ka doku­ment som kom­mer att krä­vas vid en export­af­fär.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.